Lezingen van 31 juli 2023

Maandag in week 17 door het jaar

Gedachtenis van de heilige Ignatius van Loyola, priester
Iñigo de Loyola werd in 1491 in Loyola (Baskenland) geboren. In 1506 werd hij page aan het Spaanse Hof in Arévalo. Daar ontwikkelde de jonge edelman zich tot koninklijk militair. In 1521 moest hij het fort Pamplona verdedigen. Op het slagveld werd hij geraakt door een kanonskogel. Ernstig gewond aan zijn benen wachtte hem een lange genezingstijd. Uit verveling las hij op een dag een boek over heiligenlevens. Daar was hij zo van onder de indruk dat hij sindsdien nog maar één ambitie heeft: soldaat van Christus te zijn. Toen hij weer kon lopen, besloot hij als pelgrim naar het Heilig Land te reizen. Onderweg bezocht hij de benedictijnenabdij van Montserrat. Daar voerde hij een hevige innerlijke strijd. Iñigo leek een speelbal geworden te zijn tussen geestelijke en wereldlijke verlangens, maar ook tussen geluksgevoelens en walging over zijn eigen zondigheid. Na een intensieve meditatie wist hij zich onverschillig te maken voor alle verwarrende impulsen die hem van zijn roeping afhielden. In Manresa, vlakbij Montserrat, vertrouwde Iñigo zijn eigen meditatiemethode aan het papier toe. Daarmee legde hij de basis voor de beroemde Geestelijke Oefeningen. Hij vervolgde zijn reis, maar al snel werd hem duidelijk dat hij zijn pelgrimsdoel niet kon bereiken. Er volgden vele omzwervingen. In Parijs voltooide hij zijn filosofische en theologische studies. Daar veranderde Iñigo zijn naam in Ignacio. Ook kreeg hij er zijn eerste volgelingen, waaronder Franciscus Xaverius. Samen met hen stichtte hij de Sociëteit van Jezus. In 1540 gaf paus Paulus III zijn goedkeuring aan deze nieuwe religieuze orde. In Rome beloofden de Jezuïeten de paus onvoorwaardelijke gehoorzaamheid. Ze speelden een essentiële rol in de Contrareformatie. Toen Ignatius in 1566 te Rome stierf waren er al duizend jezuïeten. Paus Gregorius XV verklaarde Ignatius in 1622 heilig. Zijn lichaam ligt begraven in de Romeinse barokkerk Il Gesù.

Eerste lezing: Uit het boek Exodus, 32, 15-24. 30-34.
In die dagen begaf Mozes zich op weg en daalde de berg af. Hij had de twee platen met de tekst van het verbond bij zich, de platen die aan beide kanten beschreven waren; ze waren aan twee kanten beschreven, aan de voorkant, maar ook aan de achterkant. De platen waren Gods eigen werk, het schrift was Gods eigen schrift; Hij had het er zelf ingegrift. Toen Jozua het gejoel in het kamp hoorde, zei hij tot Mozes: Dat lijkt wel het rumoer van een veldslag in het kamp. Hij antwoordde: Het zijn geen juichkreten van overwinnaars, en het is ook geen gejammer van overwonnenen, ze zijn aan het zingen. Toen Mozes dichter bij het kamp kwam, zag hij het stierenbeeld en het gedans. Hij ontstak in toorn en smeet de platen tegen de voet van de berg aan stukken. Toen greep hij het beeld dat zij gemaakt hadden, gooide het in het vuur, verpulverde het, strooide de as in het water en liet dat de Israëlieten drinken. Toen vroeg Mozes aan Aäron: Wat heeft het volk toch met u gedaan, dat ge het tot zo'n zware zonde hebt laten komen? Aäron gaf ten antwoord: Mijn heer moet niet kwaad zijn. U weet zelf hoe dit volk tot kwaad geneigd is. Ze vroegen mij: Maak een god die voor ons uittrekt. Want die Mozes, de man die ons uit Egypte heeft geleid, we weten niet wat er met hem aan de hand is. Ik antwoordde: Laat iedereen die goud draagt dit afdoen. Toen brachten ze mij het goud, ik wierp het in het vuur en zo zijn we aan dit stierenbeeld gekomen. De volgende dag zei Mozes tot het volk: Gij hebt zwaar gezondigd. Maar ik zal weer de berg opgaan naar de Heer. Misschien kan ik verzoening bewerken voor uw zonden. Mozes ging weer naar de Heer en sprak: Helaas, dit volk heeft zwaar tegen U gezondigd door een god van goud te maken. Kunt Gij hun toch geen vergiffenis schenken? Als dat niet gaat, schrap mij dan uit het boek dat Gij hebt geschreven. De Heer antwoordde Mozes: Ik schrap uit Mijn boek alleen wie tegen Mij zondigt. Breng het volk maar naar de plaats die Ik u heb aangewezen. Mijn engel zal voor u uitgaan. Maar de dag van vergelding komt en dan zal Ik hun hun zonden vergelden.

Tussenzang: Ps. 106 (105), 19-20. 21-22. 23.
Antifoon:    Verheerlijkt de Heer, omdat Hij ons weldoet.

Het volk maakte een heilig kalf bij de Horeb
en wierp zich neer voor een gietsel van goud.
Hun Glorie ruilden zij tegen een afgod,
het beeld van een grasetend rund.

Zij waren vergeten dat God hen gered had,
Hij die in Egypte Zijn macht had getoond;
die wonderdaden verricht had in Cham
en bij de Rietzee verbazende dingen.

Hij dacht er al aan hen los te laten
toen Mozes, Zijn vriend, tussenbeide kwam.
Die pleitte voor hen om hen niet te verdelgen
en wendde Gods toorn van hen af.

Alleluia: Joh. 8, 12b.
Alleluia. Ik ben het licht der wereld, zegt de Heer. Wie Mij volgt zal het levenslicht bezitten. Alleluia.

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs, 13, 31-35.
In die tijd hield Jezus de menigte deze gelijkenis voor: Het Rijk der hemelen gelijkt op een mosterdzaadje, dat iemand op zijn akker zaaide. Weliswaar is dit het allerkleinste zaadje, maar wanneer het is opgeschoten, is het groter dan de andere tuingewassen; het wordt een boom, zodat de vogels in zijn takken komen nestelen. Nog een andere gelijkenis vertelde Hij hun: Het Rijk der hemelen gelijkt op gist, die een vrouw in drie maten bloem verwerkte, totdat deze in hun geheel gegist waren. Dit alles sprak Jezus tot het volk in gelijkenissen en zonder gelijkenissen leerde Hij hun niets, opdat in vervulling zou gaan het door de profeet gesproken woord: Ik zal Mijn mond openen in gelijkenissen, Ik zal openbaren wat verborgen is geweest vanaf de grondvesting der wereld.

Vieringen door de week

H. Nicolaas Baarn 

Lauden: iedere werkdag 8.15 - 8.30 uur

Eucharistie: dinsdag 19.00 - 19.45 uur

woensdag/donderdag: 8.45 - 9.30 uur

vrijdag: 19.00 - 20.00 uur

HH. Michael en Laurens de Bilt

Dinsdag 10:00 uur, Gebedsviering

H. Nicolaas Eemnes

Donderdag 10.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Petrus en Pauluskerk Soest

Woensdag 9.00 uur, Gebedsviering

Vrijdag 9.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Contact

Parochiesecretariaat HH. Martha en Maria:
Steenhoffstraat 41
3764 BJ Soest
KvK nr 74836048
Bereikbaar op maandag en woensdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
E-mailadres: info@marthamaria.nl
Telefoonnummer: 035-6011320

U kunt ook het contactformulier gebruiken.