Lezingen van 26 januari 2023

Donderdag in week 3 door het jaar

Gedachtenis van de heilige Timoteüs en Titus, bisschoppen
Als leerlingen en medewerkers van Paulus worden Timoteüs en Titus herdacht daags na het feest van de bekering van de heilige apostel. Timoteüs was hoofd van de kerk van Efeze in Klein-Azië. Titus had de leiding van de kerk van Kreta.
De Nieuw-Testamentische brieven aan Timoteüs en Titus worden aan Paulus toegeschreven. Deze geschriften staan in de traditie bekend als de 'pastorale brieven'. Zij bevatten talrijke aanwijzingen voor de vorming van de gelovigen, maar ook voor hun pastores (herders).

Eerste lezing: Uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan Timóteus, 1, 1-8.
Van Paulus, apostel van Christus Jezus door de wil van God, volgens de belofte van het leven dat in Christus Jezus is, aan Timoteüs, zijn geliefd kind. Genade, barmhartigheid en vrede voor u vanwege God de Vader en onze Heer Christus Jezus. Het is met dankbaarheid jegens God, die ik, evenals mijn voorouders, met een zuiver geweten tracht te dienen, dat ik uw naam noem in mijn gebeden, zonder ophouden, dag en nacht. Als ik denk aan uw tranen, verlang ik vurig u weer te zien om weer helemaal gelukkig te zijn. En uw ongeveinsd geloof komt mij voor de geest, dat geloof dat eerst uw grootmoeder Loïs en uw moeder Euníke bezield heeft en nu ook, daarvan ben ik zeker, leeft in u. Vergeet dus niet het vuur aan te wakkeren van Gods genade die in u is door de oplegging van mijn handen. Want God heeft ons niet een geest geschonken van vreesachtigheid, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid. Schaam u dus niet van onze Heer te getuigen. Schaam u evenmin voor mij, Zijn gevangene. Draag uw deel in het lijden voor het Evangelie, door de kracht van God.

of:

Eerste lezing uit de brief van de heilige apostel Paulus aan Titus, 1, 1-5.
Van Paulus, dienstknecht van God en apostel van Jezus Christus om Gods uitverkorenen te brengen tot het geloof en de kennis van de ware godsdienst, in de hoop op het eeuwig leven. Reeds lang geleden heeft God, die niet liegt, eeuwig leven beloofd en nu, te Zijner tijd, heeft Hij Zijn woord openbaar gemaakt in de verkondiging die mij is toevertrouwd door een opdracht van God onze Heiland...
Paulus aan Titus, zijn wettig kind in het gemeenschappelijk geloof: Genade en vrede voor u vanwege God onze Vader en Christus Jezus onze Heiland. Ik heb u op Kreta achtergelaten met de bedoeling dat gij de organisatie van de kerk zoudt voltooien door in elke stad presbyters aan te stellen volgens de richtlijnen die ik u heb gegeven.

Tussenzang: Ps. 96 (95), 1-2a. 2b-3. 7-8a. 10.
Antifoon:    Meldt aan de naties de heerlijkheid van de Heer.

Zingt voor de Heer een nieuw gezang,
zingt voor de Heer, alle landen.
Zingt voor de Heer en verheerlijkt Zijn Naam.

Verkondigt Zijn heil alle dagen.
Meldt aan de naties Zijn heerlijkheid,
Zijn wondere daden aan alle volken.

Huldigt de Heer, alle stammen en volken,
huldigt de Heer om Zijn glorie en macht.
Huldigt de Heer om de roem van Zijn Naam.
Beeft voor de Heer, alle mensen op aarde.

Zegt tot elkander: de Heer regeert.
Onwrikbaar heeft Hij de aarde geschapen,
de volken bestuurt Hij met billijkheid.

Alleluia: Mt 28, 19a. 20b.
Alleluia. Gaat en maakt alle volkeren tot Mijn leerlingen, zegt de Heer; Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld. Alleluia.

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus, 4, 21-25.
In die tijd zei Jezus tot de menigte: Komt er soms een lamp om onder de korenmaat of onder de rustbank gezet te worden, of juist om op de standaard te worden geplaatst? Niets is verborgen dat niet openbaar gemaakt zal worden; en niets is geheim dat niet aan het licht zal komen. Als iemand oren heeft om te horen, hij luistere. Verder zei Hij: Let op wat gij hoort. De maat die gij gebruikt, zal men ook voor u gebruiken; zelfs een toemaat zal men u geven. Aan wie heeft, zal gegeven worden; maar wie niet heeft, hem zal nog ontnomen worden, zelfs wat hij heeft.

Vieringen door de week

H. Nicolaas Baarn 

Lauden: iedere werkdag 8.15 - 8.30 uur

Eucharistie: dinsdag 19.00 - 19.45 uur

woensdag/donderdag: 8.45 - 9.30 uur

vrijdag: 19.00 - 20.00 uur

HH. Michael en Laurens de Bilt

Dinsdag 10:00 uur, Gebedsviering

H. Nicolaas Eemnes

Donderdag 10.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Petrus en Pauluskerk Soest

Woensdag 9.00 uur, Gebedsviering

Vrijdag 9.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Contact

Parochiesecretariaat HH. Martha en Maria:
Steenhoffstraat 41
3764 BJ Soest
KvK nr 74836048
Bereikbaar op maandag en woensdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
E-mailadres: info@marthamaria.nl
Telefoonnummer: 035-6011320

U kunt ook het contactformulier gebruiken.