Lezingen van 6 februari 2020

Donderdag in week 4 door het jaar

Gedachtenis van de heilige Paulus Miki en gezellen, martelaren
De Kerk gedenkt vandaag de 26 martelaren van Japan. Eén van hen was Paulus Miki. Hij werd tussen 1564 en 1566 te Tounucumada in Japan geboren. Als lid van de jezuïetenorde verkondigde hij het evangelie onder zijn landgenoten en bouwde hij voort op het pionierswerk van de heilige missionaris Franciscus Xaverius. De prediking van Paulus Miki leidde tot veel bekeringen. Aanvankelijk was de Japanse keizer de katholieke missionarissen goedgezind. Daardoor konden ongestoord katholieke gemeenschappen ontstaan rond de steden Osaka, Meako en Nagasaki. In 1587 zou het aantal christenen in Japan al zijn aangegroeid tot 200.000. Dit tot groot ongenoegen van de feodale heer Toyotomi Hideyoshi, heerser over Japan in de naam van de keizer. Hij begon een hetze tegen de katholieken en beval de verbanning van alle missionarissen. Binnen zes maanden moesten ze Japan hebben verlaten. Sommigen doken onder, waaronder Paulus Miki. Hij en 25 anderen werden ontdekt en op transport gesteld naar Nagasaki. Na afschuwelijke folteringen werden ze daar op 5 februari 1597 gekruisigd. Onder hen waren zes Europese franciscanen onder leiding van Pedro Battista, achttien Japanse leken waaronder drie jonge acolieten, en de Koreaan Leo Karasumaru. Zij zijn de eerste martelaren van het Verre Oosten. Paus Pius IX verklaarde hen heilig in 1862. In 1970 werden ze op de heiligenkalender van de Wereldkerk geplaatst.

Vrije gedachtenis van de heilige Amandus, bisschop (bisdom Breda)
Amandus, afkomstig uit Aquitanië (Zuidwest-Frankrijk), werd tot missionerend bisschop (zonder vaste zetel) gewijd en kwam in de 7e eeuw naar het noorden. Hij werkte vooral in Haspengouw, Brabant, Gent en Antwerpen. In Vlaanderen stichtte hij verschillende abdijen. In 647 werd hij voor korte tijd belast met het bestuur van het bisdom Tongeren-Maastricht. Terecht wordt hij ‘de apostel van Vlaanderen’ genoemd. Hij is overleden op 6 februari van het jaar 679 of 684.

Eerste lezing: Uit het eerste boek Koningen, 2, 1-4. 10-12.
Toen Davids einde naderde, bond hij zijn zoon Salomo het volgende op het hart: Ik ga de weg van al het aardse. Wees sterk en toon dat ge een man zijt. Blijf trouw aan de dienst van de Heer onze God: bewandel zijn wegen en onderhoud zijn wetten, geboden, voorschriften en verordeningen, zoals geschreven staat in de wet van Mozes. Dan zult ge slagen in alles wat ge doet en onderneemt. Dan zal de Heer het woord gestand doen dat Hij tot mij gesproken heeft: Als uw zonen trouw, met heel hun hart en heel hun ziel, mijn wegen bewandelen, dan zal het u nooit ontbreken aan afstammelingen op de troon van Israël. Toen ging David ter ruste bij zijn voorvaderen en werd begraven in de Davidstad. Veertig jaar had David over Israël geregeerd; te Hebron had hij zeven jaar geregeerd en te Jeruzalem drieëndertig jaar. Salomo zetelde op de troon van zijn vader en zijn koningschap kreeg steeds meer vaste voet.

Tussenzang: 1 Kron. 29, 10. 11ab. 11cd. 12ab. 12cd.

Antifoon: Al wat bestaat, Heer, richt zich naar uw bevel.

Gij zijt geprezen, Heer, in alle eeuwen,
Gij God van onze vader Israël.

Groot zijt Gij in uw daden, oppermachtig,
verheven, luisterrijk en hoog geëerd.

Want alles in de hemel en op aarde is het uwe,
Gij zijt de koning, Heer, die boven alles staat.

Van U zijn aanzien en bezit afkomstig,
al wat bestaat richt zich naar uw bevel.

Gij kunt beschikken over vaardigheid en krachten,
wat groot en sterk is hebt Gij zo gemaakt.

Alleluia: Ps. 119 (118), 34.
Alleluia. Geef mij begrip om uw wet na te leven, Heer, om haar te volgen met heel mijn hart. Alleluia.

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus, 6, 7-13.
In die tijd riep Jezus de twaalf bij zich en begon hen twee aan twee uit te zenden. Hij gaf hun macht over de onreine geesten en verbood hun iets anders mee te nemen voor onderweg dan alleen een stok: geen voedsel, geen reiszak, geen kopergeld in hun gordel. Wel moogt ge sandalen dragen, maar trekt geen dubbele kleding aan. Hij zei verder: Als ge ergens een huis binnengaat, blijft daar tot ge weer afreist. En is er een plaats waar men u niet ontvangt en niet naar u luistert, gaat daar dan weg en schudt het stof van uw voeten als een getuigenis tegen hen. Zij vertrokken om te prediken dat men zich moest bekeren. Zij dreven veel duivels uit, zalfden veel zieken met olie en genazen hen.

Vieringen door de week

H. Nicolaas Baarn 

Lauden: iedere werkdag 8.15 – 8.30 uur

Eucharistie: dinsdag 19.00 – 19.45 uur

woensdag/donderdag: 8.45 – 9.30 uur

vrijdag: 19.00 – 20.00 uur

HH. Michael en Laurens de Bilt

Dinsdag 10:00 uur, Gebedsviering

H. Nicolaas Eemnes

Donderdag 10.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Petrus en Pauluskerk Soest

Woensdag 9.00 uur, Gebedsviering

Vrijdag 9.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Contact

Parochiesecretariaat HH. Martha en Maria:
Steenhoffstraat 41
3764 BJ Soest
KvK nr 74836048
Bereikbaar op maandag en woensdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
E-mailadres: info@marthamaria.nl
Telefoonnummer: 035-6011320

U kunt ook het contactformulier gebruiken.