Lezingen van 27 augustus 2020

Lezingen van 27 augustus 2020

Donderdag in week 21 door het jaar

Gedachtenis van de heilige Monica
Daags voor de gedachtenis van de grote kerkvader Augustinus viert de Kerk de gedachtenis van zijn moeder Monica. Zij werd geboren te Tagaste in Noord-Afrika in 331 uit christelijke ouders en als meisje uitgehuwelijkt aan een zekere Patricius. Hij was een heidense ambtenaar met een agressief karakter. Ofschoon hij zich ergerde aan Monica’s vroomheid, bewonderde hij wel haar integriteit. Dat leidde ertoe dat hij zich op zijn sterfbed alsnog liet dopen. Uit hun huwelijk werden drie kinderen geboren. Augustinus was de oudste. Monica bad onder tranen voor de bekering van haar eerstgeborene. Ze was dolgelukkig toen Augustinus zich door de Milanese bisschop Ambrosius liet dopen. Na haar dood in 387 te Ostia werd ze aldaar begraven, maar haar graf raakte in vergetelheid. In de zesde eeuw werd haar stoffelijk overschot verplaatst naar een verborgen crypte in de St.-Aureuskerk. Vanaf de dertiende eeuw begon haar cultus te bloeien. In 1430 liet paus Martinus V haar resten naar Rome komen. Deze overbrenging ging gepaard met vele wonderen. De Franse kardinaal d’Estouteville liet in Rome ter ere van Augustinus een kerk bouwen, waar Monica’s relieken hun laatste rustplaats vonden. Pas in de 16e eeuw kreeg Monica een vaste dag in de Romeinse liturgie, waarin ze wordt vereerd als toonbeeld van het christelijk moederschap.

Eerste lezing: Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte, 1, 1-9.
Van Paulus, door Gods wil geroepen tot apostel van Christus Jezus, en van onze broeder Sostenes, aan de Kerk Gods te Korinte, aan hen die, geheiligd in Christus Jezus, tot een heilig leven zijn bestemd, samen met allen die allerwegen de Naam aanroepen van Jezus Christus, hun Heer en de onze. Genade en vrede voor u vanwege God onze Vader en de Heer Jezus Christus! Steeds weer zeg ik God dank voor zijn genade, die u in Christus Jezus is gegeven. Want in Christus zijt gij, naarmate zijn getuigenis bij u ingang vond, in ieder opzicht rijk begiftigd met alle gaven van woord en kennis. Op dit punt komt gij niets te kort, terwijl gij vol verwachting uitziet naar de openbaring van onze Heer Jezus Christus. Hij zal u ook doen standhouden tot het einde, zodat u geen blaam treft op de dag van onze Heer Jezus. God is getrouw, die u geroepen heeft tot gemeenschap met zijn Zoon, onze Heer Jezus Christus.

Tussenzang: Ps. 145 (144), 2-3. 4-5. 6-7.

Antifoon: U wil ik loven, mijn God en Koning,
uw Naam verheerlijken voor altijd.

U wil ik prijzen iedere dag,
uw Naam verheerlijken voor altijd.
De Heer is groot en alle lof waardig,
zijn grootheid is niet te doorgronden.

Uw daden verhaalt geslacht aan geslacht,
uw macht wordt alom verkondigd.
Men spreekt van uw luister en majesteit,
verspreidt de faam van uw wonderdaden.

Uw huiveringwekkende macht wordt vermeld,
uw grootheid door ieder geprezen.
Zij zingen de lof van uw grote mildheid
en juichen om uw rechtvaardigheid.

Alleluia: vgl. Lc. 8, 15.
Alleluia. Zalig zij die het woord Gods dat zij hoorden, in een goed en edel hart bewaren en vrucht voortbrengen door hun standvastigheid. Alleluia.

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs, 24, 42-51.
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Weest waakzaam, want gij weet niet op welke dag uw Heer komt. Begrijpt dit wel: als de eigenaar van het huis wist op welk uur van de nacht de dief zou komen, zou hij blijven waken en in zijn huis niet laten inbreken. Weest ook gij dus bereid, omdat de Mensenzoon komt op het uur, waarop gij het niet verwacht. Wie is dus de trouwe en verstandige knecht, die de heer over zijn dienstvolk heeft aangesteld om hun op tijd het eten te geven? Gelukkig die knecht als de heer bij zijn komst hem daarmee bezig vindt. Voorwaar, Ik zeg u: hij zal hem aanstellen over alles wat hij bezit. Maar is die knecht slecht en zegt hij bij zichzelf: mijn heer blijft nog wel een poosje weg, en begint hij de andere knechten te slaan en eet en drinkt hij met dronkaards, dan zal de heer van die knecht komen op een dag waarop hij het niet verwacht en op een uur dat hij niet kent; en hij zal hem vierendelen en hem het lot doen delen van de huichelaars. Daar zal geween zijn en tandengeknars.

Vieringen door de week

H. Nicolaas Baarn 

Lauden: iedere werkdag 8.15 – 8.30 uur

Eucharistie: dinsdag 19.00 – 19.45 uur

woensdag/donderdag: 8.45 – 9.30 uur

vrijdag: 19.00 – 20.00 uur

HH. Michael en Laurens de Bilt

Dinsdag 10:00 uur, Gebedsviering

H. Nicolaas Eemnes

Donderdag 10.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Petrus en Pauluskerk Soest

Woensdag 9.00 uur, Gebedsviering

Vrijdag 9.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Contact

Parochiesecretariaat HH. Martha en Maria:
Steenhoffstraat 41
3764 BJ Soest
KvK nr 74836048
Bereikbaar op maandag en woensdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
E-mailadres: info@marthamaria.nl
Telefoonnummer: 035-6011320

U kunt ook het contactformulier gebruiken.