Lezingen van 28 augustus 2020

Vrijdag in week 21 door het jaar

Gedachtenis van de heilige Augustinus, bisschop en kerkleraar
Aurelius Augustinus werd op 13 november 354 te Tagaste in Noord-Afrika geboren. Hij krijgt van zijn moeder Monica een christelijke opvoeding, maar neemt er als student afstand van. Na zijn studie doceert hij retorica in achtereenvolgens Tagaste, Carthago en Rome. Hij is verbonden aan de sekte der manicheeërs, een dwaalleer die de wereld splitst in het Rijk van het Licht en het Rijk van de Duisternis. Ook verdiept hij zich in de neoplatoonse wijsbegeerte. In deze tijd baart Augustinus’ vriendin zijn zoon Adeodatus. Als hij naar Milaan reist om er een betere maatschappelijke positie te verwerven, hoort hij bisschop Ambrosius preken. Augustinus is zeer onder de indruk van deze heilige bisschop en van de katholieke leer die hij verkondigt. In 387 wordt Augustinus door Ambrosius gedoopt. Na terugkeer in Africa leidt hij een ascetisch leven van studie en gebed. In 395 wordt hij gekozen tot bisschop van Hippo. Vierendertig jaar lang is hij een inspirerende herder, die zijn volk onderwijst met stichtende preken en geschriften. “Met u ben ik christen, voor u ben ik bisschop”, zegt hij in een preek over het bisschopsambt. Augustinus treedt krachtig op tegen de dwaalleren van het donatisme en het pelagianisme. Zijn voornaamste werken zijn Confessiones, De civitate dei en De trinitate. Augustinus geldt als de belangrijkste kerkvader van het westen. Hij stierf op 28 augustus 430 te Hippo.

Eerste lezing: Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte, 1, 17–25.
Broeders en zusters,
Christus heeft mij niet gezonden om te dopen. Hij heeft mij gezonden om het Evangelie te verkondigen, en dat niet met fraaie en geleerde woorden; anders zou het kruis van Christus zijn kracht verliezen. De prediking van het kruis namelijk is een dwaasheid voor hen die verloren gaan, maar voor hen die gered worden, voor ons, is zij een goddelijke kracht. Er staat immers geschreven: Verdelgen zal Ik de wijsheid der wijzen en het verstand der verstandigen zal Ik tenietdoen. De wijze, de geleerde, de redetwister van deze tijd, waar zijn zij? Heeft God de wijsheid van de wereld niet tot dwaasheid gemaakt? In Gods wijsheid heeft de wereld met al haar wijsheid God niet gevonden; daarom heeft God besloten hen die geloven te redden door de dwaasheid van de verkondiging. Joden eisen wonderen, Grieken verlangen wijsheid. Maar wij verkondigen een gekruisigde Christus, voor Joden een aanstoot, voor heidenen een dwaasheid; maar voor hen die geroepen zijn, Joden zowel als Grieken, is die Christus Gods kracht en Gods wijsheid. Want de dwaasheid van God is wijzer dan de mensen en de zwakheid van God is sterker dan de mensen.

Tussenzang: Ps. 33 (32), 1-2. 4-5. 10-11.

Antifoon: De aarde is vol van de mildheid des Heren.

Jubelt, gerechtigen, voor de Heer,
wie vroom is dient Hem te loven.
Eert dan de Heer met citerspel,
en speelt voor Hem op de harp.

Oprecht is immers het woord van de Heer
en al wat Hij doet is betrouwbaar.
Recht en gerechtigheid heeft Hij lief,
de aarde is vol van zijn mildheid.

Plannen van naties doet Hij teniet,
verijdelt wat volken beramen.
Eeuwig blijft staan het plan van de Heer,
wat Hij heeft beraamd geldt voor alle geslachten.

Alleluia: Joh. 6, 64b. 69b.
Alleluia. Uw woorden, Heer, zijn geest en leven; uw woorden zijn woorden van eeuwig leven. Alleluia.

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs, 25, 1-13.
In die tijd hield Jezus zijn leerlingen deze gelijkenis voor. Het zal met het Rijk der hemelen zijn als met tien meisjes die met hun lampen uittrokken, de bruidegom tegemoet. Vijf van hen waren dom, de andere vijf verstandig. Want de dommen namen wel hun lampen mee maar geen olie; de verstandigen namen met hun lampen tevens kruiken olie mee. Toen nu de bruidegom op zich liet wachten, dommelden zij allen in en sliepen. Maar midden in de nacht klonk er geroep: Daar is de bruidegom! Trekt hem tegemoet! Meteen waren al de meisjes wakker en maakten hun lampen in orde. De dommen zeiden tegen de verstandigen: Geeft ons wat olie, want onze lampen gaan uit. Maar de verstandigen antwoordden: Neen, er mocht eens niet genoeg zijn voor ons en u samen; gaat liever naar de verkopers en haalt wat voor uzelf. Maar terwijl zij onderweg waren om te kopen, kwam de bruidegom, en die klaarstonden, traden met hem binnen om bruiloft te vieren; en de deur ging op slot. Later kwamen ook de andere meisjes en zeiden: Heer, heer, doe open! Maar hij antwoordde: Voorwaar ik zeg u: Ik ken u niet. Weest dus waakzaam, want gij kent dag noch uur.

Vieringen door de week

H. Nicolaas Baarn 

Lauden: iedere werkdag 8.15 – 8.30 uur

Eucharistie: dinsdag 19.00 – 19.45 uur

woensdag/donderdag: 8.45 – 9.30 uur

vrijdag: 19.00 – 20.00 uur

HH. Michael en Laurens de Bilt

Dinsdag 10:00 uur, Gebedsviering

H. Nicolaas Eemnes

Donderdag 10.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Petrus en Pauluskerk Soest

Woensdag 9.00 uur, Gebedsviering

Vrijdag 9.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Contact

Parochiesecretariaat HH. Martha en Maria:
Steenhoffstraat 41
3764 BJ Soest
KvK nr 74836048
Bereikbaar op maandag en woensdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
E-mailadres: info@marthamaria.nl
Telefoonnummer: 035-6011320

U kunt ook het contactformulier gebruiken.