Lezingen van 27 juli 2020

Maandag in week 17 door het jaar

Gedachtenis van de zalige Titus Brandsma, priester en martelaar
Anno Sjoerd Brandsma werd op 23 februari 1881 geboren in het gehucht Oegeklooster bij Bolsward. In 1898 trad hij in bij de Karmelieten te Boxmeer en ontving de kloosternaam Titus. Na zijn priesterwijding in 1905 werd pater Titus door zijn orde naar Rome gestuurd om er filosofie en sociologie te studeren. Zijn doctoraat haalde hij in 1909. Teruggekomen in Nederland werd hij benoemd tot docent wijsbegeerte aan het karmelitaans filosoficum in Oss. In 1923 werd hij hoogleraar filosofie en geschiedenis der Nederlandse mystiek aan de pasopgerichte Katholieke Universiteit van Nijmegen. Naast zijn academische werk, ontwikkelde pater Titus zich als journalist en was hij actief in de opkomende oecumenische beweging en in verenigingen tot activering van de Friese cultuur, taal en godsdienstige tradities. Zijn omgang met mensen was gemarkeerd door vriendelijkheid en mildheid, tot op de laatste dag van zijn leven. Zijn levenshouding was consequent katholiek: hij vergat nooit dat de werkelijke kracht en wijsheid moeten komen van de intieme omgang met de Heer; hij beleefde wat hij doceerde en preekte over de mystiek van het lijden. Hij was trouw aan het gemeenschapsleven als karmeliet, waarbij de devotie tot Onze Lieve Vrouw overeenkomstig de karmeltraditie een bijzondere plaats innam. In de dertiger jaren schreef en preekte hij over de gevaren van het nieuwe heidendom, zoals hij het nationaal-socialisme en het fascisme pleegde aan te duiden. In 1941 werd hij door aartsbisschop De Jong van Utrecht aangesteld om de belangen van het katholiek middelbaar onderwijs en de katholieke pers te verdedigen. Hij stelde richtlijnen op waarin hij katholieke tijdschriften verbood advertenties van de NSB op te nemen. Als gevolg daarvan arresteerde de Gestapo hem in Nijmegen op 19 januari 1942. Via Arnhem kwam hij terecht in de Polizeigefängnis te Scheveningen. Daar stelde hij een strak gebeds- en werkschema voor zich zelf op. In zijn cel kwam hij tot vurig gebed en zei zich meer karmeliet te voelen dan ooit. In Scheveningen schreef hij een biografie van de grote karmelietes St. Teresia van Avila en het mystiek gedicht O Jezus als ik U aanschouw. Vervolgens werd hij overgeplaatst naar het concentratiekamp Amersfoort om uiteindelijk via Kleef te belanden in Dachau. Na enkele weken vol ontberingen en mishandelingen werd hij – levenslang behept met een wankele gezondheid – uitgeput en doodziek in het kamphospitaal opgenomen. Met een dodelijke injectie maakte men daar een einde aan zijn leven op 26 juli 1942. Paus Johannes Paulus verklaarde hem op 3 november 1985 zalig.

Eerste lezing: Uit de profeet Jeremia, 13, 1-11.
Dit zegt de Heer tot mij: Ga een linnen lendendoek kopen, sla die om uw middel en zorg dat hij niet nat wordt. Ik kocht dus een lendendoek, zoals de Heer had gevraagd, en sloeg die om mijn middel. Weer kwam het woord van de Heer tot mij: Ga naar de Eufraat met de lendendoek die gij gekocht hebt om uw middel, en verberg hem daar in een rotsspleet. Ik ging naar de Eufraat en verborg hem daar, zoals de Heer mij bevolen had. Geruime tijd nadien zei de Heer tot mij: Ga naar de Eufraat en haal de lendendoek op die gij daar op mijn bevel hebt verborgen. Ik ging naar de Eufraat, zocht de plek op waar ik de lendendoek had verborgen en haalde hem weer te voorschijn. Maar de lendendoek was vergaan, hij deugde nergens meer voor. Daarna kwam het woord van de Heer tot mij: Dit zegt de Heer: Op dezelfde manier zal Ik de trots van Juda en van Jeruzalem laten vergaan. Dit verdorven volk dat niet naar mijn woorden wil luisteren, dat hardnekkig zijn eigen weg gaat, dat achter vreemde goden aanloopt, hen dient en vereert, het wordt als deze lendendoek die nergens meer voor deugt. Want zo vast als een lendendoek zit om het middel van een man, zo vast had Ik heel Israël en heel Juda aan Mij gehecht – zegt de Heer -; ze zouden mijn volk, mijn eer, mijn roem en mijn glorie zijn. Maar ze hebben niet geluisterd.

Tussenzang: Deut. 32, 18-19. 20. 21.

Antifoon: De Rots die u voortbracht hebt ge verlaten.

De Rots die u voortbracht hebt ge verlaten,
vergeten de God die u heeft verwekt.
De Heer zag het aan en in toorn ontbrand
verwierp Hij zijn zonen en dochters.

Hij sprak: mijn gelaat verberg Ik voor hen,
Ik wil eens zien hoe dit afloopt.
Het is een geslacht dat verdorven is,
het zijn onbetrouwbare lieden.

Zij tarten Mij met hun goden van niets,
zij tergen Mij met armzalige wezens;
dan tart Ik hen ook met een volk van niets,
dan terg Ik hen ook met armzalige mensen.

Alleluia: Ps. 119 (118), 27.
Alleluia. Leid mij op de weg van uw bevelen, Heer, dan zal ik uw daden indachtig zijn. Alleluia.

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs, 13, 31-35.
In die tijd hield Jezus de menigte deze gelijkenis voor: Het Rijk der hemelen gelijkt op een mosterdzaadje, dat iemand op zijn akker zaaide. Weliswaar is dit het allerkleinste zaadje, maar wanneer het is opgeschoten, is het groter dan de andere tuingewassen; het wordt een boom, zodat de vogels in zijn takken komen nestelen. Nog een andere gelijkenis vertelde Hij hun: Het Rijk der hemelen gelijkt op gist, die een vrouw in drie maten bloem verwerkte, totdat deze in hun geheel gegist waren. Dit alles sprak Jezus tot het volk in gelijkenissen en zonder gelijkenissen leerde Hij hun niets, opdat in vervulling zou gaan het door de profeet gesproken woord: Ik zal mijn mond openen in gelijkenissen, Ik zal openbaren wat verborgen is geweest vanaf de grondvesting der wereld.

Vieringen door de week

H. Nicolaas Baarn 

Lauden: iedere werkdag 8.15 – 8.30 uur

Eucharistie: dinsdag 19.00 – 19.45 uur

woensdag/donderdag: 8.45 – 9.30 uur

vrijdag: 19.00 – 20.00 uur

HH. Michael en Laurens de Bilt

Dinsdag 10:00 uur, Gebedsviering

H. Nicolaas Eemnes

Donderdag 10.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Petrus en Pauluskerk Soest

Woensdag 9.00 uur, Gebedsviering

Vrijdag 9.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Contact

Parochiesecretariaat HH. Martha en Maria:
Steenhoffstraat 41
3764 BJ Soest
KvK nr 74836048
Bereikbaar op maandag en woensdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
E-mailadres: info@marthamaria.nl
Telefoonnummer: 035-6011320

U kunt ook het contactformulier gebruiken.