Lezingen van 24 november 2020

Dinsdag in week 34 door het jaar

Gedachtenis van de H. Andreas Dung-Lac, priester, en gezellen, martelaren van Vietnam
Vandaag viert de Kerk de gedachtenis van 117 martelaren van Vietnam. Onder hen zijn 96 Vietnamese priesters en leken, elf Spaanse dominicanen en tien priesters van de Sociëteit van de Buitenlandse Missies van Parijs. Paus Johannes Paulus II verklaarde hen heilig in 1988. Alleen Andreas wordt met name genoemd. Als zoon van niet-christelijke ouders werd hij vanaf zijn 12e jaar opgevoed door katholieke catecheten. Na zijn theologiestudie ontving hij in 1823 de priesterwijding. Tijdens de christenvervolging onder keizer Minh-Mang werd hij in 1835 in de gevangenis geworpen, maar kwam hij door losgeld van zijn parochianen weer vrij. Verplaatst naar een andere regio kon hij nog vier jaar als priester werken. In 1839 echter werd hij opnieuw gearresteerd, naar Hanoi overgebracht, gefolterd en tenslotte onthoofd. Net als Andreas stierven vanaf de zestiende eeuw vele christenen in Vietnam de marteldood omwille van hun liefde voor Christus.

Eerste lezing: Uit de Openbaring van de heilige apostel Johannes, 14, 14-19.
Ik, Johannes, keek toe en ik zag een witte wolk; en op de wolk zat Iemand, een Mensenzoon gelijk, met een gouden kroon op zijn hoofd en een scherpe sikkel in zijn hand. En een andere engel kwam uit de tempel en die riep met luide stem tot Hem die op de wolk gezeten was: Sla uw sikkel erin en maai, want het uur om te maaien is gekomen; overrijp werd de oogst van de aarde. Toen wierp Hij die op de wolk was gezeten, zijn sikkel op aarde, en de aarde werd afgemaaid. En weer kwam een engel uit de tempel in de hemel te voorschijn, en ook hij droeg een scherpe sikkel. En een andere engel, aangesteld over het vuur, kwam van het altaar, en hij riep met luide stem tot hem die de scherpe sikkel droeg: Sla uw scherpe sikkel erin en oogst de trossen van de wijngaard der aarde, want zijn druiven zijn rijp. Toen wierp de engel zijn sikkel op de aarde en oogstte de wijngaard der aarde. En hij wierp de trossen in de grote perskuip van Gods toorn.

Tussenzang: Ps. 96 (95), 10. 11-12. 13.

Antifoon: Rechtvaardig zal de Heer de wereld regeren.

Zegt tot elkander: de Heer regeert!
Onwrikbaar heeft Hij de aarde geschapen,
de volken bestuurt Hij met billijkheid.

Dan straalt de hemel en jubelt de aarde,
de zee neuriet mee met al wat daar leeft;
de velden zwaaien met al hun gewassen,
de woudreuzen buigen hun kruin.

Zij juichen de Heer toe omdat Hij komt,
Hij komt als koning der aarde.
Rechtvaardig zal Hij de wereld regeren,
de volkeren eerlijk en trouw.

Alleluia: Lc. 21, 28.
Alleluia. Richt u op en heft uw hoofden omhoog want uw verlossing komt nabij. Alleluia.

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas, 21, 5-11.
In die tijd merkten sommigen op hoe de tempel daar prijkte met zijn fraaie stenen en wijgeschenken, maar Jezus zei: Wat ge daar ziet: er zal een tijd komen dat er geen steen op de andere gelaten zal worden: alles zal verwoest worden. De leerlingen vroegen Hem nu: Meester, wanneer zal dat dan gebeuren? Maar Hij zei: Weest op uw hoede dat gij niet in dwaling gebracht wordt. Want velen zullen optreden in mijn Naam en zij zullen zeggen: Ik ben het, en: Het ogenblik is nabij. Loopt niet achter hen aan. En wanneer gij hoort van oorlogen en onlusten, laat u dan niet uit het veld slaan. Dat alles moet wel eerst gebeuren maar het einde volgt niet terstond. Toen sprak Hij tot hen: Er zal strijd zijn van volk tegen volk en van koninkrijk tegen koninkrijk; er zullen hevige aardbevingen zijn, en hongersnood en pest, nu hier dan daar, schrikwekkende dingen en aan de hemel geweldige tekenen.

Vieringen door de week

H. Nicolaas Baarn 

Lauden: iedere werkdag 8.15 – 8.30 uur

Eucharistie: dinsdag 19.00 – 19.45 uur

woensdag/donderdag: 8.45 – 9.30 uur

vrijdag: 19.00 – 20.00 uur

HH. Michael en Laurens de Bilt

Dinsdag 10:00 uur, Gebedsviering

H. Nicolaas Eemnes

Donderdag 10.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Petrus en Pauluskerk Soest

Woensdag 9.00 uur, Gebedsviering

Vrijdag 9.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Contact

Parochiesecretariaat HH. Martha en Maria:
Steenhoffstraat 41
3764 BJ Soest
KvK nr 74836048
Bereikbaar op maandag en woensdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
E-mailadres: info@marthamaria.nl
Telefoonnummer: 035-6011320

U kunt ook het contactformulier gebruiken.