Lezingen van 3 februari 2021

Woensdag in week 4 door het jaar

Vrije gedachtenis van de heilige Blasius, bisschop en martelaar, en de heilige Ansgarius, bisschop
Blasius is slechts bekend door legenden. Hij zou bisschop geweest zijn van de Armeense stad Sebaste in de 4e eeuw. Zelfs wat betreft het jaar waarin hij als martelaar stierf, lopen de bronnen uiteen. Zijn verering heeft zich in de middeleeuwen over de gehele Kerk verbreid. Vooral bekend is het verhaal dat hij kort voor zijn marteldood een jongetje genas dat door een visgraat in zijn keel dreigde te stikken. Vandaag wordt in veel kerken de zogenaamde Blasiuszegen gegeven. Volgens de traditie is dit ritueel vooral bedoeld ter voorkoming van keelaandoeningen. Hij wordt gegeven met twee op Maria Lichtmis gewijde kaarsen die door de priester of diaken gekruist onder de kin worden gehouden.
Ansgarius werd in het begin van de 9e eeuw in Frankrijk geboren en ontving zijn opleiding in het klooster van Corbie (bij Amiens). In 826 vertrok hij als geloofsverkondiger naar Denemarken, maar had daar weinig succes. Meer voldoening had hij van zijn apostolaat in Zweden. Nadat hij onder paus Gregorius IV bisschop van Hamburg was geworden, werd hij pauselijk legaat voor Zweden en Denemarken. Bij zijn evangelische werkzaamheden ondervond hij vele moeilijkheden, die hij echter door zijn gestadig volhouden wist te overwinnen. Hij stierf in 865.

Eerste lezing: Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Hebreeën, 12, 4-7. 11-15.
Broeders en zusters,
Uw strijd tegen de zonde heeft u nog geen bloed gekost. Ge zijt het Schriftwoord vergeten dat u als kinderen aanspreekt en vermaant: Kind, minacht de tucht van de Heer niet, laat u door zijn straf niet ontmoedigen. Want de Heer tuchtigt hen die Hij liefheeft, Hij straft ieder die Hij als zijn kind erkent. Het lijden dient om u te verbeteren en op te voeden; God behandelt u als kinderen. Ieder kind wordt wel ooit door zijn vader gestraft. Tucht is nooit aangenaam, op het moment zelf is er meer verdriet dan blijdschap; maar later levert ze voor degenen die zich door haar lieten vormen de heilzame vrucht op van een heilig leven. Daarom, heft op de slappe handen, strekt de wankele knieën, laat uw voeten rechte wegen gaan; het kreupele lid mag niet ontwricht worden maar moet genezen. Streeft naar vrede met alle mensen en naar een heilig leven, want zonder dat zal niemand de Heer zien. Past op dat niemand van u de genade van God verspeelt. Laat geen bitter, schadelijk onkruid opkomen dat uw hele gemeente vergiftigt.

Tussenzang: Ps. 103 (102), 1-2. 13-14. 17-18a.

Antifoon: Gods erbarmen blijft altijd en eeuwig,
rechtvaardig is Hij voor geslacht na geslacht.

Verheerlijk, mijn ziel, de Heer,
zijn heilige Naam uit het diepst van uw wezen.
Verheerlijk, mijn ziel, de Heer,
vergeet zijn weldaden niet.

Zo zeer als een vader zijn kinderen liefheeft,
zo zeer heeft de Heer zijn dienaren lief.
Hij weet toch waaruit Hij de mens heeft gemaakt,
Hij denkt er aan dat wij slechts stof zijn.

Maar Gods erbarmen blijft altijd en eeuwig,
rechtvaardig is Hij voor geslacht na geslacht,
voor allen die trouw zijn verbond onderhouden.

Alleluia: Joh. 8, 12.
Alleluia. Ik ben het licht der wereld, zegt de Heer; wie Mij volgt zal het licht des levens bezitten. Alleluia.

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus, 6, 1-6.
In die tijd begaf Jezus zich naar zijn vaderstad en zijn leerlingen gingen met Hem mee. Toen het sabbat was begon Hij te onderrichten in de synagoge. De talrijke toehoorders vroegen verbaasd: Waar heeft Hij dat vandaan? En wat is dat voor een wijsheid die Hem geschonken is? En wat zijn dat voor wonderen die zijn handen verrichten? Is dat niet de timmerman, de zoon van Maria en de broeder van Jakobus en Jozef en Judas en Simon? En wonen zijn zusters niet hier bij ons? En zij namen er aanstoot aan. Maar Jezus sprak tot hen: Een profeet wordt overal geëerd behalve in zijn eigen stad, bij zijn verwanten en in zijn eigen kring. Hij kon daar geen enkel wonder doen, behalve dat Hij een klein aantal zieken genas die Hij de handen oplegde. Hij stond verwonderd over hun ongeloof.

Vieringen door de week

H. Nicolaas Baarn 

Lauden: iedere werkdag 8.15 – 8.30 uur

Eucharistie: dinsdag 19.00 – 19.45 uur

woensdag/donderdag: 8.45 – 9.30 uur

vrijdag: 19.00 – 20.00 uur

HH. Michael en Laurens de Bilt

Dinsdag 10:00 uur, Gebedsviering

H. Nicolaas Eemnes

Donderdag 10.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Petrus en Pauluskerk Soest

Woensdag 9.00 uur, Gebedsviering

Vrijdag 9.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Contact

Parochiesecretariaat HH. Martha en Maria:
Steenhoffstraat 41
3764 BJ Soest
KvK nr 74836048
Bereikbaar op maandag en woensdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
E-mailadres: info@marthamaria.nl
Telefoonnummer: 035-6011320

U kunt ook het contactformulier gebruiken.