Lezingen van 6 januari 2023

Vrijdag. Weekdag van de kersttijd vóór Epifanie

Eerste lezing: Uit de eerste brief van de heilige apostel Johannes, 5, 5-13.
Vrienden,
Niemand kan de wereld overwinnen dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is. Hij is het die gekomen is met water en bloed, Jezus Christus. Hij is gekomen niet door water alleen, maar door water en door bloed. De Geest betuigt het, omdat de Geest de waarheid is. Want er zijn drie getuigen, de Geest, het water en het bloed, en deze drie stemmen overeen. Als wij het getuigenis van mensen aannemen, dan zeker dat van God, dat zoveel groter gezag heeft; God zelf waarborgt dit getuigenis, dat Hij heeft afgelegd aangaande Zijn Zoon. Wie in de Zoon van God gelooft, draagt Gods getuigenis in zijn hart. Wie God geen geloof schenkt, maakt Hem tot een leugenaar, want hij weigert Gods eigen getuigenis over Zijn Zoon te aanvaarden. En dit is de zin van het getuigenis: God heeft ons eeuwig leven gegeven in Zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft leven gevonden; wie de Zoon van God niet heeft, heeft ook het leven niet. Ik heb u deze brief geschreven om u er van te overtuigen dat gij eeuwig leven hebt, gij allen die waarachtig gelooft in de Zoon van God.

Tussenzang: Ps. 147, 12-13. 14-15. 19-20.
Antifoon:    Looft nu de Heer, Jeruzalem.

Loof nu de Heer, Jeruzalem,
Sion, verheerlijk uw God.
Want Hij heeft uw poorten stevig gegrendeld,
uw zonen gezegend binnen uw muur.

Hij laat u in vrede uw akkers bebouwen
en voedt u met tarwebloem.
Hij zendt Zijn bevel uit over de aarde
en haastig rept zich Zijn woord.

Hij is het die Jakob Zijn woord heeft gezonden,
Zijn wet en geboden voor Israël.
Nooit was er een volk dat Hij zo heeft behandeld,
geen ander maakt Hij Zijn wegen bekend.

Alleluia: Mt 4, 23.
Alleluia. Jezus verkondigde de Blijde Boodschap van het Koninkrijk en alle ziekten en alle kwalen onder het volk genas Hij. Alleluia.

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus, 1, 6b-11
Johannes droeg een leren gordel om zijn lendenen; hij at sprinkhanen en wilde honing. Hij predikte: Na mij komt die sterker is dan ik, en ik ben niet waardig mij te bukken en de riem van Zijn sandalen los te maken. Ik heb u gedoopt met water maar Hij zal u dopen met de heilige Geest. In die tijd vertrok Jezus uit Nazaret in Galilea en liet zich in de Jordaan door Johannes dopen. En op hetzelfde ogenblik dat Hij uit het water opsteeg, zag Hij de hemel openscheuren en de Geest als een duif op zich neerdalen. En er kwam een stem uit de hemel: Gij zijt Mijn Zoon, Mijn veelgeliefde; in U heb Ik welbehagen.

Vieringen door de week

H. Nicolaas Baarn 

Lauden: iedere werkdag 8.15 - 8.30 uur

Eucharistie: dinsdag 19.00 - 19.45 uur

woensdag/donderdag: 8.45 - 9.30 uur

vrijdag: 19.00 - 20.00 uur

HH. Michael en Laurens de Bilt

Dinsdag 10:00 uur, Gebedsviering

H. Nicolaas Eemnes

Donderdag 10.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Petrus en Pauluskerk Soest

Woensdag 9.00 uur, Gebedsviering

Vrijdag 9.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Contact

Parochiesecretariaat HH. Martha en Maria:
Steenhoffstraat 41
3764 BJ Soest
KvK nr 74836048
Bereikbaar op maandag en woensdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
E-mailadres: info@marthamaria.nl
Telefoonnummer: 035-6011320

U kunt ook het contactformulier gebruiken.