Lezingen van 25 januari 2023

Feest van de Bekering van de heilige apostel Paulus

Paulus heette oorspronkelijk Saul. Hij werd geboren in Tarsus en was Romeins burger. Hij behoorde tot de Farizeeën en vervolgde na de stenigingsdood van St. Stefanus de jonge christelijke gemeente. Met ziedende woede bedreigde hij de volgelingen van Jezus met de dood, zo verhaalt de Handelingen van de apostelen. Hij had het voornemen om de christenen die zich in Damascus bevonden als gevangenen naar Jeruzalem te voeren. Onderweg naar Damascus kreeg Saul een visioen. Een licht uit de hemel omstraalde hem en Saul viel op de grond. Hij hoorde een stem die zei: Saul, Saul, waarom vervolgt gij Mij? De stem was van Jezus. Saul, die door het licht blind was geworden, bekeerde zich en werd een van de apostelen. Na handoplegging door de christen Ananias genas Saul van zijn blindheid. Vanaf het moment van zijn bekering noemde hij zich Paulus, dat is Grieks voor 'de kleine'. Paulus' missiereizen waren van groot belang voor het vormen van de wereldkerk en de verkondiging van het geloof in de eerste jaren van het christendom. Toen hij in Jeruzalem werd beschuldigd van heiligschennis, deed Paulus een beroep op zijn Romeins burgerschap. Dat hield in dat hij het recht had om zich voor de keizer in Rome te verantwoorden. Zijn hoger beroep werd ingewilligd en Paulus werd als gevangene naar Rome gevoerd. Daar stierf hij uiteindelijk de marteldood.

Eerste lezing: Uit de Handelingen der Apostelen, 22, 3-16.
In die dagen zei Paulus tot het volk: Ik ben een Jood, geboren te Tarsus in Cilicië, maar hier in deze stad grootgebracht en aan de voeten van Gamaliël opgevoed volgens de strenge opvattingen van de voorvaderlijke Wet. Ik was een ijveraar voor God, zoals gij allen heden zijt, en heb deze Weg vervolgd ten dode toe, mannen en vrouwen in boeien geslagen en in de gevangenis geworpen, zoals trouwens de hogepriester en de hele raad der oudsten van mij kunnen getuigen. Met brieven van hen trok ik naar de broeders in Damascus om ook de mensen daar geboeid naar Jeruzalem te voeren en te laten bestraffen. Maar onderweg, toen ik al dicht bij Damascus was, omstraalde mij rond het middaguur plotseling een fel licht uit de hemel. Ik viel ter aarde en ik hoorde een stem tot mij zeggen: Saul, Saul, waarom vervolgt gij Mij? Ik antwoordde: Wie zijt gij, Heer? Hij hernam: Ik ben Jezus van Nazaret die gij vervolgt. Mijn metgezellen zagen wel het licht, maar hoorden niet de stem van Hem die mij toesprak. Ik zei: Wat moet ik doen, Heer? En de Heer weer tot mij: Sta op en vervolg uw reis naar Damascus; daar zal men u alles zeggen wat gij te doen hebt. Omdat ik echter niet zien kon, tengevolge van de schittering van het licht, werd ik door mijn gezellen bij de hand geleid en zo kwam ik in Damascus aan. Een zekere Ananias, een wetsgetrouw man, die om zijn goede naam en faam bekend staat bij alle Joodse ingezetenen, kwam mij bezoeken, ging voor mij staan en sprak: Saul, broeder, word weer ziende. Op hetzelfde ogenblik zag ik hem staan. Toen zei hij: De God van onze vaderen heeft u voorbestemd om Zijn wil te leren kennen, de Rechtvaardige te zien en een stem uit Diens mond te horen, omdat gij voor Hem bij alle mensen zult moeten getuigen van wat ge gezien en gehoord hebt. Wat aarzelt gij dan nog? Sta op, laat u dopen en uw zonden afwassen onder aanroeping van Zijn Naam.

of:

Eerste lezing: Uit de Handelingen der Apostelen, 9, 1-22.
In die dagen ging Saulus, die in ziedende woede de leerlingen van de Heer met de dood bedreigde, naar de hogepriester aan wie hij brieven vroeg voor de synagogen in Damascus, om alle aanhangers van de nieuwe leer die hij daar zou vinden, mannen zowel als vrouwen, gevangen naar Jeruzalem te mogen voeren. Toen hij op zijn tocht Damascus naderde omstraalde hem plotseling een licht uit de hemel. Hij viel ter aarde en hoorde een stem die hem zei: Saul, Saul, waarom vervolgt gij Mij? Hij sprak: Wie zijt gij, Heer? Hij antwoordde: Ik ben Jezus, die gij vervolgt. Maar sta op en ga de stad in; daar zal iemand u zeggen wat ge doen moet. Zijn reisgezellen stonden sprakeloos, want zij hoorden wel de stem, maar zagen niemand. Saulus stond van de grond op, maar hoewel zijn ogen open waren zag hij niets. Zij namen hem dus bij de hand en brachten hem Damascus binnen. Drie dagen lang kon hij niet zien en at en dronk hij niet. Nu woonde er in Damascus een leerling die Ananias heette, en tot hem sprak de Heer in een visioen: Ananias. Hij antwoordde: Hier ben ik, Heer. De Heer vervolgde: Begeef u naar de Rechte Straat en vraag in het huis van Judas naar Saulus van Tarsus; hij is juist in gebed. Deze zag reeds in een visioen een man, Ananias, binnenkomen en hem de handen opleggen opdat hij weer zou zien. Maar Ananias wierp tegen: Heer, ik heb van velen gehoord hoeveel kwaad die man Uw heiligen in Jeruzalem heeft aangedaan. Ook hier heeft hij van de hogepriesters volmacht om allen die Uw Naam aanroepen in boeien te slaan. De Heer beval hem: Ga, want die man is Mijn uitverkoren werktuig om Mijn Naam uit te dragen onder heidenen en koningen en onder de zonen van Israël. Ik zal hem laten zien hoeveel hij om Mijn Naam moet lijden. Toen begaf Ananias zich naar het huis, trad binnen en legde Saulus de handen op met de woorden: Saul, broeder, de Heer heeft mij gezonden, Jezus die u op de weg hierheen verschenen is, opdat ge weer zien moogt en vervuld moogt worden van de heilige Geest. Op hetzelfde ogenblik vielen hem als het ware de schellen van de ogen. Hij zag weer en terstond liet hij zich dopen. Hij nam voedsel tot zich en kwam weer op krachten. Enige tijd bleef hij bij de leerlingen in Damascus. Terstond begon hij in de synagoge Jezus te prediken en zei: Deze is de Zoon Gods. Alle toehoorders stonden verbaasd en zeiden: Is dat niet de man die in Jeruzalem de belijders van deze Naam uitroeide, en is hij niet hier gekomen om hen geboeid naar de hogepriesters te voeren? Maar Saulus werd met steeds groter kracht bezield en bracht de Joden die in Damascus woonden in verwarring door te bewijzen: Deze is de Messias.

Tussenzang: Ps. 117 (116), 1-2.
Antifoon:    Gaat uit over de hele wereld
                    en verkondigt het Evangelie aan heel de schepping. (Mc. 16, 15)

Looft nu de Heer, alle naties der aarde,
huldigt de Heer, alle volken rondom.

Omdat Hij bij ons Zijn goedheid getoond heeft;
de trouw van de Heer houdt in eeuwigheid stand.

Alleluia: Joh. 15, 16.
Alleluia. Ik heb u uitgekozen en Ik heb u de taak gegeven op tocht te gaan en vruchten voort te brengen die blijvend mogen zijn. Alleluia.

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus, 16, 15-18.
In die tijd verscheen Jezus aan de elf en zei: Gaat uit over de hele wereld en verkondigt het Evangelie aan heel de schepping. Wie gelooft en gedoopt is zal gered worden, maar wie niet gelooft zal veroordeeld worden. En deze tekenen zullen de gelovigen vergezellen: in Mijn Naam zullen ze duivels uitdrijven, nieuwe talen spreken, slangen opnemen; zelfs als ze dodelijk vergif drinken zal het hun geen kwaad doen; en als ze aan zieken de handen opleggen, zullen dezen genezen zijn.

Vieringen door de week

H. Nicolaas Baarn 

Lauden: iedere werkdag 8.15 - 8.30 uur

Eucharistie: dinsdag 19.00 - 19.45 uur

woensdag/donderdag: 8.45 - 9.30 uur

vrijdag: 19.00 - 20.00 uur

HH. Michael en Laurens de Bilt

Dinsdag 10:00 uur, Gebedsviering

H. Nicolaas Eemnes

Donderdag 10.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Petrus en Pauluskerk Soest

Woensdag 9.00 uur, Gebedsviering

Vrijdag 9.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Contact

Parochiesecretariaat HH. Martha en Maria:
Steenhoffstraat 41
3764 BJ Soest
KvK nr 74836048
Bereikbaar op maandag en woensdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
E-mailadres: info@marthamaria.nl
Telefoonnummer: 035-6011320

U kunt ook het contactformulier gebruiken.