Lezingen van 7 januari 2020

Weekdag van de kersttijd na Epifanie

Vrije gedachtenis van de heilige Raimundus van Penyafort, priester
Raimundus werd geboren omstreeks 1175 op het slot Peñafort nabij Barcelona. Hij was hoogleraar in het kerkelijk recht in Bologna. Als kanunnik van de kathedraal van Barcelona werd hij in 1222 lid van de Orde der Predikheren (Dominicanen). Met de heilige Petrus Nolascus stichtte hij de Orde der Mercedariërs, een religieuze broederschap die zich bezighield met het vrijkopen van slaven. Raymundus werd op het Iberiche schiereiland beroemd door zijn preken tegen de Moren. Paus Gregorius IX maakte hem tot kapelaan en paenitentiarius van de Romeinse Curie. In die laatste functie kon hij namens de paus mensen ontslaan van zware kerkelijke straffen die zij hadden opgelopen. Dezelfde paus beval hem de pauselijke decreten uit te geven als officieel wetboek. Als derde generaal van de dominicanen (1238-1240) zorgde hij voor een goede wetgeving binnen zijn orde. Eén van zijn belangrijkste geschriften is de Summa casuum, bedoeld als handboek voor biechtvaders. Raymundus stierf te Barcelona op 6 januari 1275. Paus Clemens VIII verklaarde hem heilig in 1601.

Eerste lezing: Uit de eerste brief van de heilige apostel Johannes, 4, 7-10.
Vrienden,
Laten wij elkander liefhebben, want de liefde komt van God. Iedereen die liefheeft is een kind van God en kent God. De mens zonder liefde kent God niet, want God is liefde. En de liefde die God is, heeft zich onder ons geopenbaard, doordat Hij zijn enige Zoon in de wereld gezonden heeft om ons het leven te brengen. Hierin bestaat de liefde: niet wij hebben God liefgehad, maar Hij heeft ons liefgehad, en Hij heeft zijn Zoon gezonden om door het offer van zijn leven onze zonden uit te wissen.

Tussenzang: Ps. 72 (71), 2. 3-4ab. 7-8.

Antifoon: Hem huldigen alle vorsten der aarde
en alle volkeren dienen Hem.

Mijn God, verleen de Koning uw wijsheid,
de Koningszoon uw rechtvaardigheid.
Hij moge uw volk rechtvaardig besturen,
uw armen met billijkheid.

Dan stroomt de vrede omlaag van de bergen,
en van de heuvels het recht.
Hij zal het geringe volk beschermen,
de zonen der armen verlossen.

Rechtvaardigheid zal in zijn dagen ontbloeien
en welvaart alom tot het einde der maanden.
Regeren zal Hij van zee tot zee,
vanaf de Rivier tot de grens van de aarde.

Alleluia: Lc. 7, 16.
Alleluia. Een groot profeet is onder ons opgestaan; God heeft genadig neergezien op zijn volk. Alleluia.

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus, 6, 34-44.
In die tijd zag Jezus een grote menigte. Hij gevoelde medelijden met hen, want zij waren als schapen zonder herder; en Hij begon hen uitvoerig te onderrichten. Toen het al laat was geworden, kwamen zijn leerlingen naar Hem toe en zeiden: Deze plek is eenzaam en het is al laat. Stuur hen weg om naar de hoeven en dorpen in de omtrek te gaan en daar eten te kopen. Maar Hij gaf hun ten antwoord: Geeft gij hun maar te eten. Zij zeiden Hem daarop: Moeten wij dan voor tweehonderd denariën brood gaan kopen om hun te eten te geven? Hij zeide tot hen: Hoeveel broden hebt ge? Gaat eens kijken. Na zich op de hoogte gesteld te hebben, zeiden ze: Vijf, en twee vissen. Nu gaf Hij hun opdracht te zeggen dat allen zich groepsgewijze zouden neerzetten op het groene gras. Zij gingen zitten in groepen van honderd en van vijftig. Hij nam de vijf broden en de twee vissen, sloeg de ogen ten hemel, sprak de zegen uit, brak de broden en gaf ze aan zijn leerlingen om ze aan de mensen voor te zetten; ook de twee vissen verdeelde Hij onder allen. Allen aten tot zij verzadigd waren. Men haalde aan brokken en aan wat er aan vis over was twaalf volle korven op. Het waren vijfduizend mannen, die van de broden gegeten hadden.

Vieringen door de week

H. Nicolaas Baarn 

Lauden: iedere werkdag 8.15 – 8.30 uur

Eucharistie: dinsdag 19.00 – 19.45 uur

woensdag/donderdag: 8.45 – 9.30 uur

vrijdag: 19.00 – 20.00 uur

HH. Michael en Laurens de Bilt

Dinsdag 10:00 uur, Gebedsviering

H. Nicolaas Eemnes

Donderdag 10.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Petrus en Pauluskerk Soest

Woensdag 9.00 uur, Gebedsviering

Vrijdag 9.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Contact

Parochiesecretariaat HH. Martha en Maria:
Steenhoffstraat 41
3764 BJ Soest
KvK nr 74836048
Bereikbaar op maandag en woensdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
E-mailadres: info@marthamaria.nl
Telefoonnummer: 035-6011320

U kunt ook het contactformulier gebruiken.