Lezingen van 25 augustus 2020

Dinsdag in week 21 door het jaar

Vrije gedachtenis van de heilige Lodewijk
Lodewijk IX van het Huis Capet, geboren te Poissy op 25 april 1214, werd op 11-jarige leeftijd koning van Frankrijk. In 1234 trouwde hij met Margaretha de Provence, die hem elf kinderen schonk. Hij was lid van de Derde Orde van St. Franciscus. Lodewijk leidde een vroom leven van soberheid, boetvaardigheid en armenzorg. Hij hielp bij de verpleging van zieken en bestreed sociale misstanden. Door zijn vermaarde rechtvaardigheidsgevoel fungeerde hij meerdere malen als scheidrechter bij conflicten tussen Europese vorstenhuizen. Tijdens de zesde kruistocht naar Jeruzalem werd hij gevangen genomen door de moslims en werd pas vrijgelaten nadat er losgeld was betaald. Hij nam een grote hoeveelheid relieken mee terug naar Frankrijk. De belangrijkste was de Doornenkroon van Christus. Voor deze reliek liet hij in Parijs de Sainte-Chapelle in Parijs bouwen. Tijdens de volgende kruistocht stierf hij op 25 augustus 1270 bij Tunis aan de pest. Paus Bonifatius VIII verklaarde hem heilig in 1297.

Vrije gedachtenis van de heilige Jozef de Calasanz, priester
José de Calasanz, geboren te Aragon op 11 maart 1566, was van adellijke afkomst. Hij studeerde rechten en theologie en werd priester. Hij verliet zijn geboorteland Spanje, omdat hij als adellijke priester geen eerbewijzen in ontvangst wenste te nemen. In 1597 stichtte hij in de Romeinse wijk Trastevere een school voor arme kinderen. Hij was ervan overtuigd dat door een goede geloofsopvoeding en degelijk onderwijs kinderen altijd goed terecht komen. Om meer van dergelijke scholen in het leven te roepen stichtte hij de Orde der Piaristen. Jozef stelde deze priestercongregatie onder de bescherming van de Moeder van God. Naast vele successen had hij ook veel tegenslag. Op 80-jarige leeftijd werd hij verdacht van ketterij en moest hij voor de Inquisitie verschijnen. Hij ontdekte dat hij door zijn eigen volgelingen verdacht was gemaakt. Twee jaar later stierf hij op 25 augustus 1648 te Rome. Paus Clemens XIII verklaarde hem in 1767 heilig. De paus noemde hem de Job van het Nieuwe Testament, omdat hij zoveel beproevingen te verduren had gehad. Paus Pius XII riep Jozef van Calasanz uit tot patroon van alle christelijke volksscholen.

Feest van de verjaardag van de wijding van de kathedraal (bisdom ‘s-Hertogenbosch)

Eerste lezing: Uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Tessalonica, 2, 1-3a. 14-17.
Broeders en zusters,
Wij moeten u verzoeken, in verband met de komst van onze Heer Jezus Christus en onze hereniging met Hem, niet zo gauw uw bezinning te verliezen, en u niet te laten opschrikken door profetieën, uitspraken of brieven die van ons afkomstig zouden zijn, en die beweren dat de dag van de Heer is aangebroken. Laat u door niemand iets wijsmaken! God heeft u geroepen door onze verkondiging van het Evangelie, opdat gij de heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus zoudt verwerven. Dus, broeders en zusters, staat vast en houdt u aan de overleveringen waarin gij door ons zijt onderwezen, hetzij mondeling hetzij schriftelijk. Moge de Heer Jezus Christus zelf, moge God, onze Vader, die ons zijn liefde heeft betoond en ons in zijn genade eeuwige troost en blijde hoop heeft geschonken, uw harten bemoedigen en sterken met alle goeds in woord en daad.

Tussenzang: Ps. 96 (95), 10. 11-12. 13.

Antifoon: Rechtvaardig zal de Heer de wereld regeren.

Zegt tot elkander: de Heer regeert!
Onwrikbaar heeft Hij de aarde geschapen,
de volken bestuurt Hij met billijkheid.

Dan straalt de hemel en jubelt de aarde,
de zee neuriet mee met al wat daar leeft;
de velden zwaaien met al hun gewassen,
de woudreuzen buigen hun kruin.

Zij juichen de Heer toe omdat Hij komt,
Hij komt als koning der aarde.
Rechtvaardig zal Hij de wereld regeren,
de volkeren eerlijk en trouw.

Alleluia: Mt. 4, 4b.
Alleluia. Niet van brood alleen leeft de mens, maar van alles wat uit de mond van God voortkomt. Alleluia.

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs, 23, 23-26.
In die tijd sprak Jezus: Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars! Gij betaalt wel tienden van munt, anijs en komijn, maar het gewichtigste van de Wet: rechtvaardigheid, barmhartigheid en trouw verwaarloost ge. Het ene moet men doen en het andere niet nalaten. Blinde leiders, die de mug uitzift en de kameel doorslikt. Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars! De buitenkant van beker en schotel maakt ge schoon, maar van binnen zijn ze gevuld met roof en genotzucht. Blinde Farizeeën, reinigt eerst de beker van binnen, dan wordt de buitenkant van zelf rein.

Lezingen bij het feest van de verjaardag van de wijding van de kathedraal (bisdom ‘s-Hertogenbosch)
Er kunnen ook andere lezingen genomen worden.

Eerste lezing: Uit de profeet Ezechiël, 43, 1-2. 4-7a.
In die tijd bracht de engel mij naar de poort, naar de poort die op de oostkant ligt, en daar zag ik, Ezechiël, de heerlijkheid van de God van Israël uit het oosten aankomen. Het klonk als het gedruis van geweldige wateren. De heerlijkheid van de Heer ging door de poort die op de oostkant ligt, de tempel binnen. De geest nam mij op en bracht mij naar de binnenste voorhof. Daar zag ik hoe de heerlijkheid van de Heer de tempel vervulde. Toen hoorde ik uit de tempel iemand tot mij spreken, terwijl de engel nog naast mij stond. Hij zei tot mij: Mensenkind, dit is de plaats van mijn troon en de plaats van mijn voetzolen, de plaats waar Ik wil wonen onder de zonen van Israël, voor altijd.

Tussenzang: 1 Kron. 29, 10. 11abc. 11d-12a. 12bcd.

Antifoon: Wij eren, Heer, uw luisterrijke Naam.

Gij zijt geprezen, Heer, in alle eeuwen,
Gij God van onze vader Israël.
Groot zijt Gij in uw daden, oppermachtig,
verheven, luisterrijk en hoog geëerd.

Want alles in de hemel en op aarde is het uwe,
Gij zijt de koning, Heer, die boven allen staat.
Van U zijn aanzien en bezit afkomstig,
al wat bestaat richt zich naar uw bevel.

Gij kunt beschikken over vaardigheid en krachten,
wat groot en sterk is hebt Gij zo gemaakt.

Alleluia: Apok. 21, 3.
Alleluia. Zie hier Gods woning onder de mensen. Hij zal bij hen wonen. Alleluia.

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes, 10, 22-30.
In die tijd werd te Jeruzalem het feest van de tempelwijding gevierd. Het was winter en Jezus hield zich op in de tempel, in de Zuilengang van Salomo. De Joden kwamen in een kring om Hem heen staan en zeiden tot Hem: Hoelang houdt Gij ons nog in spanning? Als Gij de Messias zijt, zeg het ons dan ronduit. Jezus gaf hun ten antwoord: Ik heb het u gezegd, maar gij gelooft het niet. De werken die Ik in naam van mijn Vader doe, zij leggen getuigenis over Mij af. Maar gij gelooft niet, omdat gij niet tot mijn schapen behoort. Mijn schapen luisteren naar mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij. Ik geef hun eeuwig leven; zij zullen in eeuwigheid niet verloren gaan en niemand zal ze van Mij wegroven. Mijn Vader immers, die ze Mij gegeven heeft, is groter dan allen; en niemand kan iets uit de hand van mijn Vader roven. Ik en de Vader, Wij zijn één.

Vieringen door de week

H. Nicolaas Baarn 

Lauden: iedere werkdag 8.15 – 8.30 uur

Eucharistie: dinsdag 19.00 – 19.45 uur

woensdag/donderdag: 8.45 – 9.30 uur

vrijdag: 19.00 – 20.00 uur

HH. Michael en Laurens de Bilt

Dinsdag 10:00 uur, Gebedsviering

H. Nicolaas Eemnes

Donderdag 10.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Petrus en Pauluskerk Soest

Woensdag 9.00 uur, Gebedsviering

Vrijdag 9.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Contact

Parochiesecretariaat HH. Martha en Maria:
Steenhoffstraat 41
3764 BJ Soest
KvK nr 74836048
Bereikbaar op maandag en woensdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
E-mailadres: info@marthamaria.nl
Telefoonnummer: 035-6011320

U kunt ook het contactformulier gebruiken.