Lezingen van 23 april 2021

Vrijdag na de derde zondag van Pasen

Vrije gedachtenis van de heilige Georgius (Sint Joris), martelaar
Georgios of Joris zou een Romeins soldaat geweest zijn. Hij stierf als martelaar in Palestina, waarschijnlijk tijdens de christenvervolging onder keizer Diocletianus (ca. 303). In de Palestijnse stad Diospolis werd een kerk te zijner nagedachtenis gebouwd. Al spoedig werd hij in Griekenland vereerd. De kruistochten hebben Sint Joris bekendgemaakt in West-Europa. Daar werd hij de patroon van ridders en soldaten. Joris (Saint George) is nog steeds de schutsheilige van Engeland en de Orde van de Kousenband. De legende van St. Joris en de draak maakte hem immens populair. Daardoor werd hij het zinnebeeld van de strijd tegen het kwaad. De legende vertelt dat een verschrikkelijke draak een streek in Cappadocië onveilig maakte. Iedere dag offerde de bevolking van die streek uit angst een kind aan het monster. Omdat de christelijke Joris de draak doodde, bekeerden het land en zijn koning zich tot het geloof in Jezus.

Vrije gedachtenis van de heilige Adalbert, bisschop en martelaar
Adalbert van Praag werd rond 956 geboren in Libice nad Cidlinou, een Tsjechische gemeente in de regio Midden-Bohemen. Hij stamde uit een adellijke familie en kreeg de doopnaam Vojtech. Van 972 tot 981 volgde hij een opleiding aan de domschool in Maagdenburg en werd in 983 tot tweede bisschop van Praag gewijd.
Als bisschop slaagde hij er niet in de net bekeerde Bohemers er toe te zetten hun heidense gebruiken af te zweren. Dit onder meer omdat hij onvoldoende steun ontving van hertog Boleslav II van Bohemen. Adalbert van Praag besloot daarop het bisdom te verlaten. In 989 trad hij in Rome toe tot het benedictijnenklooster van Sint-Alexis. Drie jaar later keerde hij op bevel van de paus terug naar Bohemen en vestigde hij bij Praag het klooster Brevnov. Ook nu slaagde hij er echter niet in de Bohemers hun heidense gebruiken te doen afzweren.
Hij keerde opnieuw terug naar Rome. Op deze terugreis is hij enige tijd missionaris in Hongarije en doopt hij de latere koning Stefanus. In 996 keerde hij opnieuw terug naar de Bohemen maar ditmaal werd hij niet toegelaten. Hij wendde zich hierop tot hertog Boreslav van Polen die hem en zijn monniken het gebied van het heidense Pruisen als werkgebied aanwijst. De bekeringswerkzaamheden in dit gebied verliepen desastreus. Adalbert van Praag en zijn monniken moesten hun pogingen met de dood bekopen nadat ze heilige eikenbomen hadden omgehakt. Paus Silvester II verklaarde Adalbert in 999 heilig.

Eerste lezing: Uit de Handelingen der Apostelen, 9, 1-20.
In die dagen ging Saulus, die in ziedende woede de leerlingen van de Heer met de dood bedreigde, naar de hogepriester aan wie hij brieven vroeg voor de synagogen in Damascus, om alle aanhangers van de nieuwe leer die hij daar zou vinden, mannen zowel als vrouwen, gevangen naar Jeruzalem te mogen voeren. Toen hij op zijn tocht Damascus naderde omstraalde hem plotseling een licht uit de hemel. Hij viel ter aarde en hoorde een stem die hem zei: Saul, Saul, waarom vervolgt gij Mij? Hij sprak: Wie zijt gij, Heer? Hij antwoordde: Ik ben Jezus, die gij vervolgt. Maar sta op en ga de stad in; daar zal iemand u zeggen wat ge doen moet. Zijn reisgezellen stonden sprakeloos, want zij hoorden wel de stem, maar zagen niemand. Saulus stond van de grond op, maar hoewel zijn ogen open waren zag hij niets. Zij namen hem dus bij de hand en brachten hem Damascus binnen. Drie dagen lang kon hij niet zien en at en dronk hij niet. Nu woonde er in Damascus een leerling die Ananias heette, en tot hem sprak de Heer in een visioen: Ananias. Hij antwoordde: Hier ben ik, Heer. De Heer vervolgde: Begeef u naar de Rechte Straat en vraag in het huis van Judas naar Saulus van Tarsus; hij is juist in gebed. Deze zag reeds in een visioen een man, Ananias, binnenkomen en hem de handen opleggen opdat hij weer zou zien. Maar Ananias wierp tegen: Heer, ik heb van velen gehoord hoeveel kwaad die man uw heiligen in Jeruzalem heeft aangedaan. Ook hier heeft hij van de hogepriesters volmacht om allen die uw Naam aanroepen in boeien te slaan. De Heer beval hem: Ga, want die man is mijn uitverkoren werktuig om mijn Naam uit te dragen onder heidenen en koningen en onder de zonen van Israël. Ik zal hem laten zien hoeveel hij om mijn Naam moet lijden. Toen begaf Ananias zich naar het huis, trad binnen en legde Saulus de handen op met de woorden: Saul, broeder, de Heer heeft mij gezonden, Jezus die u op de weg hierheen verschenen is, opdat ge weer zien moogt en vervuld moogt worden van de heilige Geest. Op hetzelfde ogenblik vielen hem als het ware de schellen van de ogen. Hij zag weer en terstond liet hij zich dopen. Hij nam voedsel tot zich en kwam weer op krachten. Enige tijd bleef hij bij de leerlingen in Damascus. Terstond begon hij in de synagoge Jezus te prediken en zei: Deze is de Zoon Gods.

Tussenzang: Ps. 117 (116), 1-2.

Antifoon: Gaat uit over de hele wereld
en verkondigt het Evangelie aan heel de schepping. (Mc. 16, 15)

Looft nu de Heer, alle naties der aarde,
huldigt de Heer, alle volken rondom.

Omdat Hij bij ons zijn goedheid getoond heeft;
de trouw van de Heer houdt in eeuwigheid stand.

Alleluia: Joh. 10, 27.
Alleluia. Mijn schapen luisteren naar mijn stem, zegt de Heer, en Ik ken ze en ze volgen Mij. Alleluia.

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes, 6, 52-59.
In die dagen geraakten de Joden met elkaar in twist en zeiden: Hoe kan Hij ons zijn vlees te eten geven? Jezus sprak daarop tot hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: als gij het vlees van de Mensenzoon niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt gij het leven niet in u. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Want mijn vlees is echt voedsel en mijn bloed is echte drank. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in Mij en Ik in hem. Zoals Ik door de Vader die leeft, gezonden ben en leef door de Vader, zo zal ook hij die Mij eet, leven door Mij. Dit is het brood, dat uit de hemel is neergedaald. Het is niet zoals bij de vaderen, die gegeten hebben en niettemin gestorven zijn: wie dit brood eet, zal in eeuwigheid leven. Dit zei Jezus bij zijn onderricht in de synagoge van Kafarnaüm.

Vieringen door de week

H. Nicolaas Baarn 

Lauden: iedere werkdag 8.15 – 8.30 uur

Eucharistie: dinsdag 19.00 – 19.45 uur

woensdag/donderdag: 8.45 – 9.30 uur

vrijdag: 19.00 – 20.00 uur

HH. Michael en Laurens de Bilt

Dinsdag 10:00 uur, Gebedsviering

H. Nicolaas Eemnes

Donderdag 10.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Petrus en Pauluskerk Soest

Woensdag 9.00 uur, Gebedsviering

Vrijdag 9.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Contact

Parochiesecretariaat HH. Martha en Maria:
Steenhoffstraat 41
3764 BJ Soest
KvK nr 74836048
Bereikbaar op maandag en woensdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
E-mailadres: info@marthamaria.nl
Telefoonnummer: 035-6011320

U kunt ook het contactformulier gebruiken.