Lezingen van 31 januari 2023

Dinsdag in week 4 door het jaar

Gedachtenis van de heilige Johannes (Don) Bosco, priester
Giovanni Bosco werd geboren in 1815 te Becchi in het bisdom Turijn. Hij was de zoon van arme boeren. Zijn vader stierf toen Giovanni twee jaar oud was. Na zijn priesterwijding in 1841 werkte hij als kapelaan in Turijn. Daar kwam hij in contact met de verwaarloosde straatjeugd. Hij trok zich het lot aan van de weesjongens en stichtte in 1846 een opvanghuis. Zijn verdere leven stond voortaan in het teken van opvoeding en onderwijs.
Don Bosco was een geniale pedagoog. Hij verhief zich niet boven zijn pupillen, maar was voor hen een solidaire metgezel. Don Bosco leerde dat jongeren enkel door liefde kunnen uitgroeien tot verantwoordelijke personen. Die liefde komt van God, leerde hij.
Don Bosco stichtte twee religieuze congregaties: de Salesianen in 1859 en de Zusters van Maria Hulp der Christenen in 1872. Tijdens zijn leven waren er 250 huizen en instellingen in Europa en Amerika die in zijn geest werkten. In die instellingen vonden 130.000 kinderen een thuis. Jaarlijks leerden daar 18.000 een vak.
Don Bosco was in woord en geschrift een hartstochtelijk verdediger van de katholieke leer en het gezag van de paus. Bekend is zijn visioen, waar hij het schip van de Kerk met op de boeg de paus door een woeste zee ziet varen. Het schip kan zich enkel handhaven door zich vast te klampen aan twee enorme zuilen. Op de ene zuil staat de heilige Hostie en op de andere de Maagd Maria, de twee speerpunten van Don Bosco's apostolaat.
Zijn zielzorg richtte zich niet alleen op kinderen en adolescenten. Ook voor veel volwassenen was Don Bosco een geestelijk leidsman en biechtvader. Velen kwamen door zijn prediking en voorbeeld tot bekering. Don Bosco stierf op 31 januari 1888 te Turijn. Paus Pius XI verklaarde hem in 1934 heilig.

Eerste lezing: Uit de brief aan de Hebreeën, 12, 1-4.
Broeders en zusters,
Laten wij ons aansluiten bij die menigte getuigen van het geloof, en elke last en belemmering van de zonde van ons afschudden, om vastberaden de wedstrijd te lopen waarvoor we hebben ingeschreven. Ziet naar Jezus, de aanvoerder en voltooier van het geloof. In plaats van de vreugde die Hem toekwam, heeft Hij een kruis op zich genomen en de schande niet geteld: nu zit Hij aan de rechterzijde van Gods troon. Denkt aan Hem die zoveel tegenstand van zondaars te verduren had; dat zal u helpen om niet uit te vallen en de moed niet op te geven. Uw strijd tegen de zonde heeft u nog geen bloed gekost.

Tussenzang: Ps. 22 (21), 26b-27. 28. 30. 31-32.
Antifoon:    Allen die God zoeken, prijzen Hem.

Voor heel de gemeente zal ik U prijzen, Heer,
U danken voor het oog van de godvrezenden.
De armen zullen eten en verzadigd worden,
en allen die God zoeken prijzen Hem,
hun moed zal weer herleven.

Dan zullen alle landen van de aarde
de Heer gedenken en zich tot Hem keren;
en nedervallen zullen voor Zijn Aangezicht
de stammen en de volken overal.
Die rusten in de aarde zullen Hem aanbidden
en voor Hem zal buigen wie afdaalt in het stof.

Mijn ziel zal voor Zijn Aanschijn blijven leven,
mijn nageslacht zal steeds Zijn dienaar zijn.
Het zal verhalen van de Heer aan het geslacht dat komt,
van Zijn gerechtigheid aan die geboren worden:
dit heeft de Heer gedaan.

Alleluia: Joh. 6, 64b. 69b.
Alleluia. Uw woorden, Heer, zijn geest en leven; Uw woorden zijn woorden van eeuwig leven. Alleluia.

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus, 5, 21-43.
Toen Jezus weer met de boot overgestoken was stroomde veel volk bij Hem samen. Terwijl Hij zich aan de oever van het meer bevond kwam er een zekere Jaïrus, de overste van de synagoge. Toen hij Hem zag, viel hij Hem te voet en smeekte Hem met aandrang: Mijn dochtertje kan elk ogenblik sterven, kom toch haar de handen opleggen, opdat ze mag genezen en leven. Jezus ging met hem mee. Een dichte menigte vergezelde Hem en drong van alle kanten op. Er was een vrouw bij die al twaalf jaar aan bloedvloeiing leed. Zij had veel te verduren gehad van een hele reeks dokters en haar gehele vermogen uitgegeven, maar zonder er baat bij te vinden; integendeel het was nog erger met haar geworden. Omdat zij over Jezus gehoord had, drong zij zich in de menigte naar voren en raakte Zijn mantel aan. Want ze zei bij zichzelf: Als ik slechts Zijn kleren kan aanraken, zal ik al genezen zijn. Terstond hield de bloeding op en werd ze aan haar lichaam gewaar, dat ze van haar kwaal genezen was. Op hetzelfde ogenblik was Jezus zich bewust dat er een kracht van Hem was uitgegaan; Hij keerde zich te midden van de menigte om en vroeg: Wie heeft Mijn kleren aangeraakt? Zijn leerlingen zeiden tot Hem: Gij ziet dat de menigte van alle kanten opdringt en Gij vraagt: Wie heeft Mij aangeraakt? Maar Hij liet Zijn blik rondgaan om te zien wie dat gedaan had. Wetend wat er met haar gebeurd was, kwam de vrouw zich angstig en bevend voor Hem neerwerpen en bekende Hem de hele waarheid. Toen sprak Hij tot haar: Dochter, uw geloof heeft u genezen. Ga in vrede en wees van uw kwaal verlost. Hij was nog niet uitgesproken, of men kwam uit het huis van de overste van de synagoge met de boodschap: Uw dochter is gestorven. Waartoe zoudt ge de Meester nog langer lastig vallen? Jezus ving op wat er bericht werd en zei tot de overste van de synagoge: Wees niet bang, maar blijf geloven. Hij liet niemand met zich meegaan, behalve Petrus, Jakobus en Johannes, de broer van Jakobus. Toen zij aan het huis van de overste kwamen zag Hij het rouwmisbaar van mensen die luid weenden en weeklaagden. Hij ging naar binnen en zei tot hen: Waarom dit misbaar en geween? Het kind is niet gestorven maar slaapt. Doch ze lachten Hem uit. Maar Hij stuurde ze allemaal naar buiten en ging met Zijn metgezellen en de vader en moeder van het kind het vertrek binnen waar het kind lag. Hij pakte de hand van het kind en zei tot haar: Talita koemi; wat vertaald betekent: Meisje, Ik zeg u, sta op. Onmiddellijk stond het meisje op en liep rond want het was twaalf jaar. En ze stonden stom van verbazing. Hij legde hun nadrukkelijk op, dat niemand het te weten mocht komen, en voegde eraan toe dat men haar te eten moest geven.

Vieringen door de week

H. Nicolaas Baarn 

Lauden: iedere werkdag 8.15 - 8.30 uur

Eucharistie: dinsdag 19.00 - 19.45 uur

woensdag/donderdag: 8.45 - 9.30 uur

vrijdag: 19.00 - 20.00 uur

HH. Michael en Laurens de Bilt

Dinsdag 10:00 uur, Gebedsviering

H. Nicolaas Eemnes

Donderdag 10.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Petrus en Pauluskerk Soest

Woensdag 9.00 uur, Gebedsviering

Vrijdag 9.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Contact

Parochiesecretariaat HH. Martha en Maria:
Steenhoffstraat 41
3764 BJ Soest
KvK nr 74836048
Bereikbaar op maandag en woensdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
E-mailadres: info@marthamaria.nl
Telefoonnummer: 035-6011320

U kunt ook het contactformulier gebruiken.