Lezingen van 24 januari 2023

Dinsdag in week 3 door het jaar

Gedachtenis van de heilige Franciscus van Sales, bisschop en kerkleraar
Franciscus wordt in 1567 geboren op het slot Sales bij Annecy (Savoie) als telg van een Frans gravengeslacht. Na studies in Parijs en Padua treedt hij tegen de zin van zijn vader in de geestelijke stand. In 1593 wordt hij priester gewijd. Zijn opdracht is het herstel van het katholieke geloof in de provincie Chablais. Daar grijpt de calvinistische Reformatie snel om zich heen. Door zijn prediking weet hij velen in de katholieke Kerk terug te brengen. In 1602 wordt hij benoemd tot bisschop van Genève. Hij beschouwt het als zijn belangrijkste taak om de hervormingen van het Concilie van Trente (1545-1563) door te voeren. Dat houdt in: een gedegen intellectuele en spirituele vorming van priesters en een grondige catechese van de gelovigen.
In 1608 schrijft hij Introduction à la vie dévote (Inleiding in het godvruchtige leven). Dit boek wordt beschouwd als een van de belangrijkste bronnen van christelijke spiritualiteit van na de middeleeuwen. Daarin benadrukt Franciscus de Sales het belang van een persoonlijke geloofsbeleving en de intieme liefdesrelatie van de individuele gelovige met God. Samen met baronesse Jeanne de Chantal, een jonge weduwe en moeder van zes kinderen, sticht Franciscus de Orde van de Visitatie. De Visitandinnen zijn zusters die zich toeleggen op gebed en liefdadigheid.
Op 28 december 1622 sterft bisschop Franciscus te Lyon aan een beroerte. Hij wordt op 24 januari 1623 begraven in de kerk van de Visitatie te Annecy. Paus Alexander VII verklaart hem heilig in 1665. Paus Pius IX roept hem in 1877 uit tot kerkleraar.

Eerste lezing: Uit de brief aan de Hebreeën, 10, 1-10.
Broeders en zusters,
De wet laat van de goede dingen die komen moesten slechts een schaduw zien, niet hun ware gedaante. Daarom kan zij onmogelijk door het jaarlijks opdragen van steeds weer dezelfde offers de deelnemers aan haar cultus tot volmaaktheid brengen. Anders had men die offerdienst wel gestaakt: men zou zich immers eens voor al gereinigd weten en bevrijd van schuldgevoel. Maar deze offers moeten juist ieder jaar opnieuw de gedachte aan de zonden levendig houden; het is ook uitgesloten dat het bloed van stieren en bokken zonden zou wegnemen. Daarom zegt Christus dan ook, als Hij in de wereld komt: Slachtoffers en gaven hebt Gij niet gewild, maar Gij hebt voor Mij een lichaam bereid. Brandoffers en zoenoffers konden U niet behagen. Toen zei Ik: Hier ben Ik. Zoals er in de boekrol over Mij geschreven staat, Ik ben gekomen, o God, om Uw wil te doen. Eerst zegt Hij: Slachtoffers en gaven, brandoffers en zoenoffers hebt Gij niet gewild, die konden U niet behagen, hoewel de wet voorschrijft dat ze gebracht moeten worden. En dan zegt Hij: Hier ben Ik, Ik ben gekomen om Uw wil te doen. Hij schaft dus het eerste af om het tweede te laten gelden. Door die wil zijn wij geheiligd, eens voor al, door het offer van het lichaam van Jezus Christus.

Tussenzang: Ps. 40 (39), 2. 4ab. 7-8a. 10. 11.
Antifoon:    Ik kom, Heer, om Uw wil te doen.

Met groot vertrouwen heb ik op de Heer gehoopt,
Hij heeft zich tot mij neergebogen,
mijn geroep verhoord.
Hij legde in mijn mond een nieuw gezang,
een lied voor onze God.

Geschenk en offerande hebt Gij nooit verlangd,
maar wel hebt Gij mijn oren voor Uw stem geopend.
Gij vraagt geen brandoffer, geen zoenoffer van mij;
dus zei ik: ja ik kom.

In de bijeenkomsten heb ik gerechtigheid gepredikt,
mijn lippen niet gesloten, Heer, Gij weet het.
Ik hield Uw weldaden niet in mijn hart verborgen,
Uw trouw, Uw bijstand maakte ik bekend.

Alleluia: Ps. 130 (129), 5.
Alleluia. Op de Heer stel ik mijn hoop, op Zijn woord vertrouw ik. Alleluia.

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus, 3, 31-35.
Eens kwamen Jezus' moeder en Zijn broeders, en terwijl zij buiten bleven staan, stuurden ze iemand naar Hem toe om Hem te roepen. Er zat veel volk om Hem heen, dat het bericht doorgaf: Uw moeder en Uw broeders daarbuiten vragen naar U. Hij gaf hun ten antwoord: Wie is Mijn moeder, wie zijn Mijn broeders? En terwijl Hij Zijn blik liet gaan over de mensen die in een kring om Hem heen zaten zei Hij: Ziehier Mijn moeder en Mijn broeders. Want Mijn broeder en Mijn zuster en Mijn moeder zijn zij die de wil van God volbrengen.

Vieringen door de week

H. Nicolaas Baarn 

Lauden: iedere werkdag 8.15 - 8.30 uur

Eucharistie: dinsdag 19.00 - 19.45 uur

woensdag/donderdag: 8.45 - 9.30 uur

vrijdag: 19.00 - 20.00 uur

HH. Michael en Laurens de Bilt

Dinsdag 10:00 uur, Gebedsviering

H. Nicolaas Eemnes

Donderdag 10.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Petrus en Pauluskerk Soest

Woensdag 9.00 uur, Gebedsviering

Vrijdag 9.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Contact

Parochiesecretariaat HH. Martha en Maria:
Steenhoffstraat 41
3764 BJ Soest
KvK nr 74836048
Bereikbaar op maandag en woensdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
E-mailadres: info@marthamaria.nl
Telefoonnummer: 035-6011320

U kunt ook het contactformulier gebruiken.