Lezingen van 20 mei 2023

Zaterdag na de zesde zondag van Pasen

Vrije gedachtenis van de heilige Bernardinus van Siena, priester
Bernardino degli Albizzeschi werd in 1380 geboren in het Toscaanse Massa Maritima als lid van een adellijke familie. Vrome tantes zetten zijn opvoeding voort, nadat hij op zijn zesde wees was geworden. Op zeventienjarige leeftijd studeerde hij in Siena af in het burgerlijk en kerkelijk recht. In 1400 verzorgde hij pestlijders. Twee jaar later trad Bernardinus in bij de minderbroeders observanten, een beweging van mannelijke religieuzen die zeer streng de Regel van Sint-Franciscus wilden navolgen. In 1404 werd Bernardinus priester gewijd. Hij reisde door heel Italië en trad overal op als volksprediker. Velen wist hij tot inkeer te brengen. Dat leverde hem de titel 'Apostel van Italië' op. Bernardinus stierf te l'Aquila in 1444. Zes jaar na zijn dood werd hij al heilig verklaard. Voor de geschiedenis van de christelijke spiritualiteit is hij belangrijk wegens zijn verbreiding van de devotie tot de heilige Naam van Jezus. Het logo van deze devotie was IHS, de eerste drie Griekse letters voor Jèsous. Dat is Hebreeuws voor 'JHWH redt'. IHS kan ook de afkorting zijn van de Middeleeuwse schrijfwijze Jhesus of van Jesus Hominum Salvator (Jezus Redder van de mensen).

Vrije gedachtenis van de zalige Josefa Stenmanns, maagd (bisdom Roermond)
Hendrina Stenmanns werd op 28 mei 1852 geboren te Issum, bisdom Münster. Vanaf haar vroege jeugd hielp zij armen en zieken. In 1884 kwam zij naar Steyl. Daar stichtte Arnold Janssen in 1889 de missiecongregatie van de Dienaressen van de heilige Geest, waarvan zij samen met de zalige Maria (Helena) Stollenwerk de medestichteres werd. Moeder Josefa onderscheidde zich door een grote liefde tot de Drievuldigheid, vooral tot de heilige Geest, tot de allerheiligste maagd Maria en tot de heilige Jozef. Vanaf 1898 was zij de overste van de congregatie tot haar dood op 20 mei 1903.

Eerste lezing: Uit de Handelingen der Apostelen, 18, 23-28.
Nadat Paulus enige tijd te Antiochië had verbleven, vertrok hij weer en maakte een rondreis achtereenvolgens door de landstreek Galatië en door Frygië om er alle leerlingen te sterken. Intussen was in Efese een Jood aangekomen, Apollos, een Alexandrijn van afkomst en een welsprekend man, die doorkneed was in de Schriften. Hij had onderricht ontvangen in de weg des Heren, sprak vol geestdrift en gaf in bijzonderheden onderricht over alles wat Jezus betrof, hoewel hij alleen het doopsel van Johannes kende. Ook begon hij vrijmoedig in de synagoge op te treden. Nadat Priscilla en Aquila hem gehoord hadden, namen ze hem mee en legden hem de weg van God nauwkeuriger uit. Toen hij wilde doorreizen naar Achaïa, zonden de broeders aan de leerlingen een brief met het verzoek hem goed te ontvangen. Daar aangekomen was hij door zijn genadegave van veel nut voor de gelovigen, want krachtig weerlegde hij in het openbaar de Joden door aan de hand van de Schriften te bewijzen dat Jezus de Messias was.

Tussenzang: Ps. 47(46), 2-3. 8-9. 10.
Antifoon:    Koning is God over heel de aarde.

Alle volkeren, klapt in de handen,
jubelt voor God met blij geroep.
Want groot is de Heer en alom geducht,
een machtig vorst over heel de aarde.

Koning is God over heel de aarde,
zingt dus een psalm voor Hem.
Koning is God over alle naties,
zetelend op Zijn heilige troon.

Vorsten en volkeren komen daar samen,
vereend met het volk van Abrahams God.
Aan God komt toe alle macht op aarde,
de Allerhoogste is Hij.

Alleluia: Joh. 14, 18.
Alleluia. Ik zal u niet verweesd achterlaten, zegt de Heer: Ik ga heen, maar Ik keer tot u terug, en uw hart zal zich verheugen. Alleluia.

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes, 16, 23b-28.
In die tijd zei Jezus tot Zijn leerlingen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: wat gij de Vader ook zult vragen, Hij zal het u geven in Mijn Naam. Tot nu toe hebt gij niets gevraagd in Mijn Naam. Vraagt en gij zult verkrijgen, opdat uw vreugde volkomen zij. In beelden heb Ik hierover tot u gesproken; er komt een uur, dat Ik niet meer in beelden tot u zal spreken, maar Mij onomwonden tegenover u zal uiten omtrent de Vader. Op die dag zult gij bidden in Mijn Naam; het is niet nodig te zeggen dat Ik bij de Vader uw voorspreker zal zijn, want de Vader zelf heeft u lief omdat gij Mij liefhebt en omdat gij gelooft dat Ik van God ben uitgegaan. Ik ben van de Vader uitgegaan en in de wereld gekomen; weer verlaat Ik de wereld en ga naar de Vader.

Vieringen door de week

H. Nicolaas Baarn 

Lauden: iedere werkdag 8.15 - 8.30 uur

Eucharistie: dinsdag 19.00 - 19.45 uur

woensdag/donderdag: 8.45 - 9.30 uur

vrijdag: 19.00 - 20.00 uur

HH. Michael en Laurens de Bilt

Dinsdag 10:00 uur, Gebedsviering

H. Nicolaas Eemnes

Donderdag 10.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Petrus en Pauluskerk Soest

Woensdag 9.00 uur, Gebedsviering

Vrijdag 9.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Contact

Parochiesecretariaat HH. Martha en Maria:
Steenhoffstraat 41
3764 BJ Soest
KvK nr 74836048
Bereikbaar op maandag en woensdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
E-mailadres: info@marthamaria.nl
Telefoonnummer: 035-6011320

U kunt ook het contactformulier gebruiken.