Lezingen van 22 juni 2023

Donderdag in week 11 door het jaar

Vrije gedachtenis van de heilige Paulinus van Nola, bisschop
Paulinus werd in 355 te Bordeaux geboren. Hij maakte een wereldlijke carrière als ambtenaar, trad in het huwelijk en werd vader van een zoon. Toen hij van Christus hoorde, bekeerde hij zich en liet zich dopen. Hij deed afstand van al zijn bezittingen en ging in 393 als monnik leven. Paulinus werd gekozen tot bisschop van Nola in Campanië. Hij was een goede herder die zorg had voor pelgrims, zieken en armen. Zijn literaire begaafdheid blijkt uit de verschillende liederen die hij schreef. In 431 stierf hij in geur van heiligheid.

Vrije gedachtenis van de heilige John Fisher, bisschop, en Thomas More, martelaren
John Fisher werd in 1469 geboren. Na zijn theologische studies in Cambridge werd hij priester gewijd. Als bisschop van Rochester leidde hij een ascetisch leven. Hij was vermaard om zijn pastorale bevlogenheid. Ook verdedigde hij de katholieke leer tegen de diverse dwaalleren van zijn tijd.
Thomas More werd in 1477 geboren. Hij studeerde in Oxford. Hij trad in het huwelijk en kreeg drie dochters en een zoon. Thomas werd kanselier aan het koninklijk hof. Bekend zijn zijn staatsrechtelijke en theologische geschriften.
Zowel Fisher als More werden in 1535 op last van koning Hendrik VIII onthoofd, omdat zij zich hadden verzet tegen de ontbinding van diens eerste huwelijk. Zij verdedigden het pauselijk besluit om die sacramentele verbintenis niet nietig te verklaren. Tijdens zijn verblijf in de gevangenis werd John Fisher door paus Paulus III tot kardinaal verheven.

Eerste lezing: Uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte, 11, 1-11.
Broeders en zusters,
Als gij maar een weinig dwaasheid van mij zoudt willen verdragen. Maar dat wilt gij wel. Gij weet toch dat mijn naijver voor u de naijver van God zelf is. Met uw enige bruidegom Christus heb ik u verloofd om u als een ongerepte maagd tot Hem te voeren. Maar soms vrees ik dat gij u laat verleiden, zoals eertijds Eva door de sluwe slang werd bedrogen, en dat uw gedachten afdwalen van de trouw aan Christus. Als de eerste de beste een andere Jezus predikt dan wij gepredikt hebben, of u een andere geest of een ander Evangelie brengt dan gij van ons hebt aanvaard, laat gij het u rustig aanpraten. Toch meen ik niet achter te staan bij die aartsapostelen. Al ben ik dan onbedreven in het spreken, kennis der waarheid heb ik genoeg, zoals ik u allen op allerlei wijzen heb getoond. Of heb ik er verkeerd aan gedaan, dat ik om u te verheffen mijzelf vernederde? Was het een zonde u het Evangelie van God om niet te verkondigen? Andere gemeenten heb ik gebrandschat en van hen ondersteuning aangenomen, om u van dienst te kunnen zijn. En toen ik bij u was en gebrek kreeg, ben ik niemand lastig gevallen. De broeders die uit Macedonië kwamen, hebben in al mijn behoeften voorzien. In elk opzicht heb ik mij ervoor gewacht u tot last te zijn. En dat zal ook zo blijven. Zo zeker als de waarheid van Christus in mij is: ik zal mij die roem niet laten ontnemen in heel het land van Achaïa. Waarom? Omdat ik u niet liefheb? God weet wel beter.

Tussenzang: Ps. 111 (110), 1-2. 3-4. 7-8.
Antifoon:    Het werk van uw handen is goed en betrouwbaar, Heer.

De Heer wil ik danken uit heel mijn hart,
te midden der vromen, voor heel de gemeente.
Geweldig is alles wat Hij verricht,
de aandacht boeiend van elk die het nagaat.

Mildheid en majesteit spreekt uit Zijn daden,
eeuwig blijft Hij rechtvaardig en trouw.
Wonderen deed Hij om nooit te vergeten,
minzaam en liefdevol toont zich de Heer.

Het werk van Zijn handen is goed en betrouwbaar,
al wat Hij besluit staat onwrikbaar vast.
Het blijft door de eeuwen en altijd van kracht,
het is doordacht en rechtvaardig.

Alleluia: Joh. 14, 23.
Alleluia. Als iemand Mij liefheeft, zal hij Mijn woord onderhouden; Mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen. Alleluia.

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs, 6, 7-15.
In die tijd zei Jezus tot Zijn leerlingen: Als gij bidt, gebruikt dan geen omhaal van woorden, zoals de heidenen; want deze menen dat zij door hun veelheid van woorden verhoring zullen vinden. Volgt hun voorbeeld dus niet na, want vóórdat gij Hem vraagt, weet uw Vader wat gij nodig hebt. Gij moet daarom zo bidden: Onze Vader die in de hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd; Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven hebben aan onze schuldenaren. En leid ons niet in bekoring, maar behoed ons voor het kwaad. Want als gij aan de mensen hun fouten vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven; maar als gij niet vergeeft aan de mensen, zal ook uw hemelse Vader uw fouten niet vergeven.

Vieringen door de week

H. Nicolaas Baarn 

Lauden: iedere werkdag 8.15 - 8.30 uur

Eucharistie: dinsdag 19.00 - 19.45 uur

woensdag/donderdag: 8.45 - 9.30 uur

vrijdag: 19.00 - 20.00 uur

HH. Michael en Laurens de Bilt

Dinsdag 10:00 uur, Gebedsviering

H. Nicolaas Eemnes

Donderdag 10.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Petrus en Pauluskerk Soest

Woensdag 9.00 uur, Gebedsviering

Vrijdag 9.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Contact

Parochiesecretariaat HH. Martha en Maria:
Steenhoffstraat 41
3764 BJ Soest
KvK nr 74836048
Bereikbaar op maandag en woensdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
E-mailadres: info@marthamaria.nl
Telefoonnummer: 035-6011320

U kunt ook het contactformulier gebruiken.