Lezingen van 21 februari 2020

Vrijdag in week 6 door het jaar

Vrije gedachtenis van de heilige Petrus Damiani, bisschop en kerkleraar
Petrus werd in 1007 geboren in Ravenna. Na voltooiing van zijn studies wijdde hij zich korte tijd aan het onderwijs. Daarna trok hij zich terug in de eenzaamheid. Hij sloot zich aan bij de kluizenaarsgemeenschap der Camaldulenzen van Fonte Avellana bij Gubbio in Umbrië. In 1043 werd hij daar prior. Hij bevorderde met kracht het religieuze leven. Zo hoopte hij weerstand te bieden aan de verloedering van de geestelijkheid. De Kerk was het slachtoffer van vele misstanden, met name simonie. Dat was de vercommercialisering van het sacramentele leven. Ook de grootschalige ontrouw aan de gelofte van het celibaat was Petrus een doorn in het oog. Hij stond de pausen met raad en daad bij in hun zorg om de Kerk te redden uit deze crisis. In 1057 werd Petrus geheel tegen zijn wil door paus Stephanus IX benoemd tot kardinaal-bisschop van Ostia. Petrus Damiani was een van de meest productieve schrijvers van de Middeleeuwen. Hij schreef zowel over politieke kwesties als over mystieke theologie. Daarnaast schreef hij strijdschriften, brieven, heiligenlevens, hymnen en gedichten. Hij stierf op 22 of 23 februari 1072 in Faenza. Paus Leo XII verklaarde hem in 1828 tot kerkleraar.

Eerste lezing: Uit de brief van de heilige apostel Jakobus, 2, 14-24. 26.
Broeders en zusters,
Wat baat het een mens te beweren dat hij geloof heeft, als hij geen daden kan laten zien? Kan zo’n geloof hem soms redden. Stel dat een broeder of zuster geen kleren heeft en niets om te eten, en iemand van u zou zeggen: Geluk ermee! Houd u warm en eet maar goed, en hij zou niets doen om in hun stoffelijke nood te voorzien – wat heeft dat voor zin? Zo is ook het geloof, op zichzelf genomen, zonder zich in daden te uiten, dood. Misschien zal iemand zeggen: Gij hebt de daad en ik heb het geloof. Dan antwoord ik: Bewijs me eerst dat ge geloof hebt, als ge geen daden kunt tonen; dan zal ik u uit mijn daden mijn geloof bewijzen. Gij gelooft dat er één God is? Uitstekend, ook de boze geesten geloven dat en sidderen! Gij dwaas, wilt ge het bewijs dat het geloof zonder de daad waardeloos is? Is onze vader Abraham niet gerechtvaardigd om zijn daden, omdat hij zijn zoon Isaäk op het altaar ten offer bracht? Het is duidelijk dat zijn geloof zich in daden uitte en eerst door zijn daden volkomen werd. Zo ging het woord van de Schrift in vervulling dat luidt: Abraham geloofde God en het werd hem als gerechtigheid aangerekend; en hij werd Gods vriend genoemd. Het is duidelijk dat een mens wordt gerechtvaardigd door daden en niet alleen door geloof. Zoals het lichaam dood is zonder de ziel, zo is het geloof dood zonder de daad.

Tussenzang: Ps. 112 (111), 1-2. 3-4. 5-6.

Antifoon: Gelukkig de man die vreugde vindt
in de geboden des Heren.

Gelukkig de man die ontzag heeft voor God,
die vreugde vindt in zijn geboden.
Zijn kroost zal machtig zijn in het land,
gezegend zal zijn het geslacht van de vrome.

Welvaart en rijkdom sieren zijn huis,
hij zal zijn gerechtigheid nooit verliezen.
Hij is voor de vromen een licht in de nacht,
weldadig, barmhartig, rechtvaardig.

Goed gaat het de man die weggeeft en leent,
die eerlijk zijn zaken behartigt.
In eeuwigheid staat de rechtvaardige sterk,
men blijft hem voor eeuwig gedenken.

Alleluia: Fil. 2, 15-16.
Alleluia. Schittert als sterren in het heelal, en houdt vast het woord des levens. Alleluia.

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus, 8, 34 – 9, 1.
In die tijd liet Jezus behalve zijn leerlingen ook het volk bij zich komen, en sprak tot hen: Wie mijn volgeling wil zijn, moet Mij volgen door zichzelf te verloochenen en zijn kruis op te nemen. Want wie zijn leven wil redden zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest omwille van Mij en het Evangelie zal het redden. Wat voor nut heeft het voor een mens heel de wereld te winnen, als dit ten koste gaat van eigen leven? Wat toch zou een mens in ruil kunnen geven voor zijn leven? Als iemand zich schaamt over Mij en mijn woorden ten overstaan van dit overspelig en zondig geslacht, zal ook de Mensenzoon zich over hem schamen, wanneer Hij, vergezeld van de heilige engelen, komt in de heerlijkheid van zijn Vader. Hij sprak tot hen: Voorwaar, Ik zeg u: onder de hier aanwezigen zijn er die de dood niet zullen ervaren, voordat zij zien dat het Rijk Gods is gekomen in kracht.

Vieringen door de week

H. Nicolaas Baarn 

Lauden: iedere werkdag 8.15 – 8.30 uur

Eucharistie: dinsdag 19.00 – 19.45 uur

woensdag/donderdag: 8.45 – 9.30 uur

vrijdag: 19.00 – 20.00 uur

HH. Michael en Laurens de Bilt

Dinsdag 10:00 uur, Gebedsviering

H. Nicolaas Eemnes

Donderdag 10.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Petrus en Pauluskerk Soest

Woensdag 9.00 uur, Gebedsviering

Vrijdag 9.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Contact

Parochiesecretariaat HH. Martha en Maria:
Steenhoffstraat 41
3764 BJ Soest
KvK nr 74836048
Bereikbaar op maandag en woensdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
E-mailadres: info@marthamaria.nl
Telefoonnummer: 035-6011320

U kunt ook het contactformulier gebruiken.