Lezingen van 25 april 2023

Feest van de heilige Marcus, evangelist

Johannes Marcus was een leerling van de apostel Petrus. Hij vergezelde de apostel Paulus op zijn eerste missiereis. Tijdens de gevangenis van Paulus in Rome was Marcus bij hem. De apostel was vol lof over hem en verlangde sterk naar zijn gezelschap. In die periode zou Marcus ook weer een ontmoeting hebben gehad met Petrus. Diens prediking is volgens de overlevering de bron van het Evangelie van Marcus. In dit heilig boek wordt Jezus gepresenteerd als de Zoon van God. Marcus verkondigt het geloof in Jezus als de Mensenzoon die niet gekomen is om op aarde te heersen, maar om te lijden en te sterven. De traditie wijst Sint Marcus aan als de stichter van de kerk van Alexandrië, beter bekend als de Koptische Kerk. Hij zou rond het jaar 67 de marteldood zijn gestorven. Zijn relieken werden in de 9e eeuw naar Venetië overgebracht. Het symbool van Marcus de evangelist is de leeuw.

Eerste lezing: Uit de eerste brief van de heilige apostel Petrus, 5, 5b-14.
Dierbaren,
Allen moeten zich in de omgang met elkaar laten leiden door nederigheid, want God weerstaat de hovaardigen, maar aan de nederigen geeft Hij genade. Houdt u dan klein onder de sterke hand van God: Hij zal u te Zijner tijd omhoogheffen. Schuift al uw zorgen op Hem af, want Hij heeft zorg voor u. Weest nuchter, wordt wakker! Uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi om te verslinden. Weerstaat hem, sterk door het geloof. Ge weet dat soortgelijk lijden het deel is van uw broeders over heel de wereld. De God van alle genade, die u in Christus tot Zijn eeuwige heerlijkheid heeft geroepen, Hijzelf zal u na een korte tijd van lijden herstellen en bevestigen en stevig zetten op hechte grondslagen. Hem is de kracht in de eeuwen der eeuwen. Amen. Ik beschouw Silvanus als een betrouwbaar medebroeder; met zijn hulp heb ik u dit kort woord van bemoediging geschreven. Het is mijn vaste overtuiging dat dit de ware genade van God is: houdt daarin stand. U groet de zustergemeente in Babylon, evenals mijn zoon Marcus. Groet elkaar met de kus van de liefde. Vrede voor allen die in Christus zijt.

Tussenzang: Ps. 89 (88), 2-3. 6-7. 16-17.
Antifoon:    Uw gunsten, Heer, wil ik bezingen.

Uw gunsten, Heer, wil ik bezingen,
Uw trouw verkondigen aan elk geslacht.
Gij hebt gezegd: Mijn gunst blijft eeuwig duren,
de hemel is de grondslag van Mijn trouw.

De hemel prijst Uw grote daden, Heer,
de bovenaardse machten Uw getrouwheid.
Want wie is in den hoge aan de Heer gelijk?
Wie is als Hij onder de godenzonen?

Gelukkig is het volk dat weet wat blijdschap is,
omdat het leeft, Heer, in het licht van Uw gelaat.
Van dag tot dag vertrouwt het op Uw Naam,
vindt het zijn kracht in Uw gerechtigheid.

Alleluia: 1 Kor. 1, 23-24.
Alleluia. Wij verkondigen een gekruisigde Christus, Gods kracht en Gods wijsheid. Alleluia.

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus, 16, 15-20.
In die tijd verscheen Jezus aan de elf en zei: Gaat uit over de hele wereld en verkondigt het Evangelie aan heel de schepping. Wie gelooft en gedoopt is, zal gered worden, maar wie niet gelooft zal veroordeeld worden. En deze tekenen zullen de gelovigen vergezellen: in Mijn Naam zullen ze duivels uitdrijven, nieuwe talen spreken, slangen opnemen; zelfs als ze dodelijk vergif drinken, zal het hun geen kwaad doen; en als ze aan zieken de handen opleggen, zullen deze genezen zijn. Nadat de Heer Jezus aldus tot hen gesproken had, werd Hij ten hemel opgenomen en Hij zit aan de rechterhand van God. Maar zij trokken uit om overal te prediken, en de Heer werkte met hen mee en schonk kracht aan hun woord door de tekenen die het vergezelden.

Vieringen door de week

H. Nicolaas Baarn 

Lauden: iedere werkdag 8.15 - 8.30 uur

Eucharistie: dinsdag 19.00 - 19.45 uur

woensdag/donderdag: 8.45 - 9.30 uur

vrijdag: 19.00 - 20.00 uur

HH. Michael en Laurens de Bilt

Dinsdag 10:00 uur, Gebedsviering

H. Nicolaas Eemnes

Donderdag 10.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Petrus en Pauluskerk Soest

Woensdag 9.00 uur, Gebedsviering

Vrijdag 9.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Contact

Parochiesecretariaat HH. Martha en Maria:
Steenhoffstraat 41
3764 BJ Soest
KvK nr 74836048
Bereikbaar op maandag en woensdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
E-mailadres: info@marthamaria.nl
Telefoonnummer: 035-6011320

U kunt ook het contactformulier gebruiken.