Lezingen van 6 juli 2021

Dinsdag in week 14 door het jaar

Vrije gedachtenis van de heilige Maria Goretti, maagd en martelares
Maria Goretti werd 16 oktober 1890 geboren in het stadje Corinaldi in de Italiaanse provincie Ancona. Zij bracht haar jeugd door in Nettuno, waar zij haar moeder bij haar zorgen voor het huishouden behulpzaam was en zich onderscheidde door haar godsdienstigheid, die zich uitte in haar trouw aan het gebed. Op 12-jarige leeftijd werd het vrome meisje doodgestoken. Dat gebeurde op 6 juli 1902 in Ferriere di Conca. De moordenaar was haar 19-jarige buurjongen, een boerenknecht. Hij heette Alessandro Serenelli en had aanvankelijk de intentie Maria te verkrachten. Dat lukte hem niet, omdat zij haar maagdelijkheid fel verdedigde. Voordat ze in het ziekenhuis aan haar steekwonden overleed, had ze Allessandro vergeven. Na haar dood vonden op haar voorspraak een serie wonderen plaats. Opmerkelijk was ook dat Alessandro zich gedurende zijn gevangenschap bekeerde; hij trad zelfs als lekenbroeder in bij de kapucijnen. Bij het zaligverklaringsproces trad hij op als getuige. In 1950 verklaarde paus Pius XII deze ‘martelares van de kuisheid’ heilig. Bij die plechtigheid in de Sint-Pieter in Rome was ook Maria’s moeder aanwezig. Nog nooit was een moeder bij de heiligverklaring van één van haar kinderen aanwezig geweest. De relieken van Maria bevinden zich in de crypte van het Mariaheiligdom in Nettuno. Het gebeente zit in een wassen beeld onder het hoofdaltaar van de crypte.

Eerste lezing: Uit het boek Genesis, 32, 23-33.
In die dagen stond Jakob op en stak met zijn twee vrouwen, zijn twee slavinnen en zijn elf kinderen het wed van de Jabbok over. Toen Jakob hen met zijn bezittingen over de rivier gebracht had, bleef hij alleen achter. En een man worstelde met hem, tot het aanbreken van de dageraad. Toen de man gewaar werd dat hij Jakob niet aankon, stootte hij hem bij de worsteling boven tegen de heup, zodat die ontwricht werd. Daarop zei de man: Laat mij gaan, want de dageraad is aangebroken. Maar Jakob antwoordde: Ik laat u niet gaan, wanneer gij mij niet zegent. De man vroeg: Hoe is uw naam? Hij gaf ten antwoord: Jakob. Toen zei de man: Voortaan zult gij geen Jakob meer heten, maar Israël, want gij hebt met God gestreden en met mensen en gij hebt hen overwonnen. Nu vroeg Jakob: Maak mij uw naam bekend. Maar de man zei: Waarom vraagt ge naar mijn naam? Toen gaf hij hem ter plaatse zijn zegen. Jakob noemde die plaats Peniël, want – zo zei hij – ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht, en ik ben toch in leven gebleven. De zon ging op, zodra hij Peniël voorbij was. Sindsdien was hij mank aan zijn heup. Vandaar dat de Israëlieten tot op de huidige dag de spier die boven aan de heup ligt niet eten, omdat God Jakob boven tegen de heup, tegen de spier van het heupgewricht had gestoten.

Tussenzang: Ps. 17 (16), 1. 2-3. 6-7. 8b. 15.

Antifoon: Ik ben rechtschapen en mag U aanschouwen, Heer.

Luister, Heer, want mijn zaak is rechtvaardig,
let op mijn luid geroep.
Wil mijn gebed aanhoren;
mijn lippen bedriegen U niet.

Mijn oordeel verwacht ik van U,
uw ogen zien wat mij toekomt.
Zie in mijn hart, ga mij na in de nacht,
of stel mij met vuur op de proef:
Gij vindt geen onrecht in mij.

Nu roep ik U aan, want Gij zult mij verhoren,
wend dus uw oor naar mij, hoor naar mijn stem.
Toon mij de grootheid van uw erbarmen,
Redder van ieder die vlucht in uw hand.

Verberg mij onder de schuts van uw vleugels;
ik ben rechtschapen en mag U aanschouwen,
uw aanblik verzadigt mij als ik ontwaak.

Alleluia: 1 Petr. 1, 25.
Alleluia. Het woord des Heren blijft in eeuwigheid; en dit woord is de boodschap die u in het Evangelie is verkondigd. Alleluia.

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs, 9, 32-38.
In die tijd bracht men Jezus een stomme die door de duivel bezeten was. Zodra de duivel was uitgedreven, begon de stomme te spreken. De mensen zeiden vol verbazing: Nog nooit heeft men in Israël zó iets gezien. Maar de Farizeeën zeiden: De vorst der duivels stelt Hem in staat de duivels uit te drijven. Jezus ging rond door alle steden en dorpen, waar Hij onderricht gaf in hun synagogen en de Blijde Boodschap verkondigde van het Koninkrijk en alle ziekten en kwalen genas. Bij het zien van die menigte mensen werd Hij door medelijden bewogen, omdat ze afgetobd neerlagen als schapen zonder herder. Toen sprak Hij tot zijn leerlingen: De oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig. Vraagt daarom de Heer van de oogst arbeiders te sturen om te oogsten.

Vieringen door de week

H. Nicolaas Baarn 

Lauden: iedere werkdag 8.15 – 8.30 uur

Eucharistie: dinsdag 19.00 – 19.45 uur

woensdag/donderdag: 8.45 – 9.30 uur

vrijdag: 19.00 – 20.00 uur

HH. Michael en Laurens de Bilt

Dinsdag 10:00 uur, Gebedsviering

H. Nicolaas Eemnes

Donderdag 10.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Petrus en Pauluskerk Soest

Woensdag 9.00 uur, Gebedsviering

Vrijdag 9.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Contact

Parochiesecretariaat HH. Martha en Maria:
Steenhoffstraat 41
3764 BJ Soest
KvK nr 74836048
Bereikbaar op maandag en woensdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
E-mailadres: info@marthamaria.nl
Telefoonnummer: 035-6011320

U kunt ook het contactformulier gebruiken.