Lezingen van 30 mei 2020

Zaterdag na de zevende zondag van Pasen

Gedachtenis van Onze Lieve Vrouw ter Nood (bisdom Haarlem-Amsterdam)
Wanneer de bedevaartplaats van Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo is ontstaan, is niet meer na te gaan. Reeds in 1409 was er een rector aangesteld over de stenen bedevaartkapel, waar de mensen van heinde en ver naar toe kwamen om troost te zoeken bij de Vrouwe, die alle noden van de mensen kent. In 1573, bij het beleg van Alkmaar, werd de genadekapel verwoest. Steeds zijn de pelgrims blijven toestromen. Tot in 1830 voorlopig de laatste bedevaart plaatsvond. Echter op het stukje land, ‘Capel’ genaamd, bleef menig gelovige bij ziekte en nood komen om vertrouwvol te bidden om uitkomst. In de Willibrordusparochie van Heiloo werd in 1886 een missie gegeven ‘ter vernieuwing van de devotie tot O.L. Vrouw ter Nood’. Van toen af aan begon – eerst langzaam – de devotie te herleven. Zij werd vooral gestimuleerd door de fabrikant Gerrit van den Bosch, die op 1 juli 1904 de trein nam naar Heiloo voor een bedevaart ‘op zijn eentje’. Op 2 september 1908 werd een nieuwe afbeelding van Onze Lieve Vrouw ter Nood aangebracht op de plaats waar de verwoeste kapel had gestaan. Op 14 december 1946 richtte mgr. J.P. Huibers het rectoraat van Onze Lieve Vrouw ter Nood op. De laatste zondag van mei is de bedevaartsdag van het bisdom Haarlem. Daarom vindt op de zaterdag ervoor de gedachtenis plaats in alle parochies van het bisdom.

Eerste lezing: Uit de Handelingen der Apostelen, 28, 16-20. 30-31.
Na aankomst in Rome kreeg Paulus verlof op zichzelf te wonen met de soldaat die hem bewaakte. Drie dagen later ontbood hij de voornaamste Joden bij zich. Toen zij bijeengekomen waren, zei hij tot hen: Mannen broeders, ofschoon ik niets gedaan heb tegen ons volk of tegen de voorvaderlijke gebruiken, ben ik vanuit Jeruzalem als gevangene uitgeleverd aan de Romeinen. Dezen wilden mij na verhoor in vrijheid stellen, omdat ik niets had bedreven waarop de doodstraf stond. Maar omdat de Joden zich hiertegen verzetten, zag ik me gedwongen mij op de keizer te beroepen, dit echter niet als had ik enige klacht in te brengen tegen mijn volk. Dat is dus de reden, waarom ik verzocht u te mogen zien en u toe te spreken. Het is om de verwachting van Israël, dat ik deze ketenen draag. Volle twee jaar vertoefde Paulus daar in een eigen huurwoning en ontving allen die bij hem kwamen. Hij predikte het Rijk Gods en gaf onderricht in de leer over de Heer Jezus Christus in alle vrijmoedigheid, zonder enige belemmering.

Tussenzang: Ps. 11 (10), 5. 6. 8.

Antifoon: God is rechtvaardig, het recht is Hem lief,
gerechten zullen Hem zien.

De Heer in zijn heilige tempel,
de Heer, Hij troont in de hemel.
Zijn ogen zien op ons neer,
zijn blikken doorvorsen de mensen.

Goeden en slechten doorziet Hij,
Hij haat wie het onrecht bemint.
Want God is rechtvaardig, het recht is Hem lief,
gerechten zullen Hem zien.

Alleluia: Joh. 16, 7. 13.
Alleluia. De Geest der waarheid zal Ik tot u zenden, zegt de Heer, en Hij zal u tot de volle waarheid brengen. Alleluia.

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes, 21, 20-25.
In die tijd, toen Petrus zich omkeerde, zag hij, dat de leerling van wie Jezus veel hield, hen volgde; dezelfde die ook bij de maaltijd tegen Jezus’ borst had geleund en had gezegd: Heer, wie is het die U zal overleveren. Toen Petrus hem nu zag, vroeg hij aan Jezus: Wat dan met hem? Waarop Jezus hem zei: Als ik hem wil laten blijven tot Ik kom, is dat uw zaak? Gij moet Mij volgen. Zo ontstond onder de broeders het gerucht, dat die leerling niet zou sterven. Doch Jezus had hem niet gezegd dat hij niet zou sterven, maar: Als Ik hem wil laten blijven tot Ik kom, is dat uw zaak? Dit is de leerling, die van deze dingen getuigt en dit geschreven heeft, en wij weten dat zijn getuigenis waar is. Er zijn nog veel andere dingen die Jezus gedaan heeft. Maar als ze een voor een beschreven worden, dan zou naar mijn mening zelfs de hele wereld te klein zijn voor de boeken die men dan zou moeten schrijven.

Bij de gedachtenis van Onze Lieve Vrouw ter Nood (bisdom Haarlem-Amsterdam) kunnen de volgende Evangelies genomen worden:

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas, 2, 27-35.
In die tijd was Simeon door de Geest gedreven naar de tempel gekomen. Toen de ouders het kind Jezus daar binnenbrachten om aan Hem het voorschrift der Wet te vervullen, nam ook hij het Kind in zijn armen en verkondigde Gods lof met de woorden: Uw dienaar laat gij, Heer, nu naar uw woord in vrede gaan: mijn ogen hebben thans uw Heil aanschouwd dat Gij voor alle volken hebt bereid; een licht dat voor de heidenen straalt, een glorie voor uw volk Israël. Zijn vader en moeder stonden verbaasd over wat van Hem gezegd werd. Daarop sprak Simeon over hen een zegen uit en hij zei tot Maria, zijn moeder: Zie, dit Kind is bestemd tot val of opstanding van velen in Israël, tot een teken dat weersproken wordt, opdat de gezindheid van vele harten openbaar moge worden; en uw eigen ziel zal door een zwaard worden doorboord.

of:

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas, 1, 39-55.
In die dagen reisde Maria met spoed naar het bergland, naar een stad in Juda. Zij ging het huis van Zacharias binnen en groette Elisabet. Zodra Elisabet de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot. Elisabet werd vervuld met de heilige Geest en riep uit met luide stem: Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot. Waaraan heb ik het te danken, dat de moeder van mijn Heer naar mij toe komt? Zie, zodra de klank van uw groet mijn oor bereikte, sprong het kind van vreugde op in mijn schoot. Zalig zij die geloofd heeft, dat tot vervulling zal komen wat haar vanwege de Heer gezegd is. En Maria sprak: Mijn hart prijst hoog de Heer. Van vreugde juicht mijn geest om God, mijn redder: daar Hij welwillend neerzag op de kleinheid zijner dienstmaagd. En zie, van heden af prijst elk geslacht mij zalig, omdat Hij die machtig is aan mij zijn wonderwerken deed, en heilig is zijn Naam. Barmhartig is Hij, van geslacht tot geslacht, voor hen die Hem vrezen. Hij toont de kracht van zijn arm; slaat trotsen van hart uiteen. Heersers ontneemt Hij hun troon, maar Hij verheft de geringen. Die hongeren overlaadt Hij met gaven, en rijken zendt Hij heen met lege handen. Zijn dienaar Israël heeft Hij zich aangetrokken, gedachtig zijn barmhartigheid voor eeuwig jegens Abraham en zijn geslacht, gelijk Hij had gezegd tot onze Vaderen.

Vieringen door de week

H. Nicolaas Baarn 

Lauden: iedere werkdag 8.15 – 8.30 uur

Eucharistie: dinsdag 19.00 – 19.45 uur

woensdag/donderdag: 8.45 – 9.30 uur

vrijdag: 19.00 – 20.00 uur

HH. Michael en Laurens de Bilt

Dinsdag 10:00 uur, Gebedsviering

H. Nicolaas Eemnes

Donderdag 10.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Petrus en Pauluskerk Soest

Woensdag 9.00 uur, Gebedsviering

Vrijdag 9.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Contact

Parochiesecretariaat HH. Martha en Maria:
Steenhoffstraat 41
3764 BJ Soest
KvK nr 74836048
Bereikbaar op maandag en woensdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
E-mailadres: info@marthamaria.nl
Telefoonnummer: 035-6011320

U kunt ook het contactformulier gebruiken.