Lezingen van 24 december 2022

Zaterdag in de vierde week van de Advent

Eerste lezing: Uit het tweede boek Samuël, 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16.
Toen Koning David zijn intrek had genomen in zijn paleis en de Heer gezorgd had dat al zijn vijanden, in heel de omtrek, hem met rust lieten, zei hij tegen de profeet Natan: Nu moet u eens zien! Zelf woon ik in een paleis van cederhout en de ark van God staat onder tentdoek. Natan zei tot de koning: Doe gerust wat u van plan bent; de Heer staat u bij. Maar diezelfde nacht nog werd het woord van de Heer gericht tot Natan: Zeg aan Mijn dienaar David: Zo spreekt God de Heer: Gij wilt voor Mij een huis bouwen en Mij daarin laten wonen? Zo spreekt God, de Heer van de hemelse machten: Ik heb u uit de steppe gehaald, achter de schapen vandaan, om vorst te zijn over Mijn volk Israël. Op al uw tochten heb Ik u bijgestaan, al uw vijanden heb Ik vernietigd, uw naam heb Ik groot gemaakt als die van de groten der aarde. Ik heb Mijn volk Israël een gebied gegeven en het daar geplant om er te wonen. Het wordt niet meer opgeschrikt en door geen boosdoeners verdrukt, zoals vroeger, in de tijd dat Ik over Israël, Mijn volk, rechters had aangesteld. Ik heb gezorgd dat al uw vijanden u met rust laten. De Heer kondigt u aan dat Hij voor ú een huis zal oprichten. Wanneer uw dagen ten einde zijn, en gij bij uw vaderen ter ruste zult gaan, dan zal Ik het Kind, dat van u is uitgegaan tot uw nazaat verheffen, en Zijn koningschap bestendig doen zijn. Ik zal voor Hem een Vader zijn, en Hij Mij een zoon. Zo zal uw huis en uw koninklijke macht altijd standhouden; uw troon staat vast voor eeuwig.

Tussenzang: Ps. 89 (88), 2-3. 4-5. 27. 29.
Antifoon:    Uw gunsten, Heer, wil ik bezingen,
                    Uw trouw verkondigen aan elk geslacht.

Uw gunsten, Heer, wil ik bezingen,
Uw trouw verkondigen aan elk geslacht.
Gij hebt gezegd: Mijn gunst blijft eeuwig duren,
de hemel is de grondslag van Mijn trouw;

Ik heb met David een verbond gesloten,
Mijn uitverkoren dienaar met een eed beloofd:
Ik zal uw nageslacht in stand houden voor eeuwig,
in alle tijden blijft uw troon bestaan.

Hij zal Mij aanroepen; Gij zijt mijn Vader,
mijn God, de steenrots van mijn heil.
Voor altijd kan hij rekenen op Mijn genade,
voor immer blijft Mijn bond met hem van kracht.

Alleluia:
Alleluia. Immanuël, Koning en Wetgever over Uw volk: kom ons bevrijden, Heer, onze God. Alleluia.

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas, 1, 67-79.
In die dagen werd Zacharias, de vader van Johannes, vervuld met de heilige Geest en hij sprak in profetische woorden: Geprezen zij de Heer, Israëls God: want genadig zag Hij neer en verloste Zijn volk. Hij heeft ons een reddende kracht verwekt in het huis van David, Zijn dienaar, zoals Hij van oudsher voorzegd heeft bij monde van Zijn heilige profeten; tot redding uit de macht onzer vijanden en uit de hand van al die ons haten. Zo was Hij aan onze vaderen barmhartig en Zijn heilig verbond indachtig: de eed die Hij onze vader Abraham zwoer: ons te geven, Hem zonder vrees te dienen, bevrijd uit de macht van de vijand, rechtvaardig en heilig voor Zijn aanschijn, al onze dagen. En gij, kind, profeet van de Allerhoogste zult ge worden genoemd, want voorafgaan zult gij aan de Heer en gij zult Zijn wegen bereiden en Zijn volk de redding doen kennen: de vergiffenis van hun zonden dank zij de milde erbarming van onze God, waarmee Hij op ons neerzag gelijk de opgaande zon aan de hemel, en waarmee Hij verscheen aan hen die in het duister en de schaduw van de dood zijn gezeten, om onze voeten te richten op de weg van de vrede.

Vieringen door de week

H. Nicolaas Baarn 

Lauden: iedere werkdag 8.15 - 8.30 uur

Eucharistie: dinsdag 19.00 - 19.45 uur

woensdag/donderdag: 8.45 - 9.30 uur

vrijdag: 19.00 - 20.00 uur

HH. Michael en Laurens de Bilt

Dinsdag 10:00 uur, Gebedsviering

H. Nicolaas Eemnes

Donderdag 10.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Petrus en Pauluskerk Soest

Woensdag 9.00 uur, Gebedsviering

Vrijdag 9.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Contact

Parochiesecretariaat HH. Martha en Maria:
Steenhoffstraat 41
3764 BJ Soest
KvK nr 74836048
Bereikbaar op maandag en woensdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
E-mailadres: info@marthamaria.nl
Telefoonnummer: 035-6011320

U kunt ook het contactformulier gebruiken.