Lezingen van 6 december 2022

Dinsdag in de tweede week van de Advent

Vrije gedachtenis van de heilige Nicolaas, bisschop; hoogfeest in kerken toegewijd aan de heilige Nicolaas
De heilige Nicolaas is de patroonheilige van ons Eucharistisch centrum, de H. Nicolaaskerk in Baarn. Ook de kerk op de Brink in Baarn was vóór de reformatie aan deze heilige toegewijd.
Van de heilige Nicolaas weten wij weinig. Hij is geboren in Patara in Lycië, een vroegere provincie van Klein-Azie en verloor op jeugdige leeftijd zijn ouders. Hij was rond het jaar 300 bisschop van Myra in Klein-Azie en nam als zodanig deel aan het Concilie van Nicea (325). In deze periode begon de christenvervolging weer onder keizer Calerius Valerius Maximus. De heilige Nicolaas kwam ook in de gevangenis terecht en werd zwaar gefolterd. Toch wist hij onder erbarmelijke omstandigheden en met veel pijn deel te nemen aan het Concilie van Nicea.
Op een zeereis stilde hij, door gebed, een zware storm; daarom wordt hij als patroon van de zeelieden vereerd. In het oosten wordt de heilige Nicolaas buitengewoon vereerd als grote wonderdoener en als verkondiger van Gods Woord. Hij stierf in het jaar 341. In 1087 werden zijn relieken door Italiaanse kooplieden gestolen en overgebracht van Myra naar Bari in Italië. Vanaf die tijd is zijn verering in het westen verder uitgebreid. Hollandse koopvaarders hebben de populariteit van Sint Nicolaas overgebracht naar de stad Amsterdam, waarvan 'Sinterklaas' de patroon is.
Veel legendes worden over hem verteld: het uitdelen van de bruidsschat voor drie dochters die, door geldgebrek, verkocht zouden worden om de bruidsschat te kunnen opbrengen; het redden van drie kleine kinderen, tijdens een hongersnood, die vermoord waren en in een vat ingepekeld lagen; het redden van mensen die ter dood veroordeeld waren, door hun onschuld te bewijzen.

Eerste lezing: Uit de profeet Jesaja, 40, 1-11
Troost, troost toch mijn volk, - zegt uw God -, spreek Jeruzalem moed in, roep haar toe, dat haar straftijd voorbij is, dat zij van Gods hand haar zonden dubbel betaald heeft gekregen. Een stem roept: Baan de Heer een weg in de steppe, effen voor onze God een heerbaan in de woestijn, elk dal moet gevuld, elke berg en heuvel geslecht worden, alle oneffenheden moeten vlak, de rotsmassa's een vallei worden. En verschijnen zal de glorie des Heren, en alle vlees zal daarvan getuige zijn: de mond des Heren heeft het gezegd. Een stem spreekt: Roep! En ik vraag: Wat moet ik roepen? Alle vlees is als gras, en al zijn glorie als een bloem op het veld: het gras verdort, de bloem verwelkt zodra een hete wind erover blaast: het gras zijn de mensen! Het gras verdort, de bloem verwelkt, maar het woord van onze God houdt eeuwig stand.
Beklim de hoogste berg, gij Sion, vreugdebode, verhef krachtig uw stem, Jeruzalem, vreugdegezant. Verkondig het luide, ken geen vrees, roep tot de steden van Juda: Uw God is op komst! Zie, God de Heer komt met kracht, Zijn arm voert de heerschappij; Zijn loon komt met Hem mee, Zijn beloning gaat voor Hem uit. Als een herder zal Hij Zijn schapen weiden, in Zijn armen ze samenbrengen, de lammeren dragen tegen Zijn boezem, de schapen met zachte hand geleiden.

Tussenzang: Psalm 96 (95), 1-2. 3. 10ac. 11-12. 13
Antifoon:    God onze Heer zal komen met kracht (Jes. 40, 9)

Zingt voor de Heer een nieuw gezang,
zingt voor de Heer, alle landen.
Zingt voor de Heer en verheerlijkt Zijn Naam,
verkondigt Zijn heil alle dagen.

Meldt aan de naties Zijn heerlijkheid,
Zijn wondere daden aan alle volken.
Beeft voor de Heer, alle mensen op aarde,
de volken bestuurt Hij met billijkheid.

Dan straalt de hemel en jubelt de aarde,
de zee neuriet mee met al wat daar leeft;
de velden zwaaien met al hun gewassen,
de woudreuzen buigen hun kruin.

Zij juichen de Heer toe omdat Hij komt,
Hij komt als koning der aarde.
Rechtvaardig zal Hij de wereld regeren,
de volkeren eerlijk en trouw.

Alleluia:
Alleluia. Kom Heer, blijf niet uit, en delg de misdaden van uw volk. Alleluia.

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs, 18, 12-14
In die tijd zei Jezus tot Zijn leerlingen: Wat dunkt u? Wanneer een man honderd schapen heeft en één daarvan verdwaalt, zal hij dan niet de negenennegentig in de bergen alleen laten om op zoek te gaan naar het verdwaalde? En gelukt het hem dat te vinden, voorwaar Ik zeg u, dan zal hij over dat ene meer verheugd zijn dan over de negenennegentig die niet verdwaald waren. Zo ook wil uw hemelse Vader niet dat een van deze kleinen verloren gaat.

 

Lezingen bij het hoogfeest van de heilige Nicolaas, bisschop

Eerste lezing uit het boek Jesaja, 6, 1-8.
In het sterfjaar van koning Uzzia zag ik de Heer, gezeten op een hoge en verheven troon; de sleep van Zijn kleed bedekte heel de vloer van de tempel. Serafs stonden om Hem heen; ieder met zes vleugels; twee om het aangezicht, twee om de voeten te bedekken, en twee om te vliegen. En zij riepen elkander toe: Heilig, heilig, heilig, de Heer van de hemelse machten! Heel de aarde is vol van Zijn glorie! Het luide roepen deed de drempels in hun voegen schudden en het heiligdom stond vol rook. Toen riep ik: Wee mij, ik ben verloren! Want ik ben een mens met onreine lippen en ik woon te midden van een volk met onreine lippen, en toch hebben mijn ogen de koning, de Heer van de hemelse machten gezien! Maar een van de serafs vloog naar mij toe met een gloeiende kool, die hij met een tang van het altaar had genomen; hij raakte mijn mond daarmee aan en sprak: Nu dit uw lippen heeft aangeraakt, zijn uw zonden verdwenen, uw misstappen vergeven. Daarop hoorde ik de Heer zeggen: Wie moet Ik zenden? Wie zal er voor ons gaan? En ik antwoordde: Hier ben ik: zend mij!

Tussenzang Ps. 40 (39), 2 en 4ab. 7-8, 9, 10.
Antifoon:    Ja, ik kom, Heer, om Uw wil te doen.

Met groot vertrouwen heb ik op de Heer gehoopt,
Hij heeft zich tot mij neergebogen,
mijn geroep verhoord.
Hij legde in mijn mond een nieuw gezang,
een lied voor onze God.

Geschenk en offerande hebt Gij nooit verlangd,
maar wel hebt Gij mijn oren voor Uw stem geopend.
Gij vraagt geen brandoffer, geen zoenoffer van mij;
dus zei ik: ja, ik kom, zoals van mij geschreven staat:
Uw wil te doen, mijn God, dat is mijn vreugde,
Uw wet is in mijn hart gegrift.

In de bijeenkomsten heb ik gerechtigheid gepredikt,
mijn lippen niet gesloten, Heer, Gij weet het.

Alleluia Lc. 4, 18-19.
Alleluia. De Heer heeft Mij gezonden om aan armen de Blijde Boodschap te brengen, aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken. Alleluia.

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas, 10, 1-9.
In die tijd wees de Heer tweeënzeventig leerlingen aan en zond hen twee aan twee voor zich uit naar alle steden en plaatsen waarheen Hijzelf van plan was te gaan. Hij sprak tot hen: De oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig. Vraagt daarom de Heer van de oogst arbeiders te sturen om te oogsten. Gaat dan, maar zie, Ik zend u als lammeren tussen wolven. Neemt geen beurs mee, geen reiszak, geen schoeisel en groet niemand onderweg. Laat in welk huis gij ook binnengaat uw eerste woord zijn: Vrede aan dit huis! Woont daar een vredelievend mens, dan zal uw vrede op hem rusten; zo niet, dan zal hij op u terugkeren. Blijft in dat huis en eet en drinkt wat zij u aanbieden; want de arbeider is zijn loon waard. Gaat niet van het ene huis naar het andere. In elke stad waar ge binnengaat en ontvangen wordt, eet wat u wordt voorgezet, geneest de zieken die er zijn en zegt tot hen: Het Rijk Gods is u nabij.

Vieringen door de week

H. Nicolaas Baarn 

Lauden: iedere werkdag 8.15 - 8.30 uur

Eucharistie: dinsdag 19.00 - 19.45 uur

woensdag/donderdag: 8.45 - 9.30 uur

vrijdag: 19.00 - 20.00 uur

HH. Michael en Laurens de Bilt

Dinsdag 10:00 uur, Gebedsviering

H. Nicolaas Eemnes

Donderdag 10.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Petrus en Pauluskerk Soest

Woensdag 9.00 uur, Gebedsviering

Vrijdag 9.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Contact

Parochiesecretariaat HH. Martha en Maria:
Steenhoffstraat 41
3764 BJ Soest
KvK nr 74836048
Bereikbaar op maandag en woensdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
E-mailadres: info@marthamaria.nl
Telefoonnummer: 035-6011320

U kunt ook het contactformulier gebruiken.