Lezingen van 23 april 2020

Donderdag na de tweede zondag van Pasen

Vrije gedachtenis van Sint Joris, martelaar
Joris of Georgios zou een Romeins soldaat geweest zijn. Hij stierf als martelaar in Palestina, waarschijnlijk tijdens de christenvervolging onder keizer Diocletianus (ca. 303). In de Palestijnse stad Diospolis werd een kerk te zijner nagedachtenis gebouwd. Al spoedig werd hij in Griekenland vereerd. De kruistochten hebben Sint Joris bekendgemaakt in West-Europa. Daar werd hij de patroon van ridders en soldaten. Joris (Saint George) is nog steeds de schutsheilige van Engeland en de Orde van de Kousenband. De legende van St. Joris en de draak maakte hem immens populair. Daardoor werd hij het zinnebeeld van de strijd tegen het kwaad. De legende vertelt dat een verschrikkelijke draak een streek in Cappadocië onveilig maakte. Iedere dag offerde de bevolking van die streek uit angst een kind aan het monster. Omdat de christelijke Joris de draak doodde, bekeerden het land en zijn koning zich tot het geloof in Jezus.

Vrije gedachtenis van de heilige Adalbert van Praag, bisschop en martelaar
Voitech werd geboren in Bohemen omstreeks het jaar 956 en studeerde in Maagdenburg waar hij bij het vormsel de naam Adelbert ontving. In zijn vaderland teruggekeerd, werd hij er priester gewijd en in het jaar 983 werd hij de tweede bisschop van Praag. Met grote ijver zette hij zich in om heidense praktijken uit te roeien. Omdat hij daarbij weinig bereikte, vertrok hij naar Rome en werd monnik. Later ging hij naar Pruisen om daar mensen voor Christus te winnen. Hij werd er slecht aanvaard en stierf er de marteldood op 23 april 997.

Eerste lezing: Uit de Handelingen der Apostelen, 5, 27-33.
In die dagen namen de dienaren van de bevelhebber de apostelen mee en brachten hen voor het Sanhedrin. De hogepriester begon hen te ondervragen: Hebben wij u niet uitdrukkelijk verboden in de Naam van Jezus onderricht te geven? Door uw toedoen is heel Jeruzalem vol van uw leer. Bovendien wilt gij ons het bloed van die man aanrekenen. Maar Petrus en de andere apostelen gaven ten antwoord: Men moet God meer gehoorzamen dan de mensen. De God van onze vaderen heeft Jezus ten leven gewekt, aan wie gij u vergrepen hebt door Hem aan het kruis te slaan. Hem heeft God als Leidsman en Verlosser verheven aan zijn rechterhand om aan Israël bekering en kwijtschelding van zonden te schenken. Van dit alles zijn wij getuigen, maar ook de heilige Geest die God geschonken heeft aan wie Hem gehoorzamen. Toen zij dit hoorden, ontstaken zij in woede en besloten hen te doden.

Tussenzang: Ps. 34 (33), 2. 9. 17-18. 19-20.

Antifoon: Die roepen in nood, naar hen luistert de Heer.

De Heer zal ik prijzen iedere dag,
zijn lof ligt mij steeds op de lippen.
Let op en bemerkt hoe genadig de Heer is,
gelukkig is hij die zijn heil zoekt bij Hem.

Van boosdoeners keert Hij zijn aangezicht af,
zij worden op aarde vergeten.
Naar vromen die roepen luistert de Heer
en redt hen uit iedere nood.

De Heer is nabij voor rouwmoedige harten,
Hij helpt wie zijn schuld erkent.
Veel rampen zullen de vrome bedreigen,
uit elk daarvan redt hem de Heer.

Alleluia:
Alleluia. Hij die alles riep in het bestaan en zich ontfermde over ons, zijn mensen, Hij is verrezen, Christus de Heer. Alleluia.

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes, 3, 31-36.
Wie van boven komt, staat boven allen. Wie van de aarde is, behoort tot de aarde en spreekt de taal van de aarde. Wie uit de hemel komt, staat boven allen. Hij legt getuigenis af van wat Hij zag en hoorde, maar toch aanvaardt niemand zijn getuigenis. Wie zijn getuigenis wel aanvaardt, bezegelt daarmee dat God waarachtig is. Want Hij, die door God gezonden is, spreekt Gods eigen woorden: zo mateloos schenkt God zijn Geest. De Vader heeft de Zoon lief en heeft Hem alles in handen gegeven. Wie in de Zoon gelooft, heeft het eeuwig leven. Wie weigert in de Zoon te geloven, zal het leven niet zien, integendeel, de toorn Gods blijft op hem.

Vieringen door de week

H. Nicolaas Baarn 

Lauden: iedere werkdag 8.15 – 8.30 uur

Eucharistie: dinsdag 19.00 – 19.45 uur

woensdag/donderdag: 8.45 – 9.30 uur

vrijdag: 19.00 – 20.00 uur

HH. Michael en Laurens de Bilt

Dinsdag 10:00 uur, Gebedsviering

H. Nicolaas Eemnes

Donderdag 10.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Petrus en Pauluskerk Soest

Woensdag 9.00 uur, Gebedsviering

Vrijdag 9.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Contact

Parochiesecretariaat HH. Martha en Maria:
Steenhoffstraat 41
3764 BJ Soest
KvK nr 74836048
Bereikbaar op maandag en woensdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
E-mailadres: info@marthamaria.nl
Telefoonnummer: 035-6011320

U kunt ook het contactformulier gebruiken.