Lezingen van 26 juli 2023

Woensdag in week 16 door het jaar

Gedachtenis van de heilige Joachim en Anna, ouders van de heilige Maagd Maria
Onder deze namen die teruggaan op een oude traditie van de 2e eeuw zijn de ouders van de heilige Maagd Maria bekend. Reeds in de 6e eeuw werd de heilige Anna in het oosten vereerd, vanwaar deze devotie zich in de 10e eeuw verbreidde naar het westen. De verering van de heilige Joachim is van jongere datum (17e eeuw).

Eerste lezing: Uit het boek Exodus, 16, 1-5. 9-15.
Van Elim trok heel de gemeenschap van de Israëlieten verder en bereikte de woestijn van Sin, tussen Elim en de Sinaï. Het was de vijftiende dag van de tweede maand na hun vertrek uit Egypte. Toen ze in de woestijn waren, begon heel de gemeenschap van de Israëlieten te morren tegen Mozes en Aäron. De Israëlieten zeiden tegen hen: Waren we maar door de hand van de Heer gestorven in Egypte, waar we bij de vleespotten zaten en volop brood konden eten. Gij hebt ons alleen maar naar de woestijn gebracht om al deze mensen van honger te laten omkomen. Toen sprak de Heer tot Mozes: Ik zal brood voor u laten regenen uit de hemel. De mensen moeten er dagelijks op uit gaan en de hoeveelheid voor één dag verzamelen. Dan kan Ik vaststellen of het mijn leiding wil volgen of niet. Maar op de zesde dag moeten ze eens zo veel verzamelen en toebereiden als op andere dagen. En Mozes sprak tot Aäron: Zeg aan heel de gemeenschap der Israëlieten het volgende: Nader tot de Heer, want hij heeft uw gemor gehoord. Terwijl Aäron sprak, keerde heel de gemeenschap der Israëlieten zich naar de woestijn. En daar verscheen hun in een wolk de heerlijkheid van de Heer. De Heer sprak tot Mozes: Ik heb het gemor van de Israëlieten gehoord. Dit moet ge hun zeggen: Tegen de avond kunt ge vlees eten en morgenochtend zult ge volop brood hebben. Dan zult ge weten dat Ik de Heer, uw God, ben. En het was avond, toen kwartels kwamen aangevlogen die neervielen over heel het kamp. De volgende morgen hing er dauw rondom het kamp. En toen deze was opgetrokken lag er over de woestijn een fijne korrelige laag, alsof de grond met rijp was bedekt. De Israëlieten zagen het en vroegen: Wat is dat? Ze wisten werkelijk niet wat het was. Mozes legde hun uit: Dit is het brood dat God de Heer u te eten geeft.

Tussenzang: 78 (77), 18-19. 23-24. 25-26. 27-28.
Antifoon:    De Heer gaf Zijn volk brood uit de hemel.

Zij tartten Hem in hun overmoed
en eisten dat Hij hun honger zou stillen.
Zij spraken zonder geloof over God:
kan Hij in de steppe een maaltijd bereiden?

Toch gaf Hij de wolken daarboven bevel
en opende Hij de sluizen des hemels:
het regende manna als voedsel voor hen,
zij kregen brood uit de hemel.

De mens mocht het brood van de machtigen eten,
Hij zond hun genoeg voor de reis.
De oostenwind liet Hij los uit de hemel,
een storm uit het zuiden joeg Hij naar hen toe.

Toen daalde het vlees op hen neer als stof,
een vogelzwerm als een zandstorm.
Zij vielen neer op de legerplaats
en lagen rondom de tenten.

Alleluia: Ps. 119 (118), 88.
Alleluia. Wees mij barmhartig en laat mij leven, Heer, dan blijf ik aan wat Gij verordent trouw. Alleluia.

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs, 13, 1-9.
Op zekere dag had Jezus Zijn huis verlaten en zat aan de oever van het meer. Toen verzamelde zich bij Hem een menigte, zó talrijk, dat Hij in een boot moest stappen om daar plaats te nemen, terwijl de hele menigte langs het strand bleef staan. Hij sprak tot hen over vele dingen in gelijkenissen. Eens - zo begon Hij - ging een zaaier uit om te zaaien. Bij het zaaien viel een gedeelte op de weg en de vogels kwamen het opeten. Een ander gedeelte viel op de rotsachtige plekken, waar het niet veel aarde had; het schoot snel op omdat het in ondiepe grond lag. Toen de zon was opgekomen, kreeg het te lijden van de hitte, zodat het verdorde bij gebrek aan wortel. Weer een ander gedeelte viel onder de distels en deze schoten op, zodat het verstikte. Een ander gedeelte tenslotte viel op goede grond en leverde vrucht op: deels honderd-, deels zestig-, deels dertigvoudig. Wie oren heeft, hij luistere.

Vieringen door de week

H. Nicolaas Baarn 

Lauden: iedere werkdag 8.15 - 8.30 uur

Eucharistie: dinsdag 19.00 - 19.45 uur

woensdag/donderdag: 8.45 - 9.30 uur

vrijdag: 19.00 - 20.00 uur

HH. Michael en Laurens de Bilt

Dinsdag 10:00 uur, Gebedsviering

H. Nicolaas Eemnes

Donderdag 10.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Petrus en Pauluskerk Soest

Woensdag 9.00 uur, Gebedsviering

Vrijdag 9.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Contact

Parochiesecretariaat HH. Martha en Maria:
Steenhoffstraat 41
3764 BJ Soest
KvK nr 74836048
Bereikbaar op maandag en woensdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
E-mailadres: info@marthamaria.nl
Telefoonnummer: 035-6011320

U kunt ook het contactformulier gebruiken.