Lezingen van 21 juli 2023

Vrijdag in week 15 door het jaar

Vrije gedachtenis van de heilige Laurentius van Brindisi, priester en kerkleraar
Cesare de Rossi werd in 1559 geboren in de Zuid-Italiaanse havenstad Brindisi. Op 16-jarige leeftijd trad hij in bij de Orde der Minderbroeders Kapucijnen. Daar ontving hij de kloosternaam Laurentius (Lorenzo). Hij studeerde filosofie, theologie en bijbelexegese in Padua. In die stad raakte hij vermaard om zijn briljante talenkennis. Laurentius werd docent theologie en reisde door heel Europa om te prediken. Paus Clement VIII belastte hem met de evangelisatie van de Joden. Met Benedictus van Urbino reisde hij naar Duitsland om het Lutheranisme te bestrijden. Tijdens zijn reizen verzorgde hij pestlijders en stichtte hij kloosters. In 1602 kozen de kapucijnen hem als de minister-generaal van hun orde. Toen de Turken op het punt stonden Hongarije binnen te vallen, smeekte keizer Rudolf II hem om zijn wijze bijstand. Dankzij Laurentius kwam de Heilige Liga tot stand, een anti-Turks verbond van Duitse vorsten. Laurentius werd door deze alliantie benoemd tot opperaalmoezenier van de strijdkrachten. Voorafgaand aan de Slag van Szekes-Fehervar in 1601 werd Laurentius door de militaire bevelhebbers geraadpleegd. Op advies van Laurentius openden de generaals de aanval op de Turken. Laurentius verhoogde het moreel van de troepen door voorop te lopen, gewapend met een crucifix. De Slag werd gewonnen en Laurentius daarom bejubeld. Na de oorlog had Laurentius zich het liefst in een klooster teruggetrokken, maar de paus wilde hem als zijn nuntius aan het keizerlijk hof in München. Tijdens een diplomatieke missie stierf hij op 22 juli 1619 in Lissabon. Hij werd begraven op het kerkhof van de Arme Clarissen in het Noord-Spaanse stadje Villafranca del Bierzo. Laurentius werd in 1783 zalig verklaard en in 1881 heilig. Vanwege het hoogstaande gehalte van zijn op schrift gestelde preken en bijbelcommentaren riep paus Johannes XXIII hem in 1959 uit tot kerkleraar.

Eerste lezing: Uit het boek Exodus, 11, 10 – 12, 14.
In die dagen verrichtten Mozes en Aäron vele wonderen voor Farao, maar de Heer maakte Farao halsstarrig; hij liet de Israëlieten niet uit zijn land vertrekken. God de Heer richtte het woord tot Mozes en Aäron in Egypte, en sprak: Deze maand moet gij beschouwen als de beginmaand, als de eerste maand van het jaar. Maakt aan heel de gemeenschap van Israël het volgende bekend. Op de tiende van deze maand moet ieder gezin een lam uitkiezen, ieder huis één lam. Als een gezin te klein is voor een lam, dan moeten ze, rekening houdend met het aantal personen, samen doen met hun naaste buurman. Bij het verdelen van het lam moet er rekening gehouden worden met ieders eetlust. Het lam moet gaaf zijn, van het mannelijk geslacht en eenjarig. Ge kunt er een schaap of een geit voor nemen. Ge moet de dieren vasthouden tot aan de veertiende van de maand. Dan moet heel de verzamelde gemeenschap van Israël ze slachten in de avondschemering. Vervolgens moet gij wat bloed nemen en dat uitstrijken over de beide deurposten en over de bovenbalk van de deur van alle huizen waar het lam gegeten wordt. In dezelfde nacht moet het vlees gegeten worden, op het vuur gebraden. Het moet gegeten worden met ongezuurd brood en bittere kruiden. Ge moogt het niet rauw eten of gekookt in water, maar alleen gebraden op het vuur, met kop, poten en ingewanden. Zorgt dat er niets van over is, als de zon opgaat. Wat bij zonsopgang nog over zou zijn, moet ge verbranden. En dit is de wijze waarop gij het lam moet eten: uw lendenen omgord, uw voeten geschoeid, en uw stok in de hand. Haastig moet ge het eten, want het is pasen voor de Heer. Deze nacht zal Ik door Egypte gaan en alle eerstgeborenen van Egypte, zowel mensen als dieren, zal Ik slaan. Aan alle goden van Egypte zal Ik het vonnis voltrekken. Maar het bloed aan de huizen zal een teken zijn dat gij daar woont. Als Ik het bloed aan uw huizen zie, zal Ik u voorbijgaan. Geen vernietigende plaag zal u treffen als Ik Egypte sla. Deze dag moet gij tot een gedenkdag maken, ge moet hem vieren als een feest ter ere van de Heer. Van geslacht tot geslacht moet ge hem als een eeuwige instelling vieren.

Tussenzang: Ps. 116 (115), 12-13. 15-16bc. 17-18.
Antifoon:    Ik hef de offerbeker,
                    de Naam van de Heer roep ik aan.

Hoe kan ik mijn dank betuigen
voor al wat de Heer mij gaf?
Ik hef de offerbeker,
de Naam van de Heer roep ik aan.

Want kostbaar is in Zijn ogen,
het leven van wie Hem vereert.
O Heer, ik ben Uw dienaar,
Uw knecht, de zoon van Uw dienstmaagd,
Gij hebt mijn boeien geslaakt.

Met offers zal ik U loven,
de Naam van de Heer roep ik aan.
Ik zal mijn geloften volbrengen
waar heel Zijn volk het ziet.

Alleluia: Ps. 119 (118), 18.
Alleluia. Ontsluit mijn ogen om te aanschouwen, Heer, de heerlijkheid van Uw wet Alleluia.

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs, 12, 1-8.
Eens ging Jezus op een sabbat door de korenvelden; zijn leerlingen nu kregen honger en begonnen aren te plukken en te eten. De Farizeeën zagen dat en zeiden toe Hem: Uw leerlingen doen daar iets wat op sabbat niet geoorloofd is. Hij gaf hun ten antwoord: Hebt gij niet gelezen wat David deed toen hij en zijn metgezellen honger kregen? Hoe hij het huis van God binnenging en de toonbroden opat die noch hij, noch zijn metgezellen, maar alleen de priesters mochten eten? Of hebt gij niet in de Wet gelezen, dat de priesters elke sabbat in de tempel de sabbat schenden en toch niet schuldig zijn? Ik echter zeg u: Hier is meer dan de tempel. Indien het maar tot u doorgedrongen was wat het zeggen wil: Ik wil liever barmhartigheid dan offers, dan zoudt gij deze onschuldigen niet veroordeeld hebben. Want de Mensenzoon is Heer van de sabbat.

 

Vieringen door de week

H. Nicolaas Baarn 

Lauden: iedere werkdag 8.15 - 8.30 uur

Eucharistie: dinsdag 19.00 - 19.45 uur

woensdag/donderdag: 8.45 - 9.30 uur

vrijdag: 19.00 - 20.00 uur

HH. Michael en Laurens de Bilt

Dinsdag 10:00 uur, Gebedsviering

H. Nicolaas Eemnes

Donderdag 10.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Petrus en Pauluskerk Soest

Woensdag 9.00 uur, Gebedsviering

Vrijdag 9.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Contact

Parochiesecretariaat HH. Martha en Maria:
Steenhoffstraat 41
3764 BJ Soest
KvK nr 74836048
Bereikbaar op maandag en woensdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
E-mailadres: info@marthamaria.nl
Telefoonnummer: 035-6011320

U kunt ook het contactformulier gebruiken.