Lezingen van 29 juli 2023

Zaterdag in week 16 door het jaar

Gedachtenis van de heilige Marta, Maria en Lazarus
Marta van Betanië was samen met haar zus Maria en broer Lazarus bevriend met Jezus. Marta wordt genoemd in het evangelie van Lucas en van Johannes. Ze is het prototype van de bedrijvige gelovige. Haar zuster Maria staat daarentegen voor de contemplatieve gelovige, omdat zij - liggend aan de voeten van de Heer - luistert naar diens woorden. "Marta, Marta, wat maak je je bezorgd en druk over veel dingen. Slechts één ding is nodig. Maria heeft het beste deel gekozen, en het zal haar niet ontnomen worden," zegt Jezus (Lc. 10, 38-42). Met gebeden smeekten Marta en Maria om de opwekking van hun broer.

Eerste lezing: Uit het boek Exodus, 24, 3-8.
In die dagen kwam Mozes terug van de berg Sinaï en stelde het volk in kennis van alle woorden en bepalingen van de Heer. Eenstemmig betuigde het volk: Alle woorden die de Heer tot ons gesproken heeft, zullen wij onderhouden. Daarop stelde Mozes alle woorden van de Heer op schrift. De volgende morgen bouwde hij aan de voet van de berg een altaar en stelde twaalf wijstenen op, naar de twaalf stammen van Israël. Toen gaf hij jonge Israëlieten de opdracht stieren op te dragen als brand- en slachtoffers voor de Heer. Mozes nam de helft van het bloed en deed dat in schalen, terwijl hij de andere helft uitgoot over het altaar. Toen nam hij het verbondsboek en las dit voor aan het volk. En zij verzekerden: Alles wat de Heer zegt, zullen wij doen en ter harte nemen. Vervolgens nam Mozes het bloed, sprenkelde dat over het volk en sprak: Dit is het bloed van het verbond dat God de Heer, op grond van al deze woorden, met u sluit.

Tussenzang: Ps. 50 (49), 1-2. 5-6. 14-15.
Antifoon:    Brengt de Heer het offer van uw lof.

De Heer, de God der goden, spreekt,
Hij roept de aarde van het oosten tot het westen.
Zijn luister schittert van de Sion, de volschone,
Hij nadert, onze God, en zwijgt niet meer.

Brengt allen hier die Mij zijn toegewijd,
die met een offer Mijn verbond bekrachtigd hebben.
De hemelen betuigen Zijn gerechtigheid:
het is God zelf, die oordeelt.

Brengt liever God het offer van uw lof,
volbrengt de Allerhoogste uw geloften.
Dan moogt ge in verdrukking tot Mij roepen:
Ik zal u redden als ge Mij vereert.

Alleluia: Joh. 8, 12b.
Alleluia. Ik ben het licht der wereld, zegt de Heer. Wie Mij volgt zal het levenslicht bezitten. Alleluia.

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes, 11, 19-27.
In die tijd waren vele Joden naar Marta en Maria gekomen om hen te troosten over het verlies van hun broer. Zodra Marta hoorde dat Jezus op komst was, ging zij Hem tegemoet: Maria echter bleef thuis. Marta zei tot Jezus: Heer, als Gij hier waart geweest, zou mijn broer niet gestorven zijn. Maar zelfs nu weet ik dat wat Gij ook aan God vraagt, God het U zal geven. Jezus zei tot haar: Uw broer zal verrijzen. Marta antwoordde: Ik weet dat hij zal verrijzen, bij de verrijzenis op de laatste dag. Jezus zei haar: Ik ben de verrijzenis en het leven. Wie in Mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven, en ieder die leeft in geloof aan Mij, zal in eeuwigheid niet sterven. Gelooft gij dit? Zij zei tot Hem: Ja, Heer, ik geloof vast dat Gij de Messias zijt, de Zoon van God die in de wereld komt.

of:

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas, 10, 38-42.
In die tijd kwam Jezus in een dorp waar een vrouw, die Marta heette, Hem in haar woning ontving. Ze had een zuster, Maria, die - gezeten aan de voeten van de Heer - luisterde naar Zijn woorden. Marta werd in beslag genomen door de drukte van het bedienen, maar ze kwam er een ogenblik bij staan en zei: Heer, laat het U onverschillig dat mijn zuster mij alleen laat bedienen? Zeg haar dan dat ze mij moet helpen. De Heer gaf haar ten antwoord: Marta, Marta, wat maakt ge u bezorgd en druk over veel dingen. Slechts één ding is nodig. Maria heeft het beste deel gekozen en het zal haar niet ontnomen worden.

 

Vieringen door de week

H. Nicolaas Baarn 

Lauden: iedere werkdag 8.15 - 8.30 uur

Eucharistie: dinsdag 19.00 - 19.45 uur

woensdag/donderdag: 8.45 - 9.30 uur

vrijdag: 19.00 - 20.00 uur

HH. Michael en Laurens de Bilt

Dinsdag 10:00 uur, Gebedsviering

H. Nicolaas Eemnes

Donderdag 10.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Petrus en Pauluskerk Soest

Woensdag 9.00 uur, Gebedsviering

Vrijdag 9.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Contact

Parochiesecretariaat HH. Martha en Maria:
Steenhoffstraat 41
3764 BJ Soest
KvK nr 74836048
Bereikbaar op maandag en woensdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
E-mailadres: info@marthamaria.nl
Telefoonnummer: 035-6011320

U kunt ook het contactformulier gebruiken.