Lezingen van 21 november 2022

Maandag in week 34 door het jaar

Gedachtenis van de opdracht van de heilige maagd Maria
Het niet-bijbelse Proto-Evangelie van Jacobus vertelt dat Joachim en Anna hun dochter Maria op driejarige leeftijd aan God opdroegen en haar als tempelmaagd presenteerden in de Tempel van Jeruzalem. Daar verbleef ze tot haar twaalfde jaar en assisteerde ze priesters en levieten in hun cultische taken. Ofschoon deze traditie nooit officieel door de Kerk is erkend, gedenkt zij vandaag toch de Presentatie van de Heilige Maagd. Daarmee viert de Kerk dat Maria, vervuld van de heilige Geest, vanaf haar Onbevlekte Ontvangenis geheel aan de Heer was toegewijd. Sinds de achtste eeuw wordt deze gedachtenis in het Oosten gevierd. Later introduceerden geestelijken uit Constantinopel het feest van Maria Presentatie in het Westen. In 1585 plaatste paus Sixtus V de gedachtenis aan Maria's opdracht aan de Heer op het Romeinse Calendarium. De datum 21 november is gekozen vanwege de wijding van de Mariakerk bij de tempel van Jeruzalem op 21 november 543.

Eerste lezing: Uit de Openbaring van de heilige apostel Johannes, 14, 1-3. 4b-5.
Ik, Johannes, zag toe en zie: daar stond het Lam op de berg Sion, en met Hem honderdvierenveertigduizend. Die droegen Zijn naam en de naam van Zijn Vader op hun voorhoofd geschreven. En ik hoorde uit de hemel een geluid als het gedruis van vele wateren en het dreunen van de donder. En het geluid dat ik hoorde, was de klank van citerspelers die op hun citers speelden. En zij zongen een nieuw lied vóór de troon en vóór de vier dieren en de oudsten. En niemand kon het lied leren dan alleen de honderdvierenveertigduizend vrijgekochten van de aarde. Zij volgen het Lam waarheen het ook gaat. Zij zijn vrijgekocht als de eerstelingen van de mensheid voor God en het Lam. En in hun mond is geen leugen gevonden: zij zijn zonder smet.

Tussenzang: Ps. 24 (23), 1-2. 3-4ab. 5-6.
Antifoon:   Dit is het geslacht dat zich richt tot de Heer.

Aan God hoort de aarde en al wat er op is,
de aardschijf en al wat daar woont;
want Hij heeft haar op het water gegrondvest,
haar vastgelegd op de zee.

Wie zal beklimmen de berg van de Heer,
wie in zijn heiligdom staan?
Die rein is van handen en zuiver van hart,
zijn zinnen niet zet op wat kwaad is,
zijn evenmens niet bedriegt.

Hij zal door de Heer gezegend worden,
beloond door God, zijn Verlosser.
Zo doet het geslacht dat zich richt tot Hem,
dat staat voor het aanschijn van Jakobs God.

Alleluia: Mt. 24, 42a. 44.
Alleluia. Weest waakzaam want de Mensenzoon komt op het uur waarop Gij het niet verwacht. Alleluia.

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas, 21, 1-4.
In die tijd gebeurde het dat Jezus opkeek en zag hoe de rijken hun gaven in de offerkist wierpen, maar Hij zag ook een behoeftige weduwe die er twee penningen inwierp. En Hij sprak: Waarlijk, Ik zeg u: die arme weduwe heeft er het meeste van allen ingeworpen. Die mensen hebben allen iets van hun overvloed bij de gaven voor God geworpen, maar zij offerde van haar armoe alles waar ze van leven moest.

Vieringen door de week

H. Nicolaas Baarn 

Lauden: iedere werkdag 8.15 - 8.30 uur

Eucharistie: dinsdag 19.00 - 19.45 uur

woensdag/donderdag: 8.45 - 9.30 uur

vrijdag: 19.00 - 20.00 uur

HH. Michael en Laurens de Bilt

Dinsdag 10:00 uur, Gebedsviering

H. Nicolaas Eemnes

Donderdag 10.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Petrus en Pauluskerk Soest

Woensdag 9.00 uur, Gebedsviering

Vrijdag 9.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Contact

Parochiesecretariaat HH. Martha en Maria:
Steenhoffstraat 41
3764 BJ Soest
KvK nr 74836048
Bereikbaar op maandag en woensdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
E-mailadres: info@marthamaria.nl
Telefoonnummer: 035-6011320

U kunt ook het contactformulier gebruiken.