Lezingen van 24 oktober 2022

Maandag in week 30 door het jaar

Vrije gedachtenis van de heilige Antonius Maria Claret, bisschop
Antonius Maria werd geboren in 1807 te Sallent in Catalonië (Spanje). Na zijn priesterwijding doorkruiste hij jarenlang als volksprediker de landstreek Catalonië en de Canarische Eilanden. Hij was toegerust met een groot geduld en een uitzonderlijke liefde tot de naaste. Zijn devotie tot het Onbevlekt Hart van Maria kleurde zijn apostolaat. Antonius Maria stichtte een missiecongregatie en werd later aartsbisschop op Cuba, waar hij als geestelijk leidsman zich grote verdiensten verwierf. Hij keerde terug naar Spanje om er biechtvader van koningin Isabella II te worden. Er wachtte hem in zijn verdere leven nog veel lijden voor de Kerk. Vanwege de Revolutie van 1868 moest hij uitwijken naar Frankrijk. Hij stierf in een cisterciënzerabdij in de omgeving van Fontfroide. Paus Pius XII verklaarde hem in 1950 heilig.

Eerste lezing: Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efeze, 4, 32 – 5, 8.
Broeders en zusters,
Weest goed voor elkaar en hartelijk. Vergeeft elkaar zoals God u vergeven heeft in Christus. Weest navolgers van God, zoals het geliefde kinderen past. Leidt een leven van liefde naar het voorbeeld van Christus, die ons heeft bemind en zich voor ons heeft overgeleverd als offergave en slachtoffer, God tot een lieflijke geur. Ontucht en onzedelijkheid, in welke vorm dan ook, of hebzucht mag onder u zelfs niet ter sprake komen. Heiligen betaamt dit niet. Evenmin past u schandelijke, grove of dubbelzinnige taal, maar veeleer dankzegging. Beseft het goed: geen ontuchtige, of onreine, of geldgierige – wat hetzelfde is als een afgodendienaar – heeft enig erfdeel in het Koninkrijk van Christus en van God. Laat niemand u met loze woorden misleiden: om zulke dingen komt Gods toorn over de ongehoorzamen. Doet niet met hen mee. Eens waart gij duisternis, nu zijt gij licht door uw gemeenschap met de Heer. Leeft dan ook als kinderen van het licht.

Tussenzang: Ps. 1, 1-2. 3. 4. 6.
Antifoon: Weest navolgers van God
                  zoals het geliefde kinderen past.

Gelukkig de man die weigert te doen
wat goddelozen hem raden;
die niet de wegen der zondaars gaat,
niet zit te midden der spotters;
maar die zijn geluk vindt in ‘s Heren wet,
haar dag en nacht overweegt.

Hij is als een boom, aan het water geplant,
die vruchten draagt op zijn tijd;
des zomers verdorren zijn bladeren niet,
maar al wat hij doet brengt hem voorspoed.

De goddelozen vergaat het zo niet:
de wind blaast hen weg als kaf.
De Heer immers let op de weg der gerechten,
de weg van de zondaars loopt dood.

Alleluia: 2 Tess. 2, 14.
Alleluia. God heeft ons geroepen door de verkondiging van het Evangelie, opdat wij de heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus zouden verwerven. Alleluia.

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas, 13, 10-17.
Eens onderrichtte Jezus op sabbat in een van de synagogen, toen er plotseling een vrouw kwam die – bezeten door een geest – achttien jaar lang ziek was; zij was kromgebogen en kon zich in het geheel niet oprichten. Toen Jezus haar zag, riep Hij haar bij zich en sprak: Vrouw, ge zijt van uw ziekte verlost. Hij legde haar de handen op en op hetzelfde ogenblik richtte zij zich op en zij verheerlijkte God. Geërgerd omdat Jezus op sabbat genas, nam nu de overste van de synagoge het woord en sprak tot het volk: Zes dagen zijn er waarop gewerkt moet worden. Komt u dus op die dagen laten genezen en niet op de sabbatdag. Jezus gaf hem ten antwoord: Huichelaars! Maakt niet ieder van u op sabbat zijn os of ezel van de voederbak los, om hem naar de drinkplaats te voeren? En behoorde dan deze vrouw, – nog wel de dochter van Abraham – die niet minder dan achttien jaar lang door de duivel is gebonden, niet van die boeien bevrijd te worden op de sabbatdag? Toen Hij dit zei stonden al zijn tegenstanders beschaamd. Maar heel de menigte verheugde zich over al de heerlijke daden die Hij verrichtte.

Vieringen door de week

H. Nicolaas Baarn 

Lauden: iedere werkdag 8.15 – 8.30 uur

Eucharistie: dinsdag 19.00 – 19.45 uur

woensdag/donderdag: 8.45 – 9.30 uur

vrijdag: 19.00 – 20.00 uur

HH. Michael en Laurens de Bilt

Dinsdag 10:00 uur, Gebedsviering

H. Nicolaas Eemnes

Donderdag 10.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Petrus en Pauluskerk Soest

Woensdag 9.00 uur, Gebedsviering

Vrijdag 9.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Contact

Parochiesecretariaat HH. Martha en Maria:
Steenhoffstraat 41
3764 BJ Soest
KvK nr 74836048
Bereikbaar op maandag en woensdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
E-mailadres: info@marthamaria.nl
Telefoonnummer: 035-6011320

U kunt ook het contactformulier gebruiken.