Lezingen van 25 mei 2021

Dinsdag in week 8 door het jaar

Vrije gedachtenis van de heilige Beda, priester en kerkleraar
Deze heilige werd in 673 geboren op het grondgebied van de abdij van Wearmouth in Northumbrië (Engeland). Nadat hij wees was geworden, werd hij opgevoed door de heilige Benedictus Biscop, trad hij vervolgens in het klooster en werd hij later priester gewijd. Als benedictijn groeide Beda uit tot een van de grootste geleerden van zijn tijd. Hij was medicus, historicus, dichter, theoloog en bijbelexegeet. Hij werd vooral beroemd om zijn Geschiedenis van Engeland en zijn kerkelijke hymnen. Hij stierf in 735. In 1899 verhief paus Leo XIII hem tot kerkleraar.

Vrije gedachtenis van de heilige Gregorius VII, paus
Deze paus heette vóór zijn uitverkiezing Hildebrand. Hij werd rond het jaar 1028 in Toscane geboren en opgevoed in Rome. Daar werd hij monnik in een benedictijnenabdij. Als diaken adviseerde hij diverse pausen bij hun moeizame pogingen de Kerk te hervormen. Toen hijzelf paus was, deed hij er alles aan om de invloed van de wereldlijke macht op de Kerk te verminderen. Zo stelde hij het priestercelibaat in en kondigde hij de investituur af. Dat laatste hield in dat de adel geen bisschoppen en abten meer mocht benoemen. Daardoor kwam hij in conflict met de Duitse keizer Hendrik IV, omdat deze zonder pauselijke toestemming een bisschop had benoemd. Voor straf excommuniceerde Gregorius de keizer. Maar om zijn macht veilig te stellen, besloot Hendrik een boetetocht naar het pauselijk slot Canossa te maken. Daar smeekte hij Gregorius met succes om vergeving. De paus nam Hendrik weer op in de Kerk, maar wist niet dat de keizer al plannen had gesmeed hem uit de weg te ruimen. Gregorius sloeg op de vlucht en stierf in 1085 in zijn ballingsoord Salerno.

Vrije gedachtenis van de heilige Maria Magdalena de’ Pazzi, maagd
Catharina, geboren in 1566, was dochter van een adellijke familie uit Florence. Op zestienjarige leeftijd werd zij karmelietes in het klooster Santa Maria degli Angeli in Florence en nam de kloosternaam Maria Magdalena aan. Omdat ze ernstig ziek was, legde ze haar religieuze geloften af op een draagbaar in de kloosterkerk. Die avond kreeg ze een mystieke ervaring die leidde tot extases, die gedurende veertig dagen terugkwamen. Haar medezusters tekenden haar visionaire ervaringen op. Dat leidde tot de totstandkoming van het boek I quaranti giorni (De veertig dagen), een belangrijk werk in de Europese geschiedenis van de spiritualiteit. Zuster Maria Magdalena leefde zeer streng en legde zichzelf zware boetedoeningen op. Met haar verstervingen en gebeden wilde ze een bijdrage leveren aan de hervorming van de Kerk. Zij stierf in het jaar 1607.

Feest van de Wijding van de Kathedraal (bisdom Groningen-Leeuwarden)

Eerste lezing: Uit het boek Wijsheid van Jezus Sirach, 35, 1-12.
Wie de wet houdt, brengt vele offers, wie zich houdt aan de geboden, brengt daarmee een vredeoffer; wie een weldaad bewijst, brengt een spijsoffer, en wie een aalmoes geeft, brengt een dankoffer. De Heer heeft welgevallen in het breken met de boosheid, en breken met de ongerechtigheid is verzoening. Verschijn echter niet met lege handen voor de Heer, want al deze dingen eist het gebod. Het offer van een rechtvaardige maakt het altaar vet, en de welriekende geur ervan komt voor de Allerhoogste; het offer van een rechtvaardige is welgevallig; en de herinnering eraan wordt niet vergeten. Verheerlijk de Heer met een blij gelaat en onttrek niets aan de eerstelingen die gij moet geven; toon bij al uw gaven een vrolijk gezicht, en heilig de tienden met vreugde. Geef aan de Allerhoogste naar hetgeen Hij u geschonken heeft; geef met een blij gelaat en naar uw vermogen.

Tussenzang: Ps. 50 (49), 5-6. 7-8. 14. 23.

Antifoon: Wie rechte wegen gaat, die vindt het heil van God.

Brengt allen hier die Mij zijn toegewijd,
die met een offer mijn verbond bekrachtigd hebben.
De hemelen betuigen zijn gerechtigheid:
het is God zelf, die oordeelt.

Hoor nu, mijn volk, wat ik u zeggen ga,
Hoor, Israël, waarvan Ik u beschuldig,
want ik ben God, uw God.
Ik maak u over offers geen verwijt:
uw offerdieren zie Ik aldoor branden.

Brengt liever God het offer van uw lof,
volbrengt de Allerhoogste uw geloften.
Wie offers brengt van lof, die eert Mij waarlijk,
wie rechte wegen gaat, die vindt het heil van God.

Alleluia: Ps. 27 (26), 11.
Alleluia. Toon mij uw weg, Heer, bij tegenstand, leid mij langs effen paden. Alleluia.

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus, 10, 28-31.
In die tijd nam Petrus het woord en zei tot Jezus: Zie, wij hebben alles prijsgegeven om U te volgen. Jezus antwoordde: Voorwaar, Ik zeg u: er is niemand die huis, broers, zusters, moeder, vader, kinderen of akkers om Mij en om de Blijde Boodschap heeft prijsgegeven, of hij ontvangt nu, in deze tijd, het honderdvoud aan huizen, broers, zusters, moeders, kinderen en akkers, zij het ook gepaard met vervolgingen, en in de toekomstige wereld het eeuwige leven. Veel eersten zullen laatsten zijn en veel laatsten eersten.

Lezingen bij het feest van de verjaardag van de wijding van de kathedraal (bisdom Groningen-Leeuwarden)
Er kunnen ook andere lezingen genomen worden.

Eerste lezing: Uit de profeet Ezechiël, 43, 1-2. 4-7a.
In die tijd bracht de engel mij naar de poort, naar de poort die op de oostkant ligt, en daar zag ik, Ezechiël, de heerlijkheid van de God van Israël uit het oosten aankomen. Het klonk als het gedruis van geweldige wateren. De heerlijkheid van de Heer ging door de poort die op de oostkant ligt, de tempel binnen. De geest nam mij op en bracht mij naar de binnenste voorhof. Daar zag ik hoe de heerlijkheid van de Heer de tempel vervulde. Toen hoorde ik uit de tempel iemand tot mij spreken, terwijl de engel nog naast mij stond. Hij zei tot mij: Mensenkind, dit is de plaats van mijn troon en de plaats van mijn voetzolen, de plaats waar Ik wil wonen onder de zonen van Israël, voor altijd.

Tussenzang: 1 Kron. 29, 10. 11abc. 11d-12a. 12bcd.

Antifoon: Wij eren, Heer, uw luisterrijke Naam.

Gij zijt geprezen, Heer, in alle eeuwen,
Gij God van onze vader Israël.
Groot zijt Gij in uw daden, oppermachtig,
verheven, luisterrijk en hoog geëerd.

Want alles in de hemel en op aarde is het uwe,
Gij zijt de koning, Heer, die boven allen staat.
Van U zijn aanzien en bezit afkomstig,
al wat bestaat richt zich naar uw bevel.

Gij kunt beschikken over vaardigheid en krachten,
wat groot en sterk is hebt Gij zo gemaakt.

Alleluia: Apok. 21, 3.
Alleluia. Zie hier Gods woning onder de mensen. Hij zal bij hen wonen. Alleluia.

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes, 10, 22-30.
In die tijd werd te Jeruzalem het feest van de tempelwijding gevierd. Het was winter en Jezus hield zich op in de tempel, in de Zuilengang van Salomo. De Joden kwamen in een kring om Hem heen staan en zeiden tot Hem: Hoelang houdt Gij ons nog in spanning? Als Gij de Messias zijt, zeg het ons dan ronduit. Jezus gaf hun ten antwoord: Ik heb het u gezegd, maar gij gelooft het niet. De werken die Ik in naam van mijn Vader doe, zij leggen getuigenis over Mij af. Maar gij gelooft niet, omdat gij niet tot mijn schapen behoort. Mijn schapen luisteren naar mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij. Ik geef hun eeuwig leven; zij zullen in eeuwigheid niet verloren gaan en niemand zal ze van Mij wegroven. Mijn Vader immers, die ze Mij gegeven heeft, is groter dan allen; en niemand kan iets uit de hand van mijn Vader roven. Ik en de Vader, Wij zijn één.

Vieringen door de week

H. Nicolaas Baarn 

Lauden: iedere werkdag 8.15 – 8.30 uur

Eucharistie: dinsdag 19.00 – 19.45 uur

woensdag/donderdag: 8.45 – 9.30 uur

vrijdag: 19.00 – 20.00 uur

HH. Michael en Laurens de Bilt

Dinsdag 10:00 uur, Gebedsviering

H. Nicolaas Eemnes

Donderdag 10.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Petrus en Pauluskerk Soest

Woensdag 9.00 uur, Gebedsviering

Vrijdag 9.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Contact

Parochiesecretariaat HH. Martha en Maria:
Steenhoffstraat 41
3764 BJ Soest
KvK nr 74836048
Bereikbaar op maandag en woensdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
E-mailadres: info@marthamaria.nl
Telefoonnummer: 035-6011320

U kunt ook het contactformulier gebruiken.