Lezingen van 29 december 2022

Vijfde dag onder het octaaf van Kerstmis

Vrije gedachtenis van de heilige Thomas Becket, bisschop en martelaar
Thomas Becket werd geboren in 1118 te Londen als zoon van een rijke koopman. Hij studeerde theologie in Parijs en werd in 1155 kanselier van koning Hendrik II. Vanaf 1162 was hij bovendien aartsbisschop van Canterbury. Hij verzette zich tegen de bemoeienis van Hendrik II met kerkzaken. Dat bracht hem in conflict met de vorst, die een prijs op het hoofd van Thomas had gezet. In 1164 vluchtte hij op aanraden van de paus naar Frankrijk. Toen hij in 1170 naar Engeland terugkeerde, werd de aartsbisschop door handlangers van de koning vermoord. Dat gebeurde op 29 december in de kathedraal van Canterbury, waar Thomas in gebed verzonken was. Paus Alexander III verklaarde hem al in 1173 heilig en verleende hem de titel 'Martelaar voor de Rechten en de Vrijheid van de Kerk'. Een jaar later bezocht koning Hendrik II het graf van de heilige in Canterbury en deed daar boete voor zijn wandaden jegens de Kerk. Thomas' grafschrijn werd een drukbezocht pelgrimsoord.

Eerste lezing: Uit de eerste brief van de heilige apostel Johannes, 2, 3-11.
Hoe weten wij dat wij God kennen? Er is maar één bewijs: dat we ons houden aan Zijn geboden. Wie zegt dat hij Hem kent maar zich niet stoort aan Zijn geboden is een leugenaar; in zo iemand woont de waarheid niet. Maar in een mens die gehoorzaam is aan Gods woord heeft Zijn liefde werkelijk haar volmaaktheid bereikt; dan weten we zeker dat we in Hem zijn. Wie aanspraak maakt op verbondenheid met God moet leven juist zoals Christus geleefd heeft. Vrienden, ik leg u geen nieuw gebod op. Het is het oude gebod dat gij altijd gehad hebt; het is de boodschap die gij vanaf het begin hebt gehoord. Toch is het ook weer een nieuw gebod en dat geldt van Christus maar ook van u: want de duisternis gaat voorbij en het waarachtige licht schijnt reeds. Wie zegt in het licht te zijn maar zijn broeder haat die is nog steeds in duisternis. Wie zijn broeder liefheeft blijft in het licht en hij komt niet ten val. Maar wie zijn broeder haat is in duisternis. Hij tast in het donker en hij weet niet waarheen zijn weg hem voert, want de duisternis heeft hem blind gemaakt.

Tussenzang: Ps. 96 (95), 1-2a. 2b-3. 5b-6.
Antifoon:    De hemel straalt en de aarde jubelt.

Zingt voor de Heer een nieuw gezang,
zingt voor de Heer, alle landen.
Zingt voor de Heer en verheerlijkt Zijn Naam.

Verkondigt Zijn heil alle dagen.
Meldt aan de naties Gods heerlijkheid,
Zijn wondere daden aan alle volken.

Hij is de schepper van het heelal.
Pracht en verhevenheid gaan voor Hem uit,
macht en luister vervullen Zijn woning.

Alleluia: Joh. 1, 14. 12b.
Alleluia. Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Aan allen die Hem aanvaardden gaf Hij het vermogen om kinderen van God te worden. Alleluia.

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas, 2, 22-35.
Toen de tijd aanbrak waarop Maria en het Kind volgens de Wet van Mozes gereinigd moesten worden, brachten Zijn ouders Jezus naar Jeruzalem om Hem aan de Heer op te dragen, volgens het voorschrift van de Wet des Heren: elke eerstgeborene van het mannelijk geslacht moet aan de Heer worden toegeheiligd, en om volgens de bepaling van de Wet des Heren een offer te brengen, namelijk een koppel tortels of twee jonge duiven. Nu leefde er in Jeruzalem een zekere Simeon, een wetgetrouw en vroom man, die Israëls vertroosting verwachtte, en de heilige Geest rustte op hem. Hij had een godsspraak ontvangen van de heilige Geest dat de dood hem niet zou treffen voordat hij de Gezalfde des Heren zou hebben aanschouwd. Door de Geest gedreven was hij naar de tempel gekomen. Toen de ouders het kind Jezus daar binnenbrachten om aan Hem het voorschrift der Wet te vervullen, nam ook hij het Kind in zijn armen en verkondigde Gods lof met de woorden: Uw dienaar laat gij, Heer, nu naar Uw woord in vrede gaan: mijn ogen hebben thans Uw Heil aanschouwd dat Gij voor alle volken hebt bereid; een licht dat voor de heidenen straalt, een glorie voor Uw volk Israël. Zijn vader en moeder stonden verbaasd over wat van Hem gezegd werd. Daarop sprak Simeon over hen een zegen uit en hij zei tot Maria, Zjn moeder: Zie, dit Kind is bestemd tot val of opstanding van velen in Israël, tot een teken dat weersproken wordt, opdat de gezindheid van vele harten openbaar moge worden; en uw eigen ziel zal door een zwaard worden doorboord.

Vieringen door de week

H. Nicolaas Baarn 

Lauden: iedere werkdag 8.15 - 8.30 uur

Eucharistie: dinsdag 19.00 - 19.45 uur

woensdag/donderdag: 8.45 - 9.30 uur

vrijdag: 19.00 - 20.00 uur

HH. Michael en Laurens de Bilt

Dinsdag 10:00 uur, Gebedsviering

H. Nicolaas Eemnes

Donderdag 10.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Petrus en Pauluskerk Soest

Woensdag 9.00 uur, Gebedsviering

Vrijdag 9.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Contact

Parochiesecretariaat HH. Martha en Maria:
Steenhoffstraat 41
3764 BJ Soest
KvK nr 74836048
Bereikbaar op maandag en woensdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
E-mailadres: info@marthamaria.nl
Telefoonnummer: 035-6011320

U kunt ook het contactformulier gebruiken.