Lezingen van 28 januari 2021

Donderdag in week 3 door het jaar

Gedachtenis van de heilige Thomas van Aquino, priester en kerkleraar
Thomas wordt geboren in 1225 als zoon van graaf Landulph van Aquino. Zijn ouders vertrouwen zijn opvoeding en opleiding toe aan de benedictijnen van de abdij van Monte Cassino. Als jongeman gaat hij in Napels studeren en komt daar in contact met de nog jonge bedelorde van de heilige Dominicus. Als hij in 1243 besluit in te treden bij de dominicanen stuit hij op felle weerstand bij zijn adellijke familieleden. Met alle mogelijke middelen proberen ze hem vergeefs op andere ideeën te brengen. Hij vervolgt zijn studie in Napels en belandt later in Parijs en Keulen. Daar studeert hij onder zijn medebroeder de heilige Albertus de Grote af in de filosofie en de theologie. Als docent verwerft Thomas, die Doctor Angelicus, 'Engelachtige Leraar', wordt genoemd, grote faam. Hij is een van de belangrijkste denkers van de Middeleeuwen. Zijn omvangrijke hoofdwerk Summa theologiae is een totaaloverzicht van de katholieke leer. Deze legt hij uit met behulp van de filosofie van Aristoteles. Zijn geleerdheid gaat gepaard met een hoog ontwikkelde religiositeit waarbij de eucharistie centraal staat. In opdracht van paus Urbanus IV ontwikkelt Thomas de liturgie van het nieuwe feest ter ere van het Heilig Sacrament. Voor dit feest schrijft hij beroemde hymnen als Lauda Sion en Pange lingua. In 1274 gaat hij op weg naar het Tweede Concilie van Lyon, waar hij de paus moet bijstaan als theologisch raadsman. Onderweg sterft hij op 7 maart in de cisterciënzerabdij van Fossanova. Op 28 januari 1369 wordt zijn lichaam naar Toulouse overgebracht. Thomas wordt in 1323 heilig verklaard en in 1567 verheven tot Kerkleraar. Paus Leo XIII verheft in 1879 de leer van St. Thomas, het thomisme, tot de officiële filosofie van de Rooms-Katholieke Kerk.

Eerste lezing: Uit de brief aan de Hebreeën, 10, 19-25.
Broeders en zusters,
Door het bloed van Jezus hebben wij vrije toegang gekregen tot het heiligdom. In zijn eigen lichaam heeft Hij voor ons de nieuwe, levende weg gebaand, dwars door het voorhangsel heen. We hebben nu 'die grote priester die over het huis van God is aangesteld'. Laten we dan dichterbij komen, maar met een oprecht hart en in de volle overtuiging van ons geloof, ons hart rein gesprenkeld van alle schuldbesef, ons lichaam gewassen met zuiver water. Laten wij onwrikbaar vasthouden aan de belijdenis van onze hoop, want Hij die de beloften deed is betrouwbaar. Laten we elkaar in het oog houden om met elkaar te wedijveren in liefde en daden van liefde. Wij moeten niet wegblijven van onze bijeenkomsten, zoals sommigen gewoon zijn te doen; laten wij elkaar moed inspreken, en dit te meer naarmate gij de grote dag dichterbij ziet komen.

Tussenzang: Ps. 24 (23), 1-2. 3-4ab. 5-6.

Antifoon: Dit is het geslacht dat zich richt tot de Heer,
dat staat voor het aanschijn van Jakobs God

Aan God hoort de aarde en al wat er op is,
de aardschijf en al wat daar woont;
want Hij heeft haar op het water gegrondvest,
haar vastgelegd op de zee.

Wie zal beklimmen de berg van de Heer,
wie in zijn heiligdom staan?
Die rein is van handen en zuiver van hart,
zijn zinnen niet zet op wat kwaad is.

Hij zal door de Heer gezegend worden,
beloond door God, zijn Verlosser.
Zo doet het geslacht dat zich richt tot Hem,
dat staat voor het aanschijn van Jakobs God.

Alleluia: vgl. Hand. 16, 14b.
Alleluia. Maak ons hart ontvankelijk, Heer, en dat wij ons richten naar het woord van uw Zoon. Alleluia.

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus, 4, 21-25.
In die tijd zei Jezus tot de menigte: Komt er soms een lamp om onder de korenmaat of onder de rustbank gezet te worden, of juist om op de standaard te worden geplaatst? Niets is verborgen dat niet openbaar gemaakt zal worden; en niets is geheim dat niet aan het licht zal komen. Als iemand oren heeft om te horen, hij luistere. Verder zei Hij: Let op wat gij hoort. De maat die gij gebruikt, zal men ook voor u gebruiken; zelfs een toemaat zal men u geven. Aan wie heeft, zal gegeven worden; maar wie niet heeft, hem zal nog ontnomen worden, zelfs wat hij heeft.

Vieringen door de week

H. Nicolaas Baarn 

Lauden: iedere werkdag 8.15 - 8.30 uur

Eucharistie: dinsdag 19.00 - 19.45 uur

woensdag/donderdag: 8.45 - 9.30 uur

vrijdag: 19.00 - 20.00 uur

HH. Michael en Laurens de Bilt

Dinsdag 10:00 uur, Gebedsviering

H. Nicolaas Eemnes

Donderdag 10.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Petrus en Pauluskerk Soest

Woensdag 9.00 uur, Gebedsviering

Vrijdag 9.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Contact

Parochiesecretariaat HH. Martha en Maria:
Steenhoffstraat 41
3764 BJ Soest
KvK nr 74836048
Bereikbaar op maandag en woensdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
E-mailadres: info@marthamaria.nl
Telefoonnummer: 035-6011320

U kunt ook het contactformulier gebruiken.