Lezingen van 22 juni 2020

Maandag in week 12 door het jaar

Vrije gedachtenis van de heilige Paulinus van Nola, bisschop
Paulinus werd in 355 te Bordeaux geboren. Hij maakte een wereldlijke carrière als ambtenaar, trad in het huwelijk en werd vader van een zoon. Toen hij van Christus hoorde, bekeerde hij zich en liet zich dopen. Hij deed afstand van al zijn bezittingen en ging in 393 als monnik leven. Paulinus werd gekozen tot bisschop van Nola in Campanië. Hij was een goede herder die zorg had voor pelgrims, zieken en armen. Zijn literaire begaafdheid blijkt uit de verschillende liederen die hij schreef. In 431 stierf hij in geur van heiligheid.

Vrije gedachtenis van de heilige John Fisher, bisschop, en Thomas More, martelaren
John Fisher werd in 1469 geboren. Na zijn theologische studies in Cambridge werd hij priester gewijd. Als bisschop van Rochester leidde hij een ascetisch leven. Hij was vermaard om zijn pastorale bevlogenheid. Ook verdedigde hij de katholieke leer tegen de diverse dwaalleren van zijn tijd.
Thomas More werd in 1477 geboren. Hij studeerde in Oxford. Hij trad in het huwelijk en kreeg drie dochters en een zoon. Thomas werd kanselier aan het koninklijk hof. Bekend zijn zijn staatsrechtelijke en theologische geschriften.
Zowel Fisher als More werden in 1535 op last van koning Hendrik VIII onthoofd, omdat zij zich hadden verzet tegen de ontbinding van diens eerste huwelijk. Zij verdedigden het pauselijk besluit om die sacramentele verbintenis niet nietig te verklaren. Tijdens zijn verblijf in de gevangenis werd John Fisher door paus Paulus III tot kardinaal verheven.

Eerste lezing: Uit het tweede boek Koningen, 17, 5-8. 13-15a. 18.
In die dagen ondernam Salmanassar, de koning van Assur, een veldtocht tegen het land; hij rukte op naar Samaria en belegerde de stad, drie jaar lang. In het negende regeringsjaar van Hosea nam de koning van Assur Samaria in; hij deporteerde de Israëlieten naar Assur en wees hun een woonplaats aan in Chalach, aan de Chabor, een rivier in Gozan, en in enige steden van Medië. Dit alles is gebeurd, omdat de Israeliëten gezondigd hadden tegen de Heer hun God, die hen had weggeleid uit Egypte, uit de macht van Farao, de koning van Egypte, en omdat zij andere goden vereerd hadden. De Israëlieten waren gaan leven naar de zeden van de volken die de Heer voor hen verdreven had. Het waren de koningen van Israël die dit gedaan hadden. De Heer had Israël en Juda bij monde van zijn profeten en zieners gewaarschuwd en gezegd: Keert u af van uw slechte wegen en onderhoudt mijn geboden, mijn voorschriften, overeenkomstig de wet die Ik uw vaderen gegeven heb en waarmee Ik mijn dienaren de profeten tot u heb gezonden. Maar zij wilden niet luisteren en waren even halsstarrig als hun vaderen die ook niet in de Heer hun God geloofden. Zij trokken zich niets aan van zijn voorschriften, van het verbond dat Hij gesloten had met hun vaderen en van de verordeningen die Hij had uitgevaardigd. Daarom was de Heer hevig vertoornd geworden op Israël; Hij duldde het niet langer onder zijn ogen en vaagde het weg. Er bleef niets over, alleen de stam Juda.

Tussenzang: Ps. 60 (59), 3. 4-5. 12-13.

Antifoon: Reik ons uw hand, Heer, hoor ons gebed.

Gij hebt ons neergeslagen, God, ons front doorbroken.
Gij zijt vertoornd: keer tot ons weer.

De aarde beeft, haar rotsen splijten:
herstel haar scheuren vóór zij breekt.
Gij hebt uw volk een harde les gegeven,
een beker wijn, die ons doet duizelen.

Wie anders, God, dan Gij die ons verstoten hebt,
die onze legers niet meer vergezelt?
Wees onze bondgenoot tegen de vijand,
want mensenhulp betekent niets.

Alleluia: Ps. 119 (118), 135.
Alleluia. Laat voor uw dienaar uw Aangezicht stralen, Heer, laat mij uw beschikkingen zien. Alleluia.

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs, 7, 1-5.
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt. Want met het oordeel dat gij velt, zult gij geoordeeld worden, en de maat die gij gebruikt, zal men ook voor u gebruiken. Waarom kijkt gij naar de splinter in het oog van uw broeder en merkt gij de balk niet op in uw eigen oog? Of hoe kunt ge tot uw broeder zeggen: laat mij de splinter uit uw oog halen, en zie, in uw eigen oog zit de balk nog! Huichelaar, haal eerst die balk uit uw eigen oog, en dan zult ge scherp genoeg zien om de splinter te kunnen verwijderen uit het oog van uw broeder.

Vieringen door de week

H. Nicolaas Baarn 

Lauden: iedere werkdag 8.15 – 8.30 uur

Eucharistie: dinsdag 19.00 – 19.45 uur

woensdag/donderdag: 8.45 – 9.30 uur

vrijdag: 19.00 – 20.00 uur

HH. Michael en Laurens de Bilt

Dinsdag 10:00 uur, Gebedsviering

H. Nicolaas Eemnes

Donderdag 10.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Petrus en Pauluskerk Soest

Woensdag 9.00 uur, Gebedsviering

Vrijdag 9.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Contact

Parochiesecretariaat HH. Martha en Maria:
Steenhoffstraat 41
3764 BJ Soest
KvK nr 74836048
Bereikbaar op maandag en woensdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
E-mailadres: info@marthamaria.nl
Telefoonnummer: 035-6011320

U kunt ook het contactformulier gebruiken.