Lezingen van 30 juli 2020

Donderdag in week 17 door het jaar

Vrije gedachtenis van de heilige Petrus Chrysologus, bisschop en kerkleraar
Petrus werd omstreeks 380 geboren te Imola (Italië), waar hij later in de geestelijke stand trad. In 424 werd hij tot bisschop van Ravenna gekozen. Petrus’ ijver voor de verkondiging van het evangelie raakte vermaard. Zijn welsprekendheid leverde hem de erenaam Chrysologus op; dat is Grieks voor ‘Gouden Woord’. Van hem zijn 176 homilieën bewaard gebleven. Daarin legt Petrus de Heilige Schrift uit en verkondigt hij de geloofsmysteries. Belangrijk zijn zijn preken over de heilige Maagd Maria en over de betekenis van Johannes de Doper. Ook bestrijdt hij de dwalingen van de ketters Arius en Eutyches. Hij stierf rond het jaar 450. Pas in de 16e eeuw werd een collectie van zijn preken voor het eerst uitgegeven. Paus Benedictus XIII verleende hem in 1729 de titel kerkleraar.

Eerste lezing: Uit de profeet Jeremia, 18, 1-6.
Dit woord van de Heer kwam tot Jeremia: Ga naar het huis van de pottenbakker. Daar zal Ik u laten horen wat Ik heb te zeggen. Ik ging naar het huis van de pottenbakker. Deze was juist aan het werk op de schijf. Toen de pot die hij aan het boetseren was onder zijn handen mislukte, begon hij met de leem een andere pot te maken, die hem wel beviel. Daarop kwam het woord van de Heer tot mij: Huis van Israël, kan Ik niet met u doen als deze pottenbakker – zo luidt de godsspraak van de Heer -? Als leem in de hand van een pottenbakker zijt gij in mijn hand, huis van Israël.

Tussenzang: Ps. 146 (145), 2abc. 2d-4. 5-6.

Antifoon: Gelukkig wie hulp zoekt bij Jakobs God.

De Heer zal ik loven mijn leven lang,
mijn God zal ik al mijn dagen bezingen.

Vertrouwt op geen vorst, die mens is als wij,
hij kan het geluk niet schenken.

Eens geeft hij de geest, keert terug naar de aarde,
dan is het gedaan met zijn macht.

Gelukkig wie hulp zoekt bij Jakobs God,
zijn hoop stelt op God de Heer;
op Hem die hemel en aarde gemaakt heeft,
de zee met al wat daar leeft.

Alleluia: Ps. 119 (118), 88.
Alleluia. Wees mij barmhartig en laat mij leven, Heer, dan blijf ik aan wat Gij verordent trouw. Alleluia.

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs, 13, 47-53
In die tijd zei Jezus tot de menigte: Het Rijk der hemelen gelijkt op een sleepnet dat, in de zee geworpen, vissen van allerlei soort bijeenbracht. Toen het vol was, trok men het op het strand; men zette zich neer om de goede vissen uit te zoeken en in manden te doen, de slechte echter werden weggeworpen. Zo zal het ook gaan op het einde van de wereld: de engelen zullen uittrekken om de slechten tussen de rechtvaardigen uit te zoeken en in de vuuroven te werpen. Daar zal geween zijn en tandengeknars. Hebt gij dit alles begrepen? Zij antwoordden Hem: Ja. Hij zei hun: Daarom is iedere schriftgeleerde die onderwezen is in het Rijk der hemelen gelijk aan een huisvader die uit zijn schat nieuw en oud te voorschijn haalt. Toen Jezus deze gelijkenissen had beëindigd, ging Hij vandaar weg.

Vieringen door de week

H. Nicolaas Baarn 

Lauden: iedere werkdag 8.15 – 8.30 uur

Eucharistie: dinsdag 19.00 – 19.45 uur

woensdag/donderdag: 8.45 – 9.30 uur

vrijdag: 19.00 – 20.00 uur

HH. Michael en Laurens de Bilt

Dinsdag 10:00 uur, Gebedsviering

H. Nicolaas Eemnes

Donderdag 10.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Petrus en Pauluskerk Soest

Woensdag 9.00 uur, Gebedsviering

Vrijdag 9.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Contact

Parochiesecretariaat HH. Martha en Maria:
Steenhoffstraat 41
3764 BJ Soest
KvK nr 74836048
Bereikbaar op maandag en woensdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
E-mailadres: info@marthamaria.nl
Telefoonnummer: 035-6011320

U kunt ook het contactformulier gebruiken.