Lezingen van 31 januari 2020

Vrijdag in week 3 door het jaar

Gedachtenis van de heilige Johannes (Don) Bosco, priester
Giovanni Bosco werd geboren in 1815 te Becchi in het bisdom Turijn. Hij was de zoon van arme boeren. Zijn vader stierf toen Giovanni twee jaar oud was. Na zijn priesterwijding in 1841 werkte hij als kapelaan in Turijn. Daar kwam hij in contact met de verwaarloosde straatjeugd. Hij trok zich het lot aan van de weesjongens en stichtte in 1846 een opvanghuis. Zijn verdere leven stond voortaan in het teken van opvoeding en onderwijs.
Don Bosco was een geniale pedagoog. Hij verhief zich niet boven zijn pupillen, maar was voor hen een solidaire metgezel. Don Bosco leerde dat jongeren enkel door liefde kunnen uitgroeien tot verantwoordelijke personen. Die liefde komt van God, leerde hij.
Don Bosco stichtte twee religieuze congregaties: de Salesianen in 1859 en de Zusters van Maria Hulp der Christenen in 1872. Tijdens zijn leven waren er 250 huizen en instellingen in Europa en Amerika die in zijn geest werkten. In die instellingen vonden 130.000 kinderen een thuis. Jaarlijks leerden daar 18.000 een vak.
Don Bosco was in woord en geschrift een hartstochtelijk verdediger van de katholieke leer en het gezag van de paus. Bekend is zijn visioen, waar hij het schip van de Kerk met op de boeg de paus door een woeste zee ziet varen. Het schip kan zich enkel handhaven door zich vast te klampen aan twee enorme zuilen. Op de ene zuil staat de heilige Hostie en op de andere de Maagd Maria, de twee speerpunten van Don Bosco’s apostolaat.
Zijn zielzorg richtte zich niet alleen op kinderen en adolescenten. Ook voor veel volwassenen was Don Bosco een geestelijk leidsman en biechtvader. Velen kwamen door zijn prediking en voorbeeld tot bekering. Don Bosco stierf op 31 januari 1888 te Turijn. Paus Pius XI verklaarde hem in 1934 heilig.

Eerste lezing: Uit het tweede boek Samuël, 11, 1-4a. 5-10. 13-17.
Omstreeks de jaarwisseling, wanneer de koningen te velde trekken. liet David Joab met zijn eigen lijfwacht en alle Israëlieten uitrukken; zij vernietigden de Ammonieten en sloegen het beleg voor Rabba. David zelf bleef in Jeruzalem. Op een avond stond David van zijn rustbed op en ging wat wandelen op het dakterras van het paleis. Vanaf het terras zag hij een vrouw die aan het baden was; zij was zeer schoon. David liet naar de vrouw navraag doen en er werd hem gezegd: Het is Batseba, de dochter van Eliam, de vrouw van Uria de Hethiet. Toen zond David boden om de vrouw te halen; zij kwam bij hem en hij sliep met haar. De vrouw werd zwanger en zij liet aan David berichten: Ik ben zwanger. Toen zond David een boodschap aan Joab: Stuur Uria de Hethiet naar mij toe. Joab stuurde Uria naar David. Toen Uria bij hem kwam, informeerde David, hoe het met Joab ging en met het leger en met de oorlog. Daarna zei hij tot Uria: Ga naar huis en neem een bad. Uria verliet het paleis, waarbij een schotel van de koninklijke tafel achter hem werd aangedragen. Maar Uria overnachtte in het portaal van het paleis, bij de dienaren van zijn heer, en hij ging niet naar huis. Toen aan David gemeld werd dat Uria niet naar huis was gegaan, zei hij tot Uria: U hebt toch een hele reis achter de rug. Waarom zijt ge dan niet naar huis gegaan? David nodigde hem uit te eten en te drinken aan zijn tafel en hij maakte hem dronken. Toch ging Uria ‘s avonds weer slapen op zijn brits bij de dienaren van zijn heer en hij ging niet naar huis. De volgende morgen schreef David een brief aan Joab, die hij door Uria liet overbrengen. In die brief schreef hij het volgende: Zet Uria vooraan in de strijd, waar het hevigst gevochten wordt, en trek u dan achter hem terug, zodat hij wordt getroffen en sneuvelt. Toen zette Joab bij de belegering van de stad Uria op een bepaalde plaats, waar hij wist dat er sterke troepen stonden. De bewoners van de stad deden een uitval tegen Joab; er vielen enigen van het volk, van Davids lijfwacht; ook Uria de Hethiet vond de dood.

Tussenzang: Ps. 51 (50), 3-4. 5-6a. 6b-7. 10-11.

Antifoon: God, ontferm U over mij in uw barmhartigheid,
delg mijn zondigheid in uw erbarmen.

God, ontferm U over mij in uw barmhartigheid,
delg mijn zondigheid in uw erbarmen.
Was mijn schuld volkomen van mij af,
reinig mij van al mijn zonden.

Ik erken dat ik misdreven heb,
altijd heb ik mijn vergrijp voor ogen.
Jegens U alleen heb ik gezondigd,
wat U tegenstaat heb ik gedaan.

Dus zijt Gij rechtvaardig in uw oordeel,
is het vonnis dat Gij velt gegrond.
Ach, met schuld belast werd ik geboren,
schuldig was het dat mijn moeder mij ontving.

Maak mij weer ontvankelijk voor blijde klanken,
geef mijn gekastijde lichaam nieuwe levensmoed.
Wend uw ogen af van mijn gebreken,
scheld mij al mijn schulden kwijt.

Alleluia: Ps. 130 (129), 5.
Alleluia. Op de Heer stel ik mijn hoop, op zijn woord vertrouw ik. Alleluia.

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus, 4, 26-34.
In die tijd zei Jezus tot de menigte: Het gaat met het Rijk Gods als met een man die zijn land bezaait; hij slaapt en staat op, ‘s nachts en overdag, en onderwijl kiemt het zaad en schiet op, maar hij weet niet hoe. Uit eigen kracht brengt de aarde vruchten voort, eerst de groene halm, dan de aar, dan het volgroeide graan in de aar. Zodra de vrucht het toelaat slaat hij er de sikkel in, want het is tijd voor de oogst. En verder: Welke vergelijking kunnen we vinden voor het Rijk Gods en in welke gelijkenis zullen we het voorstellen? Het lijkt op een mosterdzaadje. Wanneer dat gezaaid wordt in de grond, is het wel het allerkleinste zaadje op aarde; maar eenmaal gezaaid schiet het op en het wordt groter dan alle tuingewassen, en het krijgt grote takken, zodat de vogels in zijn schaduw kunnen nestelen. In vele dergelijke gelijkenissen verkondigde Hij hun zijn leer op de wijze die zij konden verstaan. Anders dan in gelijkenissen sprak Hij niet tot hen, maar eenmaal met zijn leerlingen alleen gaf Hij van alles uitleg.

Vieringen door de week

H. Nicolaas Baarn 

Lauden: iedere werkdag 8.15 – 8.30 uur

Eucharistie: dinsdag 19.00 – 19.45 uur

woensdag/donderdag: 8.45 – 9.30 uur

vrijdag: 19.00 – 20.00 uur

HH. Michael en Laurens de Bilt

Dinsdag 10:00 uur, Gebedsviering

H. Nicolaas Eemnes

Donderdag 10.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Petrus en Pauluskerk Soest

Woensdag 9.00 uur, Gebedsviering

Vrijdag 9.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Contact

Parochiesecretariaat HH. Martha en Maria:
Steenhoffstraat 41
3764 BJ Soest
KvK nr 74836048
Bereikbaar op maandag en woensdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
E-mailadres: info@marthamaria.nl
Telefoonnummer: 035-6011320

U kunt ook het contactformulier gebruiken.