Lezingen van 5 januari 2021

Weekdag van de kersttijd na Epifanie

Vrije gedachtenis van de H. Karel (Houben) van Sint Andries, priester (bisdom Roermond)
Joannes Andreas Houben werd op 11 december 1821 in Munstergeleen geboren als vierde kind in een gezin van totaal tien kinderen. Ondanks moeilijkheden bleef hij zich met een hardnekkig doorzettingsvermogen inzetten voor zijn studie, want langzaam rijpte in hem zijn levensdoel: priester worden en wel als passionist. Op 5 november 1845 trad hij in het noviciaat van de paters passionisten in en ontving bij zijn inkleding de naam: Karel van Sint Andries. Na zijn priesterwijding op 21 december 1850 werd Karel uitgezonden naar Engeland. Daar kregen in het pastorale werk de immigranten uit het arme Ierland zijn bijzondere aandacht. Hij was dan ook zeer gelukkig toen hij op 9 juli 1857 naar Dublin mocht vertrekken, waar door de paters passionisten een nieuwe stichting begonnen was op het landgoed Mount Argus. In Ierland werd veel van zijn krachten gevraagd. Maar al spoedig ontdekten de mensen dat hij een heilig priester was. Hij zat bijna elke dag in de biechtstoel en kreeg faam als zielenarts. Hij stond vanuit een diep innerlijk leven elke dag klaar voor de armen, zieken en noodlijdenden. Hij werd meegesleept in de diepere deelname aan het geheim van Christus’ lijden. Gebedsleven en apostolaat waren geconcentreerd op Christus de gekruisigde. Hij stierf op 5 januari 1893. Pater Karel (Houben) van Sint Andries werd op 16 oktober 1988 door paus Johannes Paulus II zalig en op 3 juni 2007 door paus Benedictus XVI heilig verklaard.

Eerste lezing: Uit de eerste brief van de heilige apostel Johannes, 4, 7-10.
Vrienden,
Laten wij elkander liefhebben, want de liefde komt van God. Iedereen die liefheeft is een kind van God en kent God. De mens zonder liefde kent God niet, want God is liefde. En de liefde die God is, heeft zich onder ons geopenbaard, doordat Hij zijn enige Zoon in de wereld gezonden heeft om ons het leven te brengen. Hierin bestaat de liefde: niet wij hebben God liefgehad, maar Hij heeft ons liefgehad, en Hij heeft zijn Zoon gezonden om door het offer van zijn leven onze zonden uit te wissen.

Tussenzang: Ps. 72 (71), 2. 3-4ab. 7-8.

Antifoon: Hem huldigen alle vorsten der aarde
en alle volkeren dienen Hem.

Mijn God, verleen de Koning uw wijsheid,
de Koningszoon uw rechtvaardigheid.
Hij moge uw volk rechtvaardig besturen,
uw armen met billijkheid.

Dan stroomt de vrede omlaag van de bergen,
en van de heuvels het recht.
Hij zal het geringe volk beschermen,
de zonen der armen verlossen.

Rechtvaardigheid zal in zijn dagen ontbloeien
en welvaart alom tot het einde der maanden.
Regeren zal Hij van zee tot zee,
vanaf de Rivier tot de grens van de aarde.

Alleluia: Lc. 7, 16.
Alleluia. Een groot profeet is onder ons opgestaan; God heeft genadig neergezien op zijn volk. Alleluia.

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus, 6, 34-44.
In die tijd zag Jezus een grote menigte. Hij gevoelde medelijden met hen, want zij waren als schapen zonder herder; en Hij begon hen uitvoerig te onderrichten. Toen het al laat was geworden, kwamen zijn leerlingen naar Hem toe en zeiden: Deze plek is eenzaam en het is al laat. Stuur hen weg om naar de hoeven en dorpen in de omtrek te gaan en daar eten te kopen. Maar Hij gaf hun ten antwoord: Geeft gij hun maar te eten. Zij zeiden Hem daarop: Moeten wij dan voor tweehonderd denariën brood gaan kopen om hun te eten te geven? Hij zeide tot hen: Hoeveel broden hebt ge? Gaat eens kijken. Na zich op de hoogte gesteld te hebben, zeiden ze: Vijf, en twee vissen. Nu gaf Hij hun opdracht te zeggen dat allen zich groepsgewijze zouden neerzetten op het groene gras. Zij gingen zitten in groepen van honderd en van vijftig. Hij nam de vijf broden en de twee vissen, sloeg de ogen ten hemel, sprak de zegen uit, brak de broden en gaf ze aan zijn leerlingen om ze aan de mensen voor te zetten; ook de twee vissen verdeelde Hij onder allen. Allen aten tot zij verzadigd waren. Men haalde aan brokken en aan wat er aan vis over was twaalf volle korven op. Het waren vijfduizend mannen, die van de broden gegeten hadden.

Vieringen door de week

H. Nicolaas Baarn 

Lauden: iedere werkdag 8.15 – 8.30 uur

Eucharistie: dinsdag 19.00 – 19.45 uur

woensdag/donderdag: 8.45 – 9.30 uur

vrijdag: 19.00 – 20.00 uur

HH. Michael en Laurens de Bilt

Dinsdag 10:00 uur, Gebedsviering

H. Nicolaas Eemnes

Donderdag 10.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Petrus en Pauluskerk Soest

Woensdag 9.00 uur, Gebedsviering

Vrijdag 9.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Contact

Parochiesecretariaat HH. Martha en Maria:
Steenhoffstraat 41
3764 BJ Soest
KvK nr 74836048
Bereikbaar op maandag en woensdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
E-mailadres: info@marthamaria.nl
Telefoonnummer: 035-6011320

U kunt ook het contactformulier gebruiken.