Lezingen van 27 april 2023

Donderdag na de derde zondag van Pasen

Gedachtenis van de heilige Petrus Canisius, priester en kerkleraar
Peter Kanis werd in 1521 geboren te Nijmegen. Zijn vader was burgemeester van de Waalstad die toen nog tot het Duitse Rijk behoorde. Na zijn studies in Keulen werd Petrus lid van de Sociëteit van Jezus (jezuïetenorde). In 1546 werd hij tot priester gewijd. Hij blonk uit in filosofie en theologie en werd door de paus aangesteld als zijn raadgever tijdens het Concilie van Trente. De heilige Ignatius van Loyola, stichter van de jezuïetenorde, benoemde hem nadien tot leider van de Contrareformatie in de Duitssprekende landen in Europa. In woord en geschrift verdedigde hij het katholieke geloof tegenover het protestantisme. Zijn belangrijkste werk is zijn 'Duitse Catechismus'. Petrus Canisius was in zijn tijd de meest invloedrijke priester van Midden-Europa. Hij stierf op 21 december 1597 te Freibourg in Zwitserland. Katholieken vereerden hem als de Tweede Apostel van Duitsland. (St. Bonifatius als de eerste). Een deel van zijn relieken werd naar zijn geboortestad overgebracht. In 1925 verklaarde paus Pius XI hem heilig en verhief hem wegens zijn gezaghebbende geschriften tevens tot kerkleraar.

Eerste lezing: Uit de Handelingen der Apostelen, 8, 26-40.
In die dagen sprak een engel van de Heer tot Filippus: Begeef u op reis naar het zuiden en ga de weg op die van Jeruzalem naar Gaza loopt: deze is eenzaam. Hij begaf zich op reis. Terzelfder tijd bevond een Ethiopiër zich op de terugweg van een pelgrimstocht naar Jeruzalem; hij was een eunuch, een hoveling van Kandake, de koningin van de Ethiopiërs, en haar opperschatmeester. Gezeten in zijn reiskoets was hij de profeet Jesaja aan het lezen. De Geest sprak tot Filippus: Ga naar die reiskoets en blijf in de nabijheid. Toen Filippus er naar toe gegaan was, hoorde hij hem de profeet Jesaja lezen. Hij vroeg hem: Begrijpt ge wat ge leest? Maar de Ethiopiër antwoordde: Hoe zou ik dat kunnen, als niemand mij daarin behulpzaam is? Hij nodigde Filippus uit in te stappen en bij hem te komen zitten. De schriftuurplaats die hij juist las was de volgende: Als een schaap werd Hij ter slachtbank geleid; en evenals een lam, stom tegen zijn scheerder, opende Hij Zijn mond niet. Door Zijn vernedering is Zijn vonnis voltrokken. Wie zal Zijn geslacht kunnen beschrijven? Want Zijn leven wordt weggenomen van de aarde. Nu richtte de eunuch het woord tot Filippus: Mag ik u vragen van wie de profeet dit zegt? Van zichzelf of van iemand anders? Filippus begon te spreken en uitgaande van deze tekst verkondigde hij hem Jezus. Al voortreizende kwamen ze bij een water en de hoveling zei: Hier is water. Wat is er op tegen, dat ik gedoopt word? Filippus echter zeide: Als ge van ganser harte gelooft, mag het. Hij gaf ten antwoord: Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. Hij liet de koets stil houden en beiden, Filippus en de eunuch, daalden af in het water en hij doopte hem. Toen zij uit het water gekomen waren, rukte de Geest des Heren Filippus weg; de eunuch zag hem niet meer en zette vol blijdschap zijn reis voort. Filippus echter werd aangetroffen in Azotus. Daar trok hij rond en predikte de Blijde Boodschap in alle steden totdat hij in Caeserea kwam.

Tussenzang: Ps. 66 (65), 8-9. 16-17. 20.
Antifoon:    Jubelt voor God, alle landen der aarde,
                    bezingt de heerlijkheid van Zijn Naam.

Prijst, alle volken, nu onze God,
verkondigt de faam van Zijn daden.
Hij heeft ons leven steeds weer gered,
en liet niet toe dat wij vielen.

Komt dan, godvrezenden, luistert naar mij,
ik zal u verhalen wat Hij mij gedaan heeft.
Hem heeft mijn mond steeds om hulp gevraagd,
mijn tong heeft Hem altijd geprezen.

God zij geprezen, Hij wees mij niet af,
onthield mij niet Zijn erbarmen.

Alleluia: Apok. 1, 5ab.
Alleluia. Jezus Christus, getrouwe Getuige, Eerstgeborene van de doden; Gij hebt ons liefgehad en van de zonden verlost in Uw bloed. Alleluia.

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes, 6, 44-51.
In die dagen zei Jezus tot de menigte: Niemand kan tot Mij komen, als de Vader die Mij zond, hem niet trekt; en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Er staat geschreven bij de profeten: En allen zullen door God onderricht worden. Al wie naar de leer van de Vader geluisterd heeft, komt tot Mij. Niet dat iemand de Vader gezien heeft: alleen Degene die uit God is, heeft de Vader gezien. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: wie gelooft, heeft eeuwig leven. Ik ben het Brood des levens. Uw vaderen, die het manna gegeten hebben in de woestijn, zijn niettemin gestorven; maar dit Brood daalt uit de hemel neer, opdat wie er van eet niet sterft. Ik ben het levende Brood dat uit de hemel is neergedaald. Als iemand van dit Brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. Het Brood dat Ik zal geven, is Mijn vlees, ten bate van het leven der wereld.

Vieringen door de week

H. Nicolaas Baarn 

Lauden: iedere werkdag 8.15 - 8.30 uur

Eucharistie: dinsdag 19.00 - 19.45 uur

woensdag/donderdag: 8.45 - 9.30 uur

vrijdag: 19.00 - 20.00 uur

HH. Michael en Laurens de Bilt

Dinsdag 10:00 uur, Gebedsviering

H. Nicolaas Eemnes

Donderdag 10.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Petrus en Pauluskerk Soest

Woensdag 9.00 uur, Gebedsviering

Vrijdag 9.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Contact

Parochiesecretariaat HH. Martha en Maria:
Steenhoffstraat 41
3764 BJ Soest
KvK nr 74836048
Bereikbaar op maandag en woensdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
E-mailadres: info@marthamaria.nl
Telefoonnummer: 035-6011320

U kunt ook het contactformulier gebruiken.