Lezingen van 7 februari 2020

Vrijdag in week 4 door het jaar

Eerste lezing: Uit het boek Wijsheid van Jezus Sirach, 47, 2-11.
Zoals het vet van het vredeoffer, zo werd ook David afgezonderd van de zonen van Israël. Hij speelde met leeuwen als met bokjes, en met beren als met lammetjes. Heeft hij niet in zijn jeugd een reus gedood en de smaad van het volk weggenomen, doordat hij met zijn hand de slingersteen ophief en de grootspraak van Goliat neersloeg? Hij riep immers de Heer, de Allerhoogste, aan en deze gaf in zijn rechterhand de kracht om een machtig krijgsman neer te vellen en de hoorn van zijn volk te verhogen. Zo eerde men hem om de tienduizenden en prees men hem wegens de zegeningen des Heren, terwijl men hem een erekroon bracht. Want hij verdelgde de vijanden die van alle kanten kwamen en vernietigde de Filistijnen, zijn tegenstanders; tot de dag van heden verbrak hij hun hoorn. Bij alles wat hij deed, prees hij de Heilige, de Allerhoogste, met woorden van verheerlijking. Met zijn gehele hart zong hij een loflied en had hij zijn Schepper lief. Hij stelde zangers op tegenover het altaar om met luide stemmen schone melodieën te doen klinken. Hij zette luister bij aan de feesten en verleende aan de hoogtijden een volmaakte schoonheid, terwijl zij zijn heilige Naam prezen en van de vroege morgen af het heiligdom deden weerklinken. De Heer nam zijn zonden weg en verhoogde zijn hoorn voor eeuwig, schonk hem de belofte van een blijvend koningschap en een roemrijke troon in Israël.

Tussenzang: Ps. 18 (17) 31. 47. 50. 51.

Antifoon: Verheerlijkt zij God, mijn Verlosser.

Gods wegen zijn goed, zijn woord is betrouwbaar,
voor ieder die vlucht tot Hem is Hij een rots.
De Heer zij geprezen, gezegend mijn rots,
verheerlijkt zij God, mijn Verlosser.

Nu dank ik U onder de volkeren, Heer,
en zing ik mijn lied voor uw Naam.
Want Gij hebt uw koning de zege geschonken,
uw gunsten bewezen aan uw gezalfde,
aan David en zijn geslacht voor altijd.

Alleluia: Ps. 145 (144), 13cd.
Alleluia. Waarachtig is God in al zijn woorden en heilig in al wat Hij doet. Alleluia.

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus, 6, 14-29.
Toen koning Herodes over Jezus hoorde, want zijn naam was bekend geworden, zei hij Johannes de Doper is verrezen uit de doden en daarom werken die wonderkrachten in hem. Maar anderen zeiden: Het is Elia, en weer anderen: Hij is een profeet zoals de andere profeten. Maar toen Herodes dit alles hoorde, zei hij: Neen, het is Johannes, die ik onthoofd heb, die verrezen is. Herodes had namelijk zelf Johannes laten grijpen en in de gevangenis in boeien geslagen omwille van Herodias, de vrouw van zijn broer Filippus, want hij had haar tot vrouw genomen. Johannes had immers tot Herodes gezegd: Het is u niet geoorloofd de vrouw van uw broer te hebben. Herodias was daarom op hem gebeten en wilde hem doden, maar zij kreeg geen kans, want Herodes had ontzag voor Johannes. Hij wist dat hij een rechtschapen en heilig man was, en nam hem in bescherming. Telkens wanneer hij hem gehoord had, verkeerde hij in tweestrijd, maar toch luisterde hij graag naar hem. Er kwam echter een gunstige dag, toen Herodes bij zijn verjaardag een maaltijd aanrichtte voor zijn hoogwaardigheidsbekleders, zijn hoofdofficieren en de vooraanstaanden van Galilea. De dochter van Herodias trad op met een dans en zij beviel aan Herodes en zijn tafelgenoten. De koning zei tot het meisje: Vraag me wat ge wilt en ik zal het u geven. En hij bevestigde haar met een eed: Wat ge me ook vraagt, ik zal het u geven, al is het de helft van mijn koninkrijk. Zij ging naar buiten en vroeg aan haar moeder: Wat zou ik vragen? Deze antwoordde: Het hoofd van Johannes de Doper. Zij haastte zich naar binnen, naar de koning en zei hem haar verlangen: Ik wil dat u mij op staande voet op een schotel het hoofd van Johannes de Doper geeft. Dit deed de koning leed, maar om zijn eed gestand te doen en ook wegens zijn tafelgenoten wilde hij haar niet afwijzen. Terstond stuurde de koning dus een lijfwacht en gelastte hem het hoofd van Johannes te brengen. De man ging en onthoofdde hem in de gevangenis. Hij bracht het hoofd op een schotel en gaf het aan het meisje; het meisje gaf het weer aan haar moeder. Toen zijn leerlingen er van gehoord hadden, kwamen ze zijn lijk halen en legden het in een graf.

Vieringen door de week

H. Nicolaas Baarn 

Lauden: iedere werkdag 8.15 – 8.30 uur

Eucharistie: dinsdag 19.00 – 19.45 uur

woensdag/donderdag: 8.45 – 9.30 uur

vrijdag: 19.00 – 20.00 uur

HH. Michael en Laurens de Bilt

Dinsdag 10:00 uur, Gebedsviering

H. Nicolaas Eemnes

Donderdag 10.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Petrus en Pauluskerk Soest

Woensdag 9.00 uur, Gebedsviering

Vrijdag 9.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Contact

Parochiesecretariaat HH. Martha en Maria:
Steenhoffstraat 41
3764 BJ Soest
KvK nr 74836048
Bereikbaar op maandag en woensdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
E-mailadres: info@marthamaria.nl
Telefoonnummer: 035-6011320

U kunt ook het contactformulier gebruiken.