Lezingen van 7 augustus 2020

Vrijdag in week 18 door het jaar

Vrije gedachtenis van de heilige Sixtus II, paus, en gezellen, martelaren
Sixtus werd in 257 bisschop gewijd van de Kerk van Rome. Toen hij een jaar later op de begraafplaats van Callistus de liturgie vierde, werd hij op bevel van keizer Valerianus door soldaten gevangen genomen en met vier Romeinse diakens onmiddellijk ter dood gebracht (6 augustus 258). Hij werd ter plaatse begraven.

Vrije gedachtenis van de heilige Cajetanus, priester
Cajetanus, geboren in 1480 te Vicenza, behaalde in Padua zijn doctoraat in het burgerlijk en kerkelijk recht en werd senator in Vicenza. Hij vertrok na enige tijd naar Rome om er een anoniem leven te leiden. Paus Julius II wilde echter dat de getalenteerde jurist aan het pauselijk hof kwam werken. Cajetanus was geschokt door de decadentie, de corruptie en de oorlogszucht van Julius’ hofhouding, maar bleef geloven in de heiligheid van de Kerk. Na de dood van paus Julius in 1513 nam hij ontslag en liet zich drie jaar later priester wijden. Hij stichtte in 1523 de Orde der Theatijnen, een gemeenschap van priesters die zich in alle soberheid toelegden op armenzorg, apostolaat en sacramentenbediening. Cajetanus probeerde door het voorbeeld van zijn priesters de corrupte geestelijkheid in zijn tijd te hervormen. Na de plundering van Rome in 1527 door de troepen van keizer Karel V, verlieten de Theatijnen Rome en vestigden zich in Venetië. Toen daar pest en hongersnood uitbraken, wijdden de Theatijnen zich geheel aan de armen- en ziekenzorg. In 1533 stichtte Cajetanus in Napels een theatijnenhuis, waar hij 14 jaar later op 7 auguatus 1547 stierf. Vanuit Napels verspreidden de Theatijnen zich over heel Italië en Europa. Paus Clemens X verklaart Cajetanus heilig in 1671. Hij wordt vooral vereerd wegens zijn belangrijke bijdrage aan de katholieke hervorming. Cajetanus is patroonheilige van Napels en wordt aangeroepen tegen de pest.

Eerste lezing: Uit de profeet Nahum, 2, 1. 3 + 3, 1-3. 6-7.
Zie, op de bergen gaan de voeten van de vreugdebode die vrede meldt. Vier, Juda, uw feesten, volbreng uw geloften. Nooit meer zal de boosdoener door u heen trekken: hij wordt volkomen vernietigd. Voorwaar, de Heer herstelt de glorie van Jakob, ja, de glorie van Israël, omdat rovers hen hebben beroofd en hun wijnranken hebben vernield. Wee de bloedstad, een en al leugen, volgepropt met prooi, die stad die het roven nooit staakte. Hoor! Zweepslagen! Hoor! Gedender van wielen, rennende paarden, ratelende wagens, ruiters op galopperende paarden, vlammende zwaarden, flitsende lansen, gewonden bij hopen, stapels doden: er is geen eind aan de lijken; men struikelt erover. Ik begooi u met vuilnis, Ik overlaad u met schande en maak een kijkspel van u. Dan zal iedereen die u ziet van u weglopen en zeggen: Nineve is neergeslagen. Wie is daar rouwig om? Waar zou ik troosters voor u moeten zoeken?

Tussenzang: Deut. 32, 35cd-36ab. 39abcd. 41.

Antifoon: Ik dood en maak levend, Ik sla en genees.

De dag van hun ondergang komt al nader,
nabij is het treurige lot dat hen wacht.
De Heer staat borg voor het recht van zijn volk,
Hij zal zich ontfermen over zijn dienaars.

Let op: hier ben Ik, hier sta Ik alleen,
naast Mij bestaan er geen goden.
Ik dood en maak levend, Ik sla en genees.

Wanneer Ik mijn bliksemend zwaard heb gewet,
mijn hand gereed is de straf te voltrekken;
dan daalt mijn wraak op mijn vijanden neer,
dan zal Ik hen die Mij haten vergelden.

Alleluia: vgl. Ef. 1, 17-18.
Alleluia. De God van onze Heer Jezus Christus moge ons innerlijk oog verlichten, om te zien, hoe groot de hoop is waartoe Hij ons roept Alleluia.

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs, 16, 24-28.
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Wie mijn volgeling wil zijn, moet Mij volgen door zichzelf te verloochenen en zijn kruis op te nemen. Want wie zijn leven wil redden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest om Mijnentwil, zal het vinden. Wat voor nut heeft het voor een mens heel de wereld te winnen, als dit ten koste gaat van eigen leven? Of wat zal een mens kunnen geven in ruil voor zijn leven? Want de Mensenzoon zal komen in de heerlijkheid van zijn Vader, vergezeld van zijn engelen, en dan zal Hij ieder vergelden naar zijn daden. Voorwaar, Ik zeg u: Er zijn er onder de hier aanwezigen, die de dood niet zullen ervaren voordat zij de Mensenzoon zullen zien komen in zijn koninklijke macht.

Vieringen door de week

H. Nicolaas Baarn 

Lauden: iedere werkdag 8.15 – 8.30 uur

Eucharistie: dinsdag 19.00 – 19.45 uur

woensdag/donderdag: 8.45 – 9.30 uur

vrijdag: 19.00 – 20.00 uur

HH. Michael en Laurens de Bilt

Dinsdag 10:00 uur, Gebedsviering

H. Nicolaas Eemnes

Donderdag 10.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Petrus en Pauluskerk Soest

Woensdag 9.00 uur, Gebedsviering

Vrijdag 9.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Contact

Parochiesecretariaat HH. Martha en Maria:
Steenhoffstraat 41
3764 BJ Soest
KvK nr 74836048
Bereikbaar op maandag en woensdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
E-mailadres: info@marthamaria.nl
Telefoonnummer: 035-6011320

U kunt ook het contactformulier gebruiken.