Lezingen van 23 november 2022

Woensdag in week 34 door het jaar

Vrije gedachtenis van de heilige Clemens I, paus en martelaar
Clemens was de derde opvolger van de apostel Petrus als hoofd van de Kerk van Rome. Aan de christenen van Korinthe schreef hij een apostolische brief om de onderlinge vrede tussen de Korinthiërs te versterken. Die brief heeft een belangrijke plaats in de traditie van de Kerk. Bisschop Clemens werd volgens de legende door keizer Trajanus verbannen naar de Krim. Daar moest hij werken in een steengroeve. Omdat hij tijdens de dwangarbeid medegevangenen doopte, lieten zijn vervolgers hem met een anker om de hals in zee storten. Zijn lichaam werd door St. Cyrillus en St. Methodius naar Rome overgebracht. Daar werd hij begraven in de hem toegewijde kerk San Clemente.

Vrije gedachtenis van de heilige Columbanus, abt
Columbanus werd in de eerste helft van de zesde eeuw geboren in Ierland. Als monnik besloot hij missionaris te worden. Hij maakte de oversteek naar Gallië en begon het Evangelie te verkondigen. Columbanus stichtte meerdere abdijen die hij met strenge hand leidde. Verbannen naar Italië stichtte hij de beroemd geworden abdij van Bobbio. Hij stierf in het jaar 615 na een hard leven van boete en gebed.

Eerste lezing: Uit de Openbaring van de heilige apostel Johannes, 15, 1-4.
Ik, Johannes, zag een teken in de hemel, groot en wonderbaar: zeven engelen met zeven plagen, de laatste, want hiermee bereikt Gods toorn zijn einde. Ook zag ik een zee als van glas, met vuur gemengd. En hen die over het Beest en zijn beeld en over het getal van zijn naam hadden gezegevierd zag ik staan aan die zee. Zij bespeelden de harpen Gods en zij zongen het lied van Mozes, de dienstknecht van God, en het lied van het Lam: Groot en wonderbaar zijn Uw daden, Heer, God, Albeheerser. Rechtvaardig en waarachtig zijn Uw wegen, o Koning der eeuwen. Wie zou, o Heer, niet vrezen en Uw Naam niet verheerlijken? Want Gij alleen zijt heilig. En alle volken zullen komen en U aanbidden, omdat Uw gerechte oordelen openbaar zijn geworden.

Tussenzang: Ps. 98 (97), 1. 2-3ab. 7-8. 9.
Antifoon:    Groot en wonderbaar zijn Uw daden,
                    Heer, God, Albeheerser. (Apok. 15, 3b)

Zingt voor de Heer een nieuw gezang
omdat Hij wonderen deed.
Zijn hand deed zich krachtig gelden,
de macht van Zijn heilige arm.

Zijn weldaden deed Hij ons kennen,
de volkeren Zijn gerechtigheid.
Opnieuw bleek Zijn goedheid en trouw
ten gunste van Israëls huis.

De zee stemt in met al haar gedierte,
de aarde met al wat daar leeft;
de beken klateren bijval,
de bergen jubelen mee.

Zij groeten de Heer, die nabij komt,
die nadert als koning der aarde.
Rechtvaardig bestuurt Hij de wereld,
de volken met billijkheid.

Alleluia: Lc. 21, 36.
Alleluia. Weest te allen tijde waakzaam en bidt, dat gij stand moogt houden voor het aangezicht van de Mensenzoon. Alleluia.

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas, 21, 12-19.
In die tijd zei Jezus tot Zijn leerlingen: Zij zullen u vastgrijpen en vervolgen; zij zullen u overleveren aan de synagogen en gevangen zetten, u voor koningen en stadhouders voeren omwille van Mijn Naam. Het zal voor u uitlopen op het geven van getuigenis. Welnu, prent het u in dat gij dan uw verdediging niet moet voorbereiden. Want Ik zal u een taal en een wijsheid geven, die geen van uw tegenstanders zal kunnen weerstaan of weerspreken. Ge zult zelfs door ouders en broers, door bloedverwanten en vrienden overgeleverd worden en sommigen van u zullen ze ter dood doen brengen. Ge zult een voorwerp van haat zijn voor allen omwille van Mijn Naam: geen haar van uw hoofd zal verloren gaan. Door standvastig te zijn zult ge uw leven winnen.

Vieringen door de week

H. Nicolaas Baarn 

Lauden: iedere werkdag 8.15 - 8.30 uur

Eucharistie: dinsdag 19.00 - 19.45 uur

woensdag/donderdag: 8.45 - 9.30 uur

vrijdag: 19.00 - 20.00 uur

HH. Michael en Laurens de Bilt

Dinsdag 10:00 uur, Gebedsviering

H. Nicolaas Eemnes

Donderdag 10.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Petrus en Pauluskerk Soest

Woensdag 9.00 uur, Gebedsviering

Vrijdag 9.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Contact

Parochiesecretariaat HH. Martha en Maria:
Steenhoffstraat 41
3764 BJ Soest
KvK nr 74836048
Bereikbaar op maandag en woensdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
E-mailadres: info@marthamaria.nl
Telefoonnummer: 035-6011320

U kunt ook het contactformulier gebruiken.