Lezingen van 4 maart 2023

Zaterdag in week 1 van de veertigdagentijd

Vrije gedachtenis van de heilige Casimir
Casimir werd geboren te Krakau in 1458. Hij was de zoon van koning Casimir IV en zijn vrouw Elisabeth, dochter van de koning van Bohemen en Hongarije. Op 13-jarige leeftijd werd hij door de Hongaarse adel tot koning van Hongarije uitgeroepen, maar zijn rivaal Mattias Corvinus verhinderde dat vanwege eigen koninklijke ambities. Casimir legde zich daarbij neer en wijdde zich geheel en al aan het geestelijk leven. In 1481 wees hij een huwelijk met de dochter van de Duitse keizer Frederik III af, omdat hij omwille van het Rijk der Hemelen ongehuwd wilde blijven en de gelofte van kuisheid had afgelegd.
Toen zijn vader naar Litouwen vertrok om daar zijn rijk te verdedigen tegen de Russen, werd Casimir van 1479 tot 1483 regent. Spoedig verwierf hij grote achting van het volk, omdat hij het rijk rechtvaardig en mild bestuurde. Hij kreeg de bijnaam 'Broeder en Beschermer der Armen'. Zijn belangrijkste politieke prestatie was het herstel van de maatschappelijke veiligheid na de grootschalige terreur van roversbendes. Op weg naar zijn vader in Litouwen werd hij getroffen door een longziekte. Daaraan bezweek hij op 4 maart 1484 aan het koninklijk hof in het Litouwse Grodno, nu gelegen in Wit-Rusland.
Casimir was een groot vereerder van de Moeder Gods en de heilige Eucharistie. Paus Clemens VIII verklaarde hem in 1602 heilig. Zijn graf bevond zich in de Dom van Vilnius, de hoofdstad van Litouwen. Na de verandering van deze kerk in een museum werd zijn gebeente overgebracht naar de Petrus-en-Pauluskerk in Vilnius.

Eerste lezing: Uit het boek Deuteronomium, 26, 16-19.
Mozes sprak tot het volk: Heden gebiedt de Heer uw God u deze voorschriften en bepalingen te volbrengen. Gij moet ze stipt ten uitvoer brengen, met heel uw hart en heel uw ziel. Gij hebt heden van de Heer de verzekering gekregen, dat Hij uw God zal zijn, als gij tenminste Zijn wegen gaat, Zijn voorschriften, geboden en bepalingen onderhoudt en naar Hem luistert. En de Heer heeft heden van u de verzekering gekregen, dat gij, zoals Hij beloofd heeft, Zijn eigen volk zult zijn en al Zijn geboden zult onderhouden. Daarom zal Hij aan u groter eer, faam en luister schenken dan aan de andere volken, die Hij geschapen heeft, en zult gij een volk zijn dat de Heer uw God is toegewijd, zoals Hij beloofd heeft.

Tussenzang: Ps. 119 (118), 1-2. 4-5. 7-8.
Antifoon:    Gelukkig die voortgaan volgens de wet van de Heer.

Gelukkig degenen wier levensweg rein is,
die voortgaan volgens de wet van de Heer.
Gelukkig die acht slaan op wat Hij verordent,
Hem zoeken met heel hun hart.

Gij hebt Uw bevelen gegeven
opdat men ze trouw volbrengt;
Mogen mijn wegen recht zijn,
gericht op wat Gij beschikt.

Ik zal U in alle oprechtheid loven,
aanvaardend wat Gij hebt bepaald.
Aan Uw beschikkingen zal ik mij houden;
laat Gij mij dan niet alleen.

Vers voor het Evangelie: Ps. 51 (50), 12a. 14a.
Schep in mij een zuiver hart, mijn God, geef mij weer de weelde van Uw zegen.

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs, 5, 43-48.
In die tijd zei Jezus tot Zijn leerlingen: Gij hebt gehoord dat er gezegd is: Gij zult uw naaste beminnen en uw vijand haten. Maar ik zeg u: Bemint uw vijanden en bidt voor wie u vervolgen, opdat gij kinderen moogt worden van uw Vader in de hemel, die immers de zon laat opgaan over slechten en goeden en het laat regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Want als gij bemint die u beminnen, wat voor recht op loon hebt gij dan? Doen de tollenaars niet hetzelfde? En als gij alleen uw broeder groet, wat voor buitengewoons doet gij dan? Doen de heidenen dat ook niet? Weest dus volmaakt, zoals uw Vader in de hemel volmaakt is.

Vieringen door de week

H. Nicolaas Baarn 

Lauden: iedere werkdag 8.15 - 8.30 uur

Eucharistie: dinsdag 19.00 - 19.45 uur

woensdag/donderdag: 8.45 - 9.30 uur

vrijdag: 19.00 - 20.00 uur

HH. Michael en Laurens de Bilt

Dinsdag 10:00 uur, Gebedsviering

H. Nicolaas Eemnes

Donderdag 10.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Petrus en Pauluskerk Soest

Woensdag 9.00 uur, Gebedsviering

Vrijdag 9.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Contact

Parochiesecretariaat HH. Martha en Maria:
Steenhoffstraat 41
3764 BJ Soest
KvK nr 74836048
Bereikbaar op maandag en woensdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
E-mailadres: info@marthamaria.nl
Telefoonnummer: 035-6011320

U kunt ook het contactformulier gebruiken.