Lezingen van 27 januari 2020

Maandag in week 3 door het jaar

Vrije gedachtenis van de heilige Angela Merici, maagd
Angela Merici werd omstreeks 1470 geboren in Desenzano aan het Gardameer als dochter van arme ouders. Zij overleden toen Angela 10 jaar oud was. Al jong werd ze lid van de Derde Orde van Sint Franciscus. Later leidde ze meisjes op voor het christelijk liefdewerk. Haar levensstijl kenmerkte zich door strenge ascese, maagdelijkheid en vroomheid. In 1535 stichtte Angela in Brescia een gemeenschap van vrouwen, ‘de Compagnie van St.Ursula’. Deze Ursulinen legden zich toe op de opvoeding van arme meisjes. In 1612 werd de compagnie een religieuze orde. Hierna verspreidden de Ursulinen zich over heel Europa. Hun stichteres stierf op 27 januari 1540 in Brescia. Paus Pius VII verklaarde haar heilig in 1807.

Eerste lezing: Uit het tweede boek Samuël, 5, 1-7. 10.
In die dagen begaven alle stammen van Israël zich naar David in Hebron en zeiden: Hier zijn wij, uw eigen vlees en bloed. Vroeger al, toen Saul nog over ons regeerde, waart gij degene die de troepen van Israël aanvoerde. Daarenboven heeft de Heer u verzekerd: Gij zult mijn volk Israël weiden: gij zijt het die over Israël zult heersen. Alle oudsten van Israël kwamen naar de koning in Hebron en koning David sloot daar met hen een verbond ten overstaan van de Heer; zij zalfden David tot koning over Israël. David was dertig jaar toen hij koning werd en hij regeerde veertig jaar lang. In Hebron regeerde hij zeven jaar en zes maanden over Juda en in Jeruzalem drieëndertig jaar over geheel Israël en Juda. De koning en zijn mannen trokken op naar Jeruzalem, tegen de Jebusieten, de bewoners van de streek. Die riepen David toe: Hier komt u niet binnen. Voorwaar, blinden en kreupelen houden u tegen. Ze bedoelden: David komt hier nooit binnen. Toch veroverde David de vesting Sion, de Davidstad. En de macht van David nam steeds meer toe: de Heer, de God van de hemelse machten, stond hem bij.

Tussenzang: Ps. 89 (88), 20. 21-22. 25-26.

Antifoon: Mijn trouw en mijn genade leiden hem.

Eertijds zijt Gij aan uw profeet verschenen
en hebt Gij uw besluit geopenbaard:
Een sterke man heb Ik de troon geschonken,
een uitverkorene genomen uit het volk.

Mijn dienaar David heb Ik opgezocht
en hem gezalfd met mijn gewijde olie;
als teken dat mijn hand hem steeds zal steunen
en dat mijn arm hem kracht verlenen zal.

Mijn trouw en mijn genade leiden hem,
mijn Naam zal hem de zege schenken.
Zijn hand laat Ik hem leggen op de zee,
zijn rechter op de stromen in het oosten.

Alleluia: Ps. 119 (118), 34.
Alleluia. Geef mij begrip om uw wet na te leven, Heer, om haar te volgen met heel mijn hart. Alleluia.

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus, 3, 22-30.
In die tijd zeiden de schriftgeleerden over Jezus dat Beëlzebub in Hem huisde en dat Hij door middel van de vorst der duivels de duivels uitdreef. Jezus riep hen bij zich en sprak tot hen in gelijkenissen: Hoe kan de ene satan de andere uitdrijven? Wanneer een rijk innerlijk verdeeld is kan dat rijk geen stand houden. Wanneer een huis innerlijk verdeeld is zal dat huis geen stand kunnen houden. En wanneer de satan opstaat tegen zichzelf en verdeeld is, kan hij geen stand houden, maar is zijn einde gekomen. Bovendien, niemand kan binnendringen in het huis van een sterke om zijn huisraad te roven, als hij niet eerst die sterke heeft gebonden. Dan pas kan hij zijn huis leeghalen. Voorwaar, Ik zeg u: alle zonden zullen aan de mensen vergeven worden, ook alle godslasteringen die zij uitgesproken hebben, maar als iemand lastert tegen de heilige Geest krijgt hij in eeuwigheid geen vergiffenis; hij is bezwaard met een eeuwig blijvende zonde. Dit omdat zij gezegd hadden: Er huist een onreine geest in Hem.

Vieringen door de week

H. Nicolaas Baarn 

Lauden: iedere werkdag 8.15 – 8.30 uur

Eucharistie: dinsdag 19.00 – 19.45 uur

woensdag/donderdag: 8.45 – 9.30 uur

vrijdag: 19.00 – 20.00 uur

HH. Michael en Laurens de Bilt

Dinsdag 10:00 uur, Gebedsviering

H. Nicolaas Eemnes

Donderdag 10.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Petrus en Pauluskerk Soest

Woensdag 9.00 uur, Gebedsviering

Vrijdag 9.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Contact

Parochiesecretariaat HH. Martha en Maria:
Steenhoffstraat 41
3764 BJ Soest
KvK nr 74836048
Bereikbaar op maandag en woensdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
E-mailadres: info@marthamaria.nl
Telefoonnummer: 035-6011320

U kunt ook het contactformulier gebruiken.