Lezingen van 30 november 2022

Feest van de H. Andreas, apostel

Andreas werd geboren in Betsaïda. Getroffen door de prediking van Johannes de Doper werd hij diens leerling. Andreas bracht zijn broer Simon in contact met Jezus. Van beroep waren de beide gebroeders visser. Zij verdienden hun kost, voordat ze zich bij Jezus voegden, aan het Meer van Galilea. Samen met Filippus leidde hij een groep Helleense heidenen in Jeruzalem naar Jezus. Vóór de wonderbaarlijke broodvermenigvuldiging wees Andreas een jongen aan die broden en vissen had. Volgens een bepaalde overlevering heeft de apostel na Pinksteren het Evangelie verkondigd in het huidige Bulgarije en Griekenland. Hij stierf de marteldood aan een andreaskruis, een kruis dat de vorm van een X had, in Achaia omstreeks het jaar 60. Andreas is de patroonheilige van onder meer Schotland, Rusland en Griekenland.

Eerste lezing: Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome, 10, 9-18.
Broeders en zusters,
Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is, en als uw hart gelooft dat God Hem van de doden heeft opgewekt, zult gij gered worden. Het geloof van uw hart brengt de gerechtigheid en de belijdenis van uw mond het heil. Zo zegt het de Schrift: Niemand die in Hem gelooft, zal worden teleurgesteld. Er bestaat geen verschil tussen Jood en heiden. Zij hebben allen dezelfde Heer, rijk aan gaven voor allen die Hem aanroepen. Want alwie de Naam des Heren aanroept, zal gered worden. Maar hoe kan men Hem aanroepen zonder in Hem te geloven? Hoe in Hem geloven zonder van Hem te hebben gehoord? Hoe kan men van Hem horen als niemand Hem verkondigt? En hoe zullen zij Hem verkondigen als zij niet zijn gezonden? Gelijk er geschreven staat: Hoe lieflijk zijn de voeten van hen die het goede nieuws brengen. Maar niet allen hebben aan het goede nieuws gehoor gegeven. Jesaja zegt het reeds: Heer, wie heeft geloof geschonken aan onze prediking? Zo ontstaat dan het geloof door de prediking en de prediking geschiedt in opdracht van Christus. Maar, zo vraag ik, hebben zij haar misschien niet gehoord? Toch wel: Hun geluid heeft zich over de gehele aarde verspreid en hun woorden weerklonken tot aan de uiteinden der wereld.

Tussenzang: Ps. 19 (18), 2-3. 4-5.
Antifoon:    Over heel de aarde klinkt hun roep.

De hemel verkondigt Gods heerlijkheid,
het uitspansel toont ons het werk van Zijn handen.
De dag roept het toe aan de volgende dag,
de nacht geeft het door aan de nacht.

Geen woord wordt gesproken, geen stem weerklinkt,
geen enkel geluid is te horen;
toch klinkt over heel de aarde hun roep,
hun boodschap dringt door tot de rand van de wereld.

Alleluia: Mt. 4, 19.
Alleluia. Komt, volg Mij; Ik zal u vissers van mensen maken. Alleluia.

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs, 4, 18-22.
Toen Jezus zich eens bij het meer van Galilea ophield, zag Hij twee broers, Simon die Petrus wordt genoemd en diens broer Andreas. Zij waren bezig het net uit te werpen in het meer; het waren namelijk vissers. Hij sprak tot hen: Komt, volgt Mij; Ik zal u vissers van mensen maken. Terstond lieten zij hun netten in de steek en volgden Hem. Iets verder zag Hij nog twee broers, Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en diens broer Johannes; met hun vader Zebedeüs waren zij in de boot de netten aan het klaarmaken. Hij riep hen, en onmiddellijk lieten zij de boot en hun vader achter en volgden Hem.

Vieringen door de week

H. Nicolaas Baarn 

Lauden: iedere werkdag 8.15 - 8.30 uur

Eucharistie: dinsdag 19.00 - 19.45 uur

woensdag/donderdag: 8.45 - 9.30 uur

vrijdag: 19.00 - 20.00 uur

HH. Michael en Laurens de Bilt

Dinsdag 10:00 uur, Gebedsviering

H. Nicolaas Eemnes

Donderdag 10.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Petrus en Pauluskerk Soest

Woensdag 9.00 uur, Gebedsviering

Vrijdag 9.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Contact

Parochiesecretariaat HH. Martha en Maria:
Steenhoffstraat 41
3764 BJ Soest
KvK nr 74836048
Bereikbaar op maandag en woensdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
E-mailadres: info@marthamaria.nl
Telefoonnummer: 035-6011320

U kunt ook het contactformulier gebruiken.