Lezingen van 5 maart 2023

TWEEDE ZONDAG IN DE VEERTIGDAGENTIJD (Jaar A)

Eerste lezing: Uit het boek Genesis, 12, 1-4a.
In die dagen zei de Heer tot Abram: Trek weg uit uw land, uw stam en uw familie, naar het land dat Ik u zal aanwijzen. Ik zal een groot volk van u maken. Ik zal u zegenen en uw naam groot maken, zodat hij een zegen zal zijn. Ik zal zegenen die u zegenen, maar die u vervloeken zal Ik vervloeken. Door u zal zegen komen over alle geslachten op aarde. Toen trok Abram weg, zoals de Heer hem had opgedragen.

Tussenzang: Ps. 33 (32), 4-5. 18-19. 20 en 22.
Antifoon:    Geef ons, Heer, Uw barmhartigheid,
                    zoals wij op U vertrouwen.

Oprecht is immers het woord van de Heer,
en al wat Hij doet is betrouwbaar.
Recht en gerechtigheid heeft Hij lief,
de aarde is vol van Zijn mildheid.

Maar het is God die Zijn dienaars bewaakt,
hen die op Zijn gunst vertrouwen.
Dat Hij hen redden zal van de dood,
bij hongersnood hen zal voeden.

Daarom vertrouwt ons hart op de Heer,
is Hij ons een schild en een helper.
Geef ons dus, Heer, Uw barmhartigheid,
zoals wij op U vertrouwen.

Tweede lezing: Uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan Timóteus, 1, 8b-10.
Dierbare,
Draag uw deel in het lijden voor het evangelie, door de kracht van God, die ons gered heeft en geroepen met een heilige roeping, niet op grond van onze verdiensten, maar volgens het vrije besluit van Zijn genade, van alle eeuwigheid ons verleend in Christus Jezus. Nu is Zijn genade openbaar geworden door de verschijning van onze Heiland, Christus Jezus, die de dood heeft vernietigd en onvergankelijk leven deed aanlichten door het evangelie.

Vers voor het Evangelie:
Vanuit een schitterende wolk werd de stem van de Vader gehoord: Dit is Mijn welbeminde Zoon, luistert naar Hem.

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs, 17, 1-9.
In die tijd nam Jezus Petrus, Jakobus en diens broer Johannes met zich mee en bracht hen boven op een hoge berg, waar zij alleen waren. Hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd: Zijn gelaat begon te stralen als de zon en Zijn kleed werd glanzend als het licht. Opeens verschenen hun Mozes en Elia, die zich met Hem onderhielden. Petrus nam het woord en zei tot Jezus: Heer, het is goed dat wij hier zijn. Als Gij wilt, zal ik hier drie tenten opslaan, een voor U, een voor Mozes en een voor Elia. Nog had hij niet uitgesproken of een lichtende wolk overschaduwde hen en uit de wolk klonk een stem: Dit is Mijn Zoon, de Welbeminde, in wie Ik Mijn welbehagen heb gesteld; luistert naar Hem. Op het horen daarvan wierpen de leerlingen zich ter aarde neer, aangegrepen door een hevige vrees. Maar Jezus kwam naar hen toe, raakte hen aan en zei: Staat op en weest niet bang. Toen zij hun ogen opsloegen, zagen zij niemand meer dan alleen Jezus. Onder het afdalen van de berg gelastte Jezus hun: Spreekt met niemand over wat ge hebt aanschouwd voordat de Mensenzoon uit de doden is opgestaan.

Vieringen door de week

H. Nicolaas Baarn 

Lauden: iedere werkdag 8.15 - 8.30 uur

Eucharistie: dinsdag 19.00 - 19.45 uur

woensdag/donderdag: 8.45 - 9.30 uur

vrijdag: 19.00 - 20.00 uur

HH. Michael en Laurens de Bilt

Dinsdag 10:00 uur, Gebedsviering

H. Nicolaas Eemnes

Donderdag 10.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Petrus en Pauluskerk Soest

Woensdag 9.00 uur, Gebedsviering

Vrijdag 9.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Contact

Parochiesecretariaat HH. Martha en Maria:
Steenhoffstraat 41
3764 BJ Soest
KvK nr 74836048
Bereikbaar op maandag en woensdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
E-mailadres: info@marthamaria.nl
Telefoonnummer: 035-6011320

U kunt ook het contactformulier gebruiken.