Lezingen van 30 januari 2020

Donderdag in week 3 door het jaar

Eerste lezing: Uit het tweede boek Samuël, 7, 18-19. 24-29.
Nadat Natan tot David gesproken had, ging koning David het heiligdom binnen; hij zette zich neer voor de Heer en zei: Wie ben ik, Heer God, en wat is mijn huis, dat Gij mij zover gebracht hebt? En nu is U dit alles nog niet genoeg, Heer God: ook over de toekomst van het huis van uw dienaar spreekt Gij. Is dit voor een mens wel weggelegd, Heer God? Gij hebt uw volk Israël voorgoed bevestigd als uw volk en Gij, Heer, zijt hun God. Doe daarom, Heer God, altijd het woord gestand dat Gij gesproken hebt tot uw dienaar en tot zijn huis, en handel volgens uw woord. Dan zal uw Naam voor altijd groot zijn; dan zal gezegd worden: God, de Heer van de hemelse machten is God over Israël en voor U blijft het huis van uw dienaar David in stand. Gij, God, Heer van de hemelse machten, God van Israël, Gij hebt uw dienaar geopenbaard: Ik zal u een huis bouwen. Daardoor heeft uw dienaar de moed gevonden, dit gebed tot U te richten. Welnu dan, Heer God, Gij zijt God en uw woorden zijn betrouwbaar; Gij hebt deze weldaad aan uw dienaar beloofd. Zegen dan nu het huis van uw dienaar, dat het altijd voor U mag blijven bestaan. Gij zelf, Heer God, hebt gesproken; uw rijke zegen zal voor altijd rusten op het huis van uw dienaar.

Tussenzang: Ps. 132 (131), 1-2. 3-5. 11. 12. 13-14.

Antifoon: God de Heer zal Hem de troon van zijn vader David schenken. (Lc. 1, 32b)

Heer, denk in uw mildheid aan David,
aan zijn bezorgdheid voor U;
hoe hij de Heer had gezworen,
de Sterke van Jakob beloofd:

Ik zal mijn huis niet betreden,
niet rusten gaan op mijn bed;
ik gun mijn ogen geen slaap meer,
mijn oogleden weiger ik rust,
tot ik voor de Heer een plaats vind,
voor Jakobs Sterke een huis.

De Heer heeft David gezworen
een eed die Hij nimmer breekt:
een telg uit uw geslacht
zal Ik op uw troon verheffen.

Houden uw zonen zich aan mijn verbond,
aan alles wat Ik hun opleg,
dan zullen hun zonen ook voor altijd
zetelen op uw troon.

Want God heeft de Sion gekozen,
haar als zijn zetel gewild:
hier is mijn rustplaats voor eeuwig,
hier zal Ik wonen, dit is mijn keus.

Alleluia: Ps. 119 (118), 135.
Alleluia. Laat voor uw dienaar uw Aangezicht stralen, Heer, laat mij uw beschikkingen zien. Alleluia.

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus, 4, 21-25.
In die tijd zei Jezus tot de menigte: Komt er soms een lamp om onder de korenmaat of onder de rustbank gezet te worden, of juist om op de standaard te worden geplaatst? Niets is verborgen dat niet openbaar gemaakt zal worden; en niets is geheim dat niet aan het licht zal komen. Als iemand oren heeft om te horen, hij luistere. Verder zei Hij: Let op wat gij hoort. De maat die gij gebruikt, zal men ook voor u gebruiken; zelfs een toemaat zal men u geven. Aan wie heeft, zal gegeven worden; maar wie niet heeft, hem zal nog ontnomen worden, zelfs wat hij heeft.

Vieringen door de week

H. Nicolaas Baarn 

Lauden: iedere werkdag 8.15 – 8.30 uur

Eucharistie: dinsdag 19.00 – 19.45 uur

woensdag/donderdag: 8.45 – 9.30 uur

vrijdag: 19.00 – 20.00 uur

HH. Michael en Laurens de Bilt

Dinsdag 10:00 uur, Gebedsviering

H. Nicolaas Eemnes

Donderdag 10.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Petrus en Pauluskerk Soest

Woensdag 9.00 uur, Gebedsviering

Vrijdag 9.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Contact

Parochiesecretariaat HH. Martha en Maria:
Steenhoffstraat 41
3764 BJ Soest
KvK nr 74836048
Bereikbaar op maandag en woensdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
E-mailadres: info@marthamaria.nl
Telefoonnummer: 035-6011320

U kunt ook het contactformulier gebruiken.