Lezingen van 30 maart 2023

Donderdag in week 5 van de veertigdagentijd

Feest van de kerkwijding van de H. Nicolaaskerk te Baarn, Eucharistisch centrum van de HH. Martha en Mariaparochie

Eerste lezing: Uit het boek Genesis, 17, 3-9.
In die tijd wierp Abram zich ter aarde, en God sprak tot hem: Dit is Mijn verbond met u: Gij zult de vader worden van een menigte volken. Gij zult niet langer Abram heten; uw naam zal Abraham zijn, want Ik maak u tot vader van een menigte volken. Ik zal u zeer vruchtbaar maken, volken zal Ik van u maken, zelfs koningen zullen uit u voortkomen. Ik sluit een verbond met u en uw nakomelingen, geslacht na geslacht, een altijddurend verbond: Ik zal uw God zijn en de God van uw nakomelingen. Geheel Kanaän, het land waar gij nu als vreemdeling verblijft, zal Ik aan u en uw nakomelingen geven om het voor altijd te bezitten, en Ik zal hun God zijn. Verder zei God nog tot Abraham: Gij van uw kant moet Mijn verbond onderhouden, gij en uw nakomelingen, geslacht na geslacht.

Tussenzang: Ps. 105 (104), 4-5. 6-7. 8-9.
Antifoon:    Voor eeuwig blijft Zijn verbond van kracht.

Verlaat u op God, op Zijn machtige arm,
blijft altijd Zijn Aanschijn zoeken.
Vergeet nooit de wonderen die Hij deed,
Zijn tekenen en Zijn beloften.

Gij, kroost van Zijn dienaar Abraham,
gij zonen van Jakob, Zijn welbeminde.
De Heer, Hij is onze enige God,
wat Hij beslist, geldt voor heel de aarde.

Voor eeuwig blijft Zijn verbond van kracht,
wat Hij beloofd heeft voor duizend geslachten.
De bond die Hij vroeger met Abraham sloot,
de eed die Hij Isaäk eens heeft gezworen.

Vers voor het Evangelie: vgl. Lc. 8, 15.
Zalig zij die het woord dat zij hoorden in een goed en edel hart bewaren en vrucht voortbrengen door hun standvastigheid.

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes, 8, 51-59.
In die tijd zei Jezus tot de Joden: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: als iemand Mijn woord onderhoudt, zal hij in eeuwigheid de dood niet zien. Toen zeiden de Joden Hem: Nu weten wij zeker dat Gij van de duivel bezeten zijt. Want Abraham en de profeten zijn gestorven, terwijl Gij beweert: Als iemand Mijn woord onderhoudt, zal hij in eeuwigheid de dood niet smaken. Zijt Gij soms groter dan onze vader Abraham die wel gestorven is? Zelfs de profeten zijn gestorven. Voor wie houdt Gij Uzelf wel? Jezus antwoordde: Als Ik Mijzelf verheerlijk dan is Mijn glorie niets; maar Mijn Vader is het die Mij verheerlijkt, van Wie gij zegt: Hij is onze God. Toch kent gij Hem niet. Ik daarentegen ken Hem en als Ik zou zeggen dat Ik Hem niet ken, zou Ik aan u gelijk zijn: een leugenaar. Maar Ik ken Hem en onderhoud Zijn woord. Abraham, uw vader, juichte van vreugde bij de gedachte dat hij Mijn dag zou zien: hij heeft hem gezien en zich verheugd. Toen zeiden de Joden tot Hem: Gij zijt nog geen vijftig jaar en Gij hebt Abraham gezien? Jezus antwoordde hun: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: voor Abraham werd, ben Ik. Toen raapten zij stenen op om Hem te stenigen, maar Jezus trok zich terug en verliet de tempel.

 

Lezingen bij het feest van de kerkwijding van de H. Nicolaaskerk te Baarn

Er kunnen ook andere lezingen genomen worden.

Eerste lezing: Uit het eerste boek der Koningen, 8, 22-23, 27-30.
In die dagen ging Salomo voor het altaar van de Heer staan, ten aanschouwen van heel de gemeenschap van Israël. Hij strekte zijn handen uit naar de hemel en zei: Heer, God van Israël, buiten U is er geen god in de hemel daarboven of hier beneden op aarde, die zo goedertieren is en zo getrouw aan het verbond met uw dienaren die met heel hun hart hun schreden naar U richten. Maar zoudt Gij, God, werkelijk op aarde wonen? Zelfs de hemel en de hemel der hemelen kunnen U niet bevatten! Hoe dan deze tempel die ik gebouwd heb? Geef dan acht op de smeekbeden van Uw dienaar, Heer mijn God, en luister naar zijn roepen en naar het gebed dat Uw dienaar vandaag tot U richt. Laat Uw ogen dag en nacht waken over deze tempel en over het heiligdom waarvan Gij gezegd hebt dat Uw Naam daar zou wonen, en luister naar het gebed dat Uw dienaar op deze plaats tot U richt. Luister dan naar de smeekbede van Uw dienaar en van Uw volk Israël, die zij op deze plaats tot U zullen richten. Ja, Gij zult het horen vanuit de hemel, Uw woonstede. Luister dan en schenk vergiffenis.

Tussenzang: Ps. 84 (83), 3, 4, 5 en 10, 11.
Antifoon:    Hoe lieflijk is mij Uw woning, Heer der hemelmachten.

Mijn ziel verlangt en hunkert naar Uw heiligdom.
Mijn hart en heel mijn wezen
gaan juichend uit naar U, de God die leeft.

Want zelfs de mussen vinden wel een schuilplaats,
de zwaluwen een nestje voor hun broed;
voor mij is dat Uw altaar, Heer der hemelmachten,
mijn koning en mijn God!

Gelukkig zij, die wonen in Uw huis, o Heer,
die U daar altijd mogen prijzen.
God, mijn beschermer, zie omlaag,
zie om naar Uw gezalfde.

Voor mij is één dag in Uw voorhof beter
dan elders duizend dagen.
Veel liever sta ik op de drempel van Gods huis
dan dat ik gast ben in de tent van zondaars.

Tweede lezing: Uit de brief aan de Hebreeën, 12, 18-19, 22-24.
Broeders en zusters,
Bedenkt waar gij staat: gij zijt niet genaderd tot een tastbare berg en een laaiend vuur, met duisternis, donderwolken en stormwind, waar de trompet klonk en de stem de woorden sprak, en die haar hoorden smeekten dat zij niet langer tot hen zou spreken. Neen, gij zijt genaderd tot de berg Sion en de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem en de duizendtallen engelen, de feestelijke en plechtige vergadering van de eerstgeborenen die in de hemel zijn ingeschreven.
Gij zijt genaderd tot God, de rechter van allen, en tot de geesten der rechtvaardigen die de voleinding bereikt hebben, tot Jezus, de middelaar van een nieuw verbond, wiens vergoten bloed iets beters afroept dan het bloed van Abel.

Vers voor het Evangelie: vgl. Apok. 21, 3a.
Zie hier Gods woning onder de mensen. Hij zal bij hen wonen.

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes, 10, 22-30.
In die tijd werd te Jeruzalem het feest van de tempelwijding gevierd. Het was winter en Jezus hield zich op in de tempel, in de Zuilengang van Salomo. De Joden kwamen in een kring om Hem heen staan en zeiden tot Hem: Hoelang houdt Gij ons nog in spanning? Als Gij de Messias zijt zeg het ons dan ronduit. Jezus gaf hun ten antwoord: Ik heb het u gezegd maar gij gelooft het niet. De werken die Ik in naam van Mijn Vader doe, zij leggen getuigenis over Mij af. Maar gij gelooft niet, omdat gij niet tot Mijn schapen behoort. Mijn schapen luisteren naar Mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij. Ik geef hun eeuwig leven; zij zullen in eeuwigheid niet verloren gaan en niemand zal ze van Mij wegroven. Mijn Vader immers die ze Mij gegeven heeft is groter dan allen; en niemand kan iets uit de hand van Mijn Vader roven. Ik en de Vader, Wij zijn Eén.

Vieringen door de week

H. Nicolaas Baarn 

Lauden: iedere werkdag 8.15 - 8.30 uur

Eucharistie: dinsdag 19.00 - 19.45 uur

woensdag/donderdag: 8.45 - 9.30 uur

vrijdag: 19.00 - 20.00 uur

HH. Michael en Laurens de Bilt

Dinsdag 10:00 uur, Gebedsviering

H. Nicolaas Eemnes

Donderdag 10.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Petrus en Pauluskerk Soest

Woensdag 9.00 uur, Gebedsviering

Vrijdag 9.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Contact

Parochiesecretariaat HH. Martha en Maria:
Steenhoffstraat 41
3764 BJ Soest
KvK nr 74836048
Bereikbaar op maandag en woensdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
E-mailadres: info@marthamaria.nl
Telefoonnummer: 035-6011320

U kunt ook het contactformulier gebruiken.