Lezingen van 21 juni 2023

Woensdag in week 11 door het jaar

Gedachtenis van de heilige Aloïsius Gonzaga, kloosterling
Erfprins Luigi werd op 9 maart 1568 geboren als zoon van markies Ferdinand van Gonzaga op het kasteel Castiglione delle Stiviere bij Mantua. Op achtjarige leeftijd stuurde zijn vader hem naar het hof van Francesco de' Medici in Florence. Daar verbleef Luigi twee jaar. Vervolgens werd zijn opvoeding voortgezet in Mantua en Brescia. In de laatste stad kwam hij op twaalfjarige leeftijd onder de geestelijke leiding van kardinaal Carolus Borromeo te staan. Uit diens handen ontving Luigi de Eerste Communie. In 1581 vertrok Luigi samen met zijn vader en broer naar Spanje. Daar werden de jongens page aan het hof van koning Filips II. In deze periode nam Luigi de beslissing om zijn leven geheel aan God te geven. Dat betekende voor hem een leven van boete, versterving, nederigheid en kuisheid. Aanvankelijk was hij van plan lid te worden van de Orde der Ongeschoeide Karmelieten. In 1584 keerde Luigi terug naar Italië om tegen de wil van zijn vader in te treden in de Sociëteit van Jezus. Hij deed in 1585 met toestemming van de keizer afstand van zijn adellijke titels en erfenissen ten gunste van zijn broer en werd novice bij de jezuïeten in Rome. Hij deed de Geestelijke Oefeningen van Ignatius van Loyola en studeerde filosofie. In november 1587 legde hij zijn religieuze geloften af en begon zich te ontwikkelen als een apostel voor de jeugd. Nu hij zich aan zijn orde gebonden had, begon hij aan zijn theologische vorming ter voorbereiding op de priesterwijding. Maar priester zou hij nooit worden, want in 1591 brak in Italië de pest en de hongersnood uit. Ofschoon hij zelf ziekelijk was, wijdde de theologiestudent zich vol overgave aan de verpleging van pestlijders. Daarbij raakte Luigi besmet en stierf hij op 21 juni 1591. Paus Benedictus XIII verklaarde hem in 1726 heilig. In 1729 werd hij de officiële patroonheilige van de katholieke schooljeugd. Het lichaam van Aloysius ligt in de kerk van Sant' Ignazio in Rome.

Eerste lezing: Uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte, 9, 6-11.
Broeders en zusters,
Bedenkt: wie karig zaait, zal karig oogsten; wie overvloedig zaait, zal overvloedig oogsten. Laat ieder wat hij in zijn hart besloten heeft, ten uitvoer brengen, zonder pijn en zonder dwang, want God houdt van een blijmoedige gever. En God heeft de macht u met alle gaven te overstelpen, zodat gij, altijd in alle opzichten van al het nodige voorzien, nog ruimschoots overhoudt voor elk goed werk. Zo staat er ook geschreven: Hij heeft overvloedig gegeven aan de armen, zijn milddadigheid zal immer blijven. Hij die de zaaier zaad verschaft en voedsel om te eten, zal ook u zaaigoed verschaffen en het vermenigvuldigen en de oogst van uw milddadigheid doen gedijen. Zo wordt gij in ieder opzicht verrijkt en kunt gij alle soort vrijgevigheid beoefenen. En deze is op haar beurt, door onze bemiddeling, oorzaak van dankbetuiging aan God.

Tussenzang: Ps. 112 (111), 1-2. 3-4. 9.
Antifoon:    Gelukkig de man die ontzag heeft voor God.

Gelukkig de man die ontzag heeft voor God,
die vreugde vindt in Zijn geboden.
Zijn kroost zal machtig zijn in het land,
gezegend zal zijn het geslacht van de vrome.

Welvaart en rijkdom sieren zijn huis,
hij zal zijn gerechtigheid nooit verliezen.
Hij is voor de vromen een licht in de nacht,
weldadig, barmhartig, rechtvaardig.

Met mildheid deelt hij aan armen uit,
hij zal zijn gerechtigheid nooit verliezen,
zijn macht en zijn aanzien vermeerderen steeds.

 

Alleluia: Joh. 14, 5.
Alleluia. Ik ben de weg, de waarheid en het leven, zegt de Heer; niemand komt tot de Vader tenzij door Mij. Alleluia.

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs, 6, 1-6. 16-18.
In die tijd zei Jezus tot Zijn leerlingen: Denkt er om: beoefent uw gerechtigheid niet voor het oog van de mensen om de aandacht te trekken; anders hebt gij geen recht op loon bij uw Vader die in de hemel is. Wanneer gij dus een aalmoes geeft, bazuint het dan niet voor u uit, zoals de huichelaars doen in de synagoge en op straat, opdat zij door de mensen geprezen worden. Voorwaar, Ik zeg u: Zij hebben hun loon al ontvangen. Als gij een aalmoes geeft, laat uw linkerhand dan niet weten wat uw rechter doet, opdat uw aalmoes in het verborgene blijve; en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden. Wanneer gij bidt, gedraagt u dan niet als de schijnheiligen, die graag in de synagogen en op de hoeken van de straten staan te bidden om op te vallen bij de mensen. Voorwaar, Ik zeg u: Zij hebben hun loon al ontvangen. Maar als gij bidt, gaat dan in uw binnenkamer, sluit de deur achter u en bidt tot uw Vader die in het verborgene is; en uw Vader die in het verborgene ziet, zal het u vergelden. Wanneer gij vast, zet dan geen somber gezicht zoals de schijnheiligen; zij verstrakken hun gezicht om de mensen te tonen dat zij aan het vasten zijn. Voorwaar, Ik zeg u: Zij hebben hun loon al ontvangen. Maar als gij vast, zalft dan uw hoofd en wast uw gezicht, om niet aan de mensen te laten zien dat gij vast, maar vast voor uw Vader die in het verborgene is en uw Vader die in het verborgene ziet, zal het u vergelden.

 

Vieringen door de week

H. Nicolaas Baarn 

Lauden: iedere werkdag 8.15 - 8.30 uur

Eucharistie: dinsdag 19.00 - 19.45 uur

woensdag/donderdag: 8.45 - 9.30 uur

vrijdag: 19.00 - 20.00 uur

HH. Michael en Laurens de Bilt

Dinsdag 10:00 uur, Gebedsviering

H. Nicolaas Eemnes

Donderdag 10.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Petrus en Pauluskerk Soest

Woensdag 9.00 uur, Gebedsviering

Vrijdag 9.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Contact

Parochiesecretariaat HH. Martha en Maria:
Steenhoffstraat 41
3764 BJ Soest
KvK nr 74836048
Bereikbaar op maandag en woensdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
E-mailadres: info@marthamaria.nl
Telefoonnummer: 035-6011320

U kunt ook het contactformulier gebruiken.