Lezingen van 28 december 2022

Vierde dag onder het octaaf van Kerstmis

Feest van de heilige Onnozele Kinderen, martelaren
Vandaag viert de Kerk het martelaarschap van de onschuldige jongetjes van Betlehem die op gezag van koning Herodes de Grote werden vermoord. Het tweede hoofdstuk van het Evangelie van Matteüs meldt dat Herodes bang was dat de komst van een nieuwe Joodse koning het einde van zijn macht zou betekenen. Van de Wijzen uit het Oosten hoorde hij dat die nieuwe koning in Betlehem geboren zou worden. Toen de Wijzen in een droom vernamen dat Herodes kwaadaardige bedoelingen had en het Kerstkind wilde doden, leidden ze hem om de tuin. Daarop ontstak Herodes in een hevige toorn. "Hij zond zijn mannen uit en liet in Betlehem en omstreken al de jongens van twee jaar en jonger vermoorden" (Mt. 2, 16). De katholieke traditie leert dat God de onschuldige jongetjes van Betlehem had voorbestemd om door hun dood te getuigen van de Messias. Sinds de vijfde eeuw worden zij daarom als heiligen vereerd. In de loop van de tijd werd Onnozele Kinderen een kerkelijk kinderfeest. In die hoedanigheid werd het in Nederland uiteindelijk overschaduwd door de viering van Sint-Nicolaas.

Eerste lezing: Uit de eerste brief van de heilige apostel Johannes, 1, 5 – 2, 2.
Dit is de boodschap die wij van Jezus gehoord hebben en aan u doorgeven: God is licht, er is in Hem geen spoor van duisternis. Als wij beweren deel te hebben aan Zijn leven terwijl onze wegen duister zijn, liegen wij met woord en met daad. Maar als wij wandelen in het licht - zoals Hij zelf is in het licht - dan hebben wij deel aan elkanders leven, terwijl het bloed van Zijn Zoon Jezus ons reinigt van elke zonde. Als wij beweren zonder zonde te zijn bedriegen wij onszelf en woont de waarheid niet in ons. Als wij onze zonden belijden, is Hij zo getrouw en genadig dat Hij onze zonden vergeeft en ons reinigt van alle kwaad. Maar als wij zeggen dat wij geen zonde bedreven hebben maken wij Hem tot leugenaar; dan woont Zijn woord niet in ons. Kinderen, ik schrijf u met de bedoeling dat gij niet zoudt zondigen. Maar ook al zou iemand zonde bedrijven: we hebben een voorspreker bij de Vader, Jezus Christus, die geheel zondeloos is, die al onze zonden goedmaakt en niet alleen die van ons, maar die van de hele wereld.

Tussenzang: Ps. 124 (123), 2-3. 4-5. 7b-8.
Antifoon:    Wij zijn als een vogel nog juist gevlucht,
                    ontsnapt aan het net van de jagers.

Was de Heer niet met ons geweest
toen allen zich tegen ons keerden;
dan zouden wij levend verslonden zijn,
verzengd door de gloed van hun woede.

Dan had de vloed ons verzwolgen,
de bergstroom ons meegesleurd;
dan waren wij reddeloos ondergegaan
in schuimende waterkolken.

Het net van de vogelaar is gescheurd,
wij zijn er uit los gekomen.
Wij werden gered door de Naam van de Heer,
die hemel en aarde gemaakt heeft.

Alleluia:
Alleluia. U, God, loven wij. U, Heer, prijzen wij. U looft het blanke heer der Martelaren. Alleluia.

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs, 2, 13-18.
Na het vertrek van de Wijzen verscheen een engel van de Heer in een droom aan Jozef en sprak: Sta op, neem het Kind en Zijn moeder, vlucht naar Egypte en blijf daar tot Ik u waarschuw, want Herodes komt het kind zoeken om het te doden. Jozef stond op en week in de nacht met het Kind en Zijn moeder naar Egypte uit. Daar bleef hij tot aan de dood van Herodes, opdat in vervulling zou gaan wat de Heer gesproken had door de profeet: Ik heb Mijn zoon geroepen uit Egypte. Zodra Herodes bemerkte dat hij door de Wijzen om de tuin geleid was, ontstak hij in hevige toorn. Hij zond zijn mannen uit en liet in Betlehem en heel het gebied daarvan al de jongens vermoorden van twee jaar en jonger, in overeenstemming met de tijd waarnaar hij de Wijzen nauwkeurig had gevraagd. Toen ging in vervulling het woord dat door de profeet Jeremia gesproken was: Een klacht werd in Rama gehoord, geween en luid gejammer: Rachel, wenend om haar kinderen, wil niet getroost worden, omdat zij niet meer zijn.

Vieringen door de week

H. Nicolaas Baarn 

Lauden: iedere werkdag 8.15 - 8.30 uur

Eucharistie: dinsdag 19.00 - 19.45 uur

woensdag/donderdag: 8.45 - 9.30 uur

vrijdag: 19.00 - 20.00 uur

HH. Michael en Laurens de Bilt

Dinsdag 10:00 uur, Gebedsviering

H. Nicolaas Eemnes

Donderdag 10.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Petrus en Pauluskerk Soest

Woensdag 9.00 uur, Gebedsviering

Vrijdag 9.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Contact

Parochiesecretariaat HH. Martha en Maria:
Steenhoffstraat 41
3764 BJ Soest
KvK nr 74836048
Bereikbaar op maandag en woensdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
E-mailadres: info@marthamaria.nl
Telefoonnummer: 035-6011320

U kunt ook het contactformulier gebruiken.