Lezingen van 3 oktober 2020

Zaterdag in week 26 door het jaar

Eerste lezing: Uit het boek Job, 42, 1-3. 5-6. 12-17.
Toen gebeurde het, dat Job aan de Heer het volgende antwoord gaf: Ik heb erkend, dat Gij alle macht hebt; niets wat Gij wilt, wordt U geweigerd. Daarom sprak ik in domheid, over dingen, te wonderbaar voor mijn begrip. Van horen zeggen had ik over U gehoord; maar nú hebben mijn ogen U aanschouwd. Daarom herroep ik mijn woorden en doe ik boete in stof en as. Toen zegende de Heer Job, meer nog dan tevoren, en hij kreeg veertienduizend schapen, duizend koppel runderen en duizend ezelinnen. Hij kreeg ook zeven zonen en drie dochters. De eerste noemde hij Jemina, de twee Kesia en de derde Keren-Happuk. Er waren in het hele land geen vrouwen te vinden, zo mooi als de dochters van Job, en hun vader gaf hun een erfdeel evenals aan haar broers. Daarna leefde Job nog honderdveertig jaar, en hij zag zijn kinderen en kleinkinderen tot in het vierde geslacht. Toen stierf Job, hoogbejaard en levensmoe.

Tussenzang: Ps. 119 (118), 66. 71. 75. 91. 125. 130.

Antifoon: Laat voor uw dienaar uw Aangezicht stralen, Heer.

Verleen mij dan inzicht en wijsheid,
want op uw geboden stel ik mijn hoop.

De kwelling was mij een weldaad:
zo leerde ik wat Gij beschikt.

Rechtvaardig is wat Gij bepaalt, Heer, ik weet het,
Gij hebt mij terecht bestraft.

Zoals Gij bepaald hebt, zo is het voor immer,
want al wat bestaat dient U.

Uw dienaar ben ik, geef mij verstand
om wat Gij verordent te kennen.

De uitleg van uw woorden geeft klaarheid,
schenkt wijsheid aan wie onervaren is.

Alleluia: Ps. 130 (129), 5.
Alleluia. Op de Heer stel ik mijn hoop, op zijn woord vertrouw ik. Alleluia.

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas, 10, 17-24.
In die tijd keerden de tweeënzeventig leerlingen vol blijdschap terug en zeiden: Heer, zelfs de duivels onderwerpen zich aan ons door uw Naam. Jezus zei hun: Ik zag de satan als een bliksemstraal uit de hemel vallen. Ik heb u macht gegeven op slangen en schorpioenen te treden, te heersen over heel de kracht van de vijand; en niets zal u kunnen schaden. Toch moet ge u niet verheugen over het feit dat de duivels aan u onderworpen zijn, maar verheugt u omdat uw namen staan opgetekend in de hemel. Op dat uur jubelde Hij het uit, vervuld van de heilige Geest, en Hij sprak: Ik prijs U Vader, Heer van hemel en aarde, omdat Gij deze dingen verborgen gehouden hebt voor wijzen en verstandigen, maar ze hebt geopenbaard aan kinderen. Ja Vader, zo heeft het U behaagd. Alles is Mij door mijn Vader in handen gegeven. Niemand weet wie de Zoon is tenzij de Vader; en wie de Vader is tenzij de Zoon en hij aan wie de Zoon Hem wil openbaren. Daarop keerde Hij zich naar zijn leerlingen afzonderlijk en Hij zei tot hen: Gelukkig de ogen die zien wat gij ziet. Ik zeg u: Vele profeten en koningen verlangden te zien wat gij ziet, maar zij hebben het niet gezien; en te horen wat gij hoort, maar zij hebben het niet gehoord.

Vieringen door de week

H. Nicolaas Baarn 

Lauden: iedere werkdag 8.15 – 8.30 uur

Eucharistie: dinsdag 19.00 – 19.45 uur

woensdag/donderdag: 8.45 – 9.30 uur

vrijdag: 19.00 – 20.00 uur

HH. Michael en Laurens de Bilt

Dinsdag 10:00 uur, Gebedsviering

H. Nicolaas Eemnes

Donderdag 10.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Petrus en Pauluskerk Soest

Woensdag 9.00 uur, Gebedsviering

Vrijdag 9.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Contact

Parochiesecretariaat HH. Martha en Maria:
Steenhoffstraat 41
3764 BJ Soest
KvK nr 74836048
Bereikbaar op maandag en woensdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
E-mailadres: info@marthamaria.nl
Telefoonnummer: 035-6011320

U kunt ook het contactformulier gebruiken.