Lezingen van 28 juni 2023

Woensdag in week 12 door het jaar

Gedachtenis van de heilige Ireneüs, bisschop en martelaar
Ireneüs werd omstreeks het jaar 130 geboren. Hij kreeg zijn opleiding in het Klein-Aziatische Smyrna. Daar ging hij in de leer bij de heilige bisschop Polycarpus, die op zijn beurt weer een leerling was van de apostel Johannes. Het is bekend dat Ireneüs in 177 predikte in het Gallische Lugdunum (Lyon). Kort daarop werd hij tot bisschop van die stad gekozen. Hij schreef verschillende catechetische en theologische werken die veel gezag hadden. Het is daarom dat Ireneüs elementair is voor de ontwikkeling van de vroegchristelijke traditie. Vooral zijn bestrijding van de gnosis is daarbij belangrijk. Volgens een overlevering was hij tot het uiterste trouw aan het geloof en stierf hij omstreeks 200 als martelaar.

Eerste lezing: Uit het boek Genesis, 15, 1-12. 17-18.
In die dagen klonk het woord van de Heer in een visioen tot Abram: Gij moet niet vrezen, Abram, Ik zal uw schild zijn. Uw loon zal zeer groot zijn. Toen zei Abram: Heer God, wat baten mij Uw gaven? Want ik blijf maar kinderloos en de Damasceen Eliëzer zal de bezitter van mijn huis worden. Gij hebt mij toch geen nakomelingen geschonken, en een onderhorige zal mijn erfgenaam zijn. Toen werd het woord van de Heer tot hem gericht: Niet hij wordt uw erfgenaam; uw erfgenaam zal iemand zijn die gij zult verwekken. Hij leidde hem naar buiten en zei: Kijk naar de hemel en tel de sterren, als ge kunt. En Hij verzekerde hem: Zo talrijk wordt uw nageslacht. Abram geloofde de Heer en deze rekende hem dat als gerechtigheid aan. Toen zei de Heer tot hem: Ik ben God de Heer, die u uit Ur in Chaldea heb geleid om u dit land in bezit te geven. Abram vroeg: Heer God, hoe kan ik weten dat ik het inderdaad zal krijgen? Hij zei tot hem: Haal een driejarige koe, een driejarige bok, een driejarige ram, een tortel en een jonge duif. Hij haalde dit alles, sneed de dieren middendoor, en legde de stukken tegenover elkaar; alleen de vogels sneed hij niet door. Er kwamen roofvogels op de dode dieren af, maar Abram joeg ze weg. Bij zonsondergang viel Abram in een diepe slaap; hevige angst en duisternis overviel hem. Toen de zon was ondergegaan en het helemaal donker was geworden, zag Abram een rokende oven en een vurige fakkel, die tussen de stukken door gingen. Op die dag sloot de Heer een verbond met Abram. Hij zei: Aan uw nakomelingen schenk Ik dit land, vanaf de beek van Egypte tot aan de grote rivier, de Eufraat.

Tussenzang: Ps. 105 (104), 1-2. 3-4. 6-7. 8-9.
Antifoon:    Voor eeuwig blijft Gods verbond van kracht.

Verheerlijkt de Heer en aanbidt Zijn Naam,
verkondigt de volken Zijn daden.
Bezingt Hem en tokkelt de snaren voor Hem,
verhaalt al Zijn wondere werken.

Gaat groot op de heilige Naam van de Heer,
verheugt u, gij die Hem aanhangt.
Verlaat u op Hem, op Zijn machtige arm,
blijft altijd Zijn Aanschijn zoeken.

Gij, kroost van Zijn dienaar Abraham,
gij zonen van Jakob, Zijn welbeminde.
De Heer, Hij is onze enige God,
wat Hij beslist geldt voor heel de aarde.

Voor eeuwig blijft Zijn verbond van kracht,
wat Hij beloofd heeft voor duizend geslachten.
De bond die Hij vroeger met Abraham sloot,
de eed die Hij Isaäk eens heeft gezworen.

Alleluia: vgl. Ef. 1, 17-18.
Alleluia. De God van onze Heer Jezus Christus moge ons innerlijk oog verlichten, om te zien, hoe groot de hoop is waartoe Hij ons roept. Alleluia.

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs, 7, 15-20.
In die tijd zei Jezus tot Zijn leerlingen: Wacht u voor de valse profeten, mensen die tot u komen in schaapskleren, maar van binnen roofzuchtige wolven zijn. Aan hun vruchten zult ge ze kennen. Plukt men soms druiven van dorens of vijgen van distels? Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort, maar de zieke boom brengt slechte vruchten voort. Een goede boom kan geen slechte vruchten dragen, noch een zieke boom goede vruchten. Iedere boom die geen goede vruchten voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Aan hun vruchten dus zult ge ze kennen.

Vieringen door de week

H. Nicolaas Baarn 

Lauden: iedere werkdag 8.15 - 8.30 uur

Eucharistie: dinsdag 19.00 - 19.45 uur

woensdag/donderdag: 8.45 - 9.30 uur

vrijdag: 19.00 - 20.00 uur

HH. Michael en Laurens de Bilt

Dinsdag 10:00 uur, Gebedsviering

H. Nicolaas Eemnes

Donderdag 10.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Petrus en Pauluskerk Soest

Woensdag 9.00 uur, Gebedsviering

Vrijdag 9.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Contact

Parochiesecretariaat HH. Martha en Maria:
Steenhoffstraat 41
3764 BJ Soest
KvK nr 74836048
Bereikbaar op maandag en woensdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
E-mailadres: info@marthamaria.nl
Telefoonnummer: 035-6011320

U kunt ook het contactformulier gebruiken.